RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Maksim Bahdanovič
Vieršy
  Kolkaść: 247
 Usie katehoryi    
 Sartyroŭka pa alfabetu     Sartyroŭka pa hadach    Sartyroŭka pa rejtynhu
 Usie hody    Biaz hoda     1909   1910   1911   1912   1913   1914   1915   1916  
 Usie 
A
B
C
Č
D
E
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Ś
Š
T
U
Ŭ
V
Z
Ź
Ž
*** Bieły kryž, płita, pad joj – mahiła...
Z P. Vierlena:
*** Rycar Niaščaście, što skroź jeździć pad maskaj maŭčkom...
Z P. Vierlena:
(Il faut, voyez – vous, nous pardonner les choses)
Z P. Vierlena:
*** Cichi i sini błišča nad chataj...
Z P. Vierlena:
*** O, sum, uśni ŭ dušy majoj...
Z P. Vierlena:
*** Son ciomny ŭsio maćnieje...
Z P. Vierlena:
Płač serca majho...
Z P. Vierlena:
Zachad
Z P. Vierlena:
*** Hlań: miesiac bledny...
Z P. Vierlena:
*** Pokul, zorka, ŭranci tvoj...
Z P. Vierlena:
*** Rajal całuje tonkaja ruka...
Z P. Vierlena:
*** U połi mrok...
Z P. Vierlena:
Malunak mora
*** Vy, chto lubicie natrapić...
Z P. Vierlena:
*** U połi dzikim i apuściełym...
*** Čuješ huł? – Heta sumny, markotny lasun...
Z P. Vierlena:
Rakaŭki
Voziera
Z P. Vierlena:
Zijańnie miesiaca
Nad vozieram
Z P. Vierlena:
*** Raka sredź vułki! Jak mana...
Vadzianik
Z P. Vierlena:
Šynok
Źmiainy car
Z P. Vierlena:
*** Huł vułičnych šynkoŭ; panelny brud; kaštany...
Bura
Z P. Vierlena:
*** Tresk droŭ; haźnicy blesk niajarki; za stałom...
*** U niebie – la chmary hrymotnaj – prazrystaja, lohkaja chmara...
Z P. Vierlena:
*** Noč. Doždž. Niabios imhła. Abrysam ciomnym reža...
Voziera
Z P. Vierlena:
Młosnaść
Rusałka
Źmiainy car
Krytyku
*** Žyvaja lalečka! Nia dušu i nia serca...
Ciažarnaja
Nad mahiłaj mužyka
Nad moram
(Łist u redakcyju «Našaj nivy»)
Z cyklu «Lasun»:
*** «Ja spakojna dramlu pad haroj miž kustoŭ...
*** Voś i noč. Nada mnoj załiłisia ślazami niabiosy...
*** Cichija maje ŭsie pieśni, ciomnyja, jak vuhal čorny...
Ramans
Viečar
*** Ŭčora ščaście tolki hlanuła niaśmieła...
3 «Słova o połku Иhorievie»:
Pieśnia pra kniazia Iziasłava Połackaha
*** Peŭna, lubicie vy, panie...
*** Jak tolki zakryju ja vočy...
Z cyklu «Uśmieški»:
*** Čytaju ja žurnał sučasny...
Srebnyja źmiei
Z cyklu «Uśmieški»:
*** Čamu u nas akamianiełaści...
*** Razharajsia chutčej, moj ahoń, miž imhły...
Z cyklu «Uśmieški»:
Hutarka
Chaŭtury
Pieršaja luboŭ
*** Markotna ja čakaju. Dla čaho ty...
*** Pad cieńniu ciomnych łip, schavaŭšych našu paru...
D. D. Dziabolskamu
*** Nie biaduj, što chmary...
Kaścioł Śv. Anny ŭ Vilni
Sanet
*** Biełym kvietam adzieta kałina...
Z cyklu «Uśmieški»:
Pan i mužyk
Na mohiłkach. Rondel
Uspamin
Kupidon
Dzied
Spoŭnienaje abiacańnie
Bieznadziejnaść
U starym sadzie
*** Cichi viečar; źniknuła śpiakota...
Łist da p. V. Łastoŭskaha
*** Pa ladu, u hłuchim bary...
Varažba
Ustup
Prościeńki vieršyk
*** Vułki Vilni zijajuć i hułka hrymiać!..
Krytyku. Tryjalet
U Vilni. Sanet
*** Za dachami miesta pamierkła niabios pazałota...
Emihrackaja pieśnia
*** Na hłuchich vułkach – noč hłuchaja...
*** Ty doŭha siadzieła za stałom...
Zavirucha
*** Oj, lasy-bary dy łuhi-razłohi!..
*** Sieŭ chłopčyk z šklanačkaj la vułičnaha hanku...
*** Siarod vułicy u nas karahod...
Varona i čyž. Bajka
Dźvie śmierci
*** U miaściečku Cieraściečku nie zvany hudziać...
S. Je. Pałujanu
Na cichim Dunai. Vieršy biełaruskaha składu
Kahancu
Lavonicha
Upałi z hrudziej Pana Boha...
Skirpusia
Kraju moj rodny! Jak vyklaty Boham...
Ahata
*** Chałodnaj nočču ja ŭ šyrokim, ciomnym połi...
*** Kałi pałasu ahniavuju...
*** Kiń viečny płač svoj ab staroncy!..
*** Vyjšaŭ z chaty. Cicha śpić nadvorak...
*** Zrazajuć hałiny tapołi adnu za adnoj...
*** Ściuža, mrok... Ja iznoŭ chvaravaty...
*** Rušymsia, braćcia, chutčej...
*** Pryjdziecca, baču, pazajzdryć biazdolnamu Marku...
*** Našych dziedaŭ dušyłi abšary lasoŭ...
*** My havorym udvuch pry ahni ŭ cišynie...
*** Ŭstań, navalnica, mkni nanova...
Letapisiec
*** Nabiahaje jano...
*** Nie błiščyć u čas źmiarkańnia i ŭ hłybokaj ciemni nočy...
*** Pralatajcie vy, dni...
*** Napiłasia sonca sa krynic ściudzionych...
*** Ŭ krainie śvietłaj, dzie ja ŭmiraju...
*** Oj, čamu ja staŭ paetam...
Epihraf da vierša
*** Daŭno ŭžo ciełam ja chvareju...
Da dziaŭčyny
*** Kałi zvałiŭ dužy Herakł u pył Anteja...
Ź Ju. Śviatahora:
Dźvie pieśni
*** Bledny, chiły, ŭsio ž lublu ja...
3 Hiejne:
*** Ŭ paŭnočnym kraju na kurhanie...
*** Žyvieš nia viečna, čałaviek...
Z Hiejne:
*** Dziaciuk ščyra lubić dziaŭčynu...
*** Mudraj pramovy...
Z Hiejne:
*** Kałi luboŭ izmučyć...
*** Dzie vy, lasoŭ, paloŭ ćviaty?..
Z Hiejne:
*** Kałi maješ šmat čaho...
*** Kałi ŭ rakavinu ciomnuju žamčužnicy...
3 F. Šylera:
*** Chočaš siabie ty paznać...
*** Śviača błiskučaja zijaje...
3 Haracyja:
Pamiatnik
Pieśniaru
3 Avidzija:
Ikar i Dziedał
Ustup
3 E. Viercharna:
Paŭstańnie
Hutarka z panienkami
Z A. Puškina:
*** Siadžu ja ŭ turmie za rašotkaj hady...
*** Vy kažacie mnie, što duša u paeta...
Z A.-F. Arviera:
Sanet
*** Vy, panovie, pazirajecie daloka...
Z M. Majkava:
*** «Zołata, zołata padaje ź nieba!»...
*** My doŭha płyłi ŭ burnym mory...
Z M. Rozienhiejma:
*** Ciažkaja daroha...
*** Była kałiś para: hučeła zavirucha...
3 J.-Ł. Runiebierha:
Pavo
Mnie śniłasia
Sierbskaja pieśnia
*** Šmat u našym žyćci jość daroh...
Ruskaja pieśnia
Pentametry
Ukrainskija pieśni
Niepahodaju majovaj
Skandynaŭskaja pieśnia
Sanet
Hišpanskija pieśni
Sanet
Japonskija pieśni
Tryjalet
Persidzskija pieśni
Tryjalet
Rando
Aktava
Tercyny
Z Avidzija:
Hramada zorak «Karona»
Z A. Krymskaha:
*** Kažuć ludzi, byccam, tvoračy mužčynu...
Z Hiejne:
Hienrych
Z M. Čarniaŭskaha:
*** Ŭžo znoŭ nie spatkajucca tyja šlachi...
Z Hiejne:
Azra
Z Alesia:
*** Piekła było tut u tuju časinu...
Z Alesia:
Astry
Maja duša
*** Skryłaś kvietami ŭ połi mahiła...
*** Iznoŭ pabačyŭ ja siałiby...
Tryjalet
S. Pałujanu. Tryjalet
*** Narod, Biełaruski Narod!..
Miažy
*** Ja chacieŭ by spatkacca z Vami na vułicy...
*** Jak Bazyl u pachodzie kanaŭ...
*** Maładyja hady...
*** Niepahodny viečar. Sumna, druža, musi?..
Pahonia
Ramans
Na čužynie
*** Pa-nad biełym pucham višniaŭ...
Maje pieśni
*** Viečar na zachadzie ŭ popiele tušyć...
Noč
Nad mahiłaj
Pryjdzie viasna
Z cyklu «Eras»:
*** Ŭ kosmach schavałisia kviety...
*** Chmuryja, ciomnyja hudziać i šepčuć jełi...
*** Ja, balny, biesskrydłaty paet...
Z cyklu «Lasun»:
*** Pryvolnaja, ciomnaja pušča...
Chreśbiny lesuna
Ź pieśniaŭ biełaruskaha mužyka
Asieńniaj nočaj
Puhač
*** Ad śpioki pyšuć dachi i asfalt...
«Našaj nivie»
Ciemień
Lasun
Staraść
Padviej
*** Doždž u połi i choład... Imhła...
*** Ty nočkaju kaladnaj varažyła...
Słuckija tkačychi. Apošniaja aŭtarskaja redakcyja
*** Pryviet tabie, žyćcio na vołi!..
*** Błiščyć u niebie zor pasieŭ...
*** Ciopły viečar, cichi viecier, śviežy stoh...
*** Dobraj nočy, zara-zaranica!..
*** Cicha pa miakkaj travie...
Samnambuł
*** Płakała leta, ziamlu pakidajučy...
*** Dzieś u chmarach žyvuć pavuki...
Razrytaja mahiła
*** Noč. Haźnica haryć, čyrvanieje...
Zimovaja daroha
Zimoj
Pierad pavodkaj
*** Padymi uharu svajo voka...
Dosi ŭžo pracy
*** Ŭsia ŭ ślazach, dziaŭčyna...
*** Sumna mnie, a ŭ sercy smutak cicha zapiavaje...
*** Nie kuvaj ty, šeraja ziaziula...
Jan i maci
*** Serca nyje, serca kroicca ad bolu...
Viečar
Pierapisčyk
Kniha
Słuckija tkačychi
*** Choć my byłi adny ŭ toj čas...
Pačućciu ciomnamu padlehłaja
*** Ciomna nieba načnoje...
Da vahitnaj
Tryjalet
*** Jak choraša, kałi dzicio...
Praklaćcie vahitnaj
*** Ź jenkam dzicio ty radžaješ...
*** Biaź sił, usia ŭ patu, jak bieły śnieh, bladna...
*** Paśla radzin ty ŭsio štodnia marnieješ...
*** «Smiertиju smiert poprav»...
*** Tym vianki suvoraj słavy...
Z P. Vierlena:
Chanson dautomne
2009–2019. Biełaruś, Miensk.