РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
З
        з
        за – за
        за бесценок – за бе`сцань
        за дело (поделом) – нездарма`
        за день – абдзе`нь
        за душой – пры душы`
        за исключением – з вы`няткам
        за что? – завошта?
        забава (предмет) – за`баўка, баві`дла
        забавный – сьме`шны, камі`чны, фацэ`тны, займа`льны
        забастовка – страйк, прыстой-работа
        забастовщик – страйковец
        забвение – забыцьцё, няпомін
        забеременеть – зацяжа`рыць
        забирастый (серп) – займі`сты
        заблаговременно – заўча`с
        заблагорассудиться – заману`цца
        заблудший (сын) – аблу`дны
        заблудшая овца – аблу`дная аве`чка
        заблуждение – аблу`да
        заболевание – захворваньне
        забор – плот
        забор (из жердей) – жардзя`нік
        забор (из брёвен) – парка`н
        забота (волнение) – турбота, маркота, хвалява`ньне, [заске`ма]
        забота (о ком-либо) – дагля`д, клопат
        заботиться (волноваться) – турбоціцца, маркоціцца, хвалява`цца
        заботиться (о ком-либо) – ру`піцца, клапаці`цца, дагляда`ць
        забрало – пры`лбіца
        забраться (куда-либо) – уле`зьці, убі`цца, зану`рыцца
        забывать (что?) – забыва`цца (на што?)
        забыл – забы`ўся
        завалинка – пры`зба, загава`льня
        заварить кашу – навары`ць пі`ва
        заведомо – запэ`ўна
        заведующий – зага`днік
        завершение (дела) – разьвя`зка
        завершить – завяршы`ць, [заскляпі`ць]
        завеса (дыма и под.) – заслона, парава`н, за`вісь
        завещание – тэста`мэнт, духоўніца
        завёртка – за`варацень
        завидный – зайздросны
        зависеть – зале`жыць
        зависимость – зале`жнасьць
        завистливый – ква`пны, зайздросьлівы, хці`вы
        зависть – за`йздрасьць
        зависший – заві`слы
        завлекательно (заманчиво) – пава`бліва
        заводила – завада`тар, завада`тай, [закапёрнік]
        заводить шуры-муры – халя`ўкі сма`ліць
        заводоуправление – кіраўні`цтва завода
        заводь – затока
        завоеватель – заваёўнік
        завоевать – зваява`ць
        завсегдатай – заўзя`тар, заўсёднік
        завтрак – сьне`даньне, сьняда`нак
        завтракать – сьне`даць
        завывать – скуголіць
        загадать (наперёд) – загану`ць
        загадочный – зага`дкавы
        заглядывать в бутылку – у ча`рку загляда`ць
        загнетка (в печи) – загне`т
        Заговение – Запу`сты
        за`говор (сговор) – змова
        загово`р – замова
        заговорить (рану) – замовіць
        заговорный – замоўны
        заголовочный – загалоўкавы
        загон (для скота) – пастаўні`к
        загородка – за`гарадзь
        заграница – заме`жжа
        загребастые глаза – зямля` ненае`дная (ненае`жная)
        загробный – тагасьве`тны
        загрязнение – забру`джаньне
        загрязнить – забру`дзіць, зьнячы`сьціць
        загуститель (тех.) – загушча`льнік
        зад – аза`дак, агу`зак
        задавать перца – дава`ць ды`хту
        задавать тон – рэй ве`сьці
        задавать храпака (храповицкого) – тхары` капа`ць (дзе`рці); у сапунцы` пайсьці`
        задача – зада`ньне
        задвижка (тех.) – ры`гель
        задворки – завугольле, вы`селкі
        задевать (кого?) – чапі`цца (да каго?)
        заделать (щель) – зала`дзіць
        задержать – затрыма`ць
        задержаться – запазьні`цца, затрыма`цца, заба`віцца
        задерживаться – затрымоўвацца, затры`мвацца, ба`віцца, пазьні`цца
        задерживаться (в дороге) – запыня`цца
        задержка (разл.) – затры`мка, адкла`д, адтэрміноўка, запавольваньне, замі`нка
        задёрнуть (занавеску) – зашморгнуць
        задний проход – ке`заўка
        задобрить – залагодзіць
        задолженность – запазы`чанасьць
        задоринка – ска`за
        задорный – зухава`ты, гарэ`зьлівы, заўзя`ты, па`лкі
        задумчивый – заду`млівы, задуме`нны
        задыхаться – зады`хвацца
        задыхаться (от любви) – захлына`цца
        заезжий (дом) – зае`жджы
        заём – пазы`ка
        заживлять – гаі`ць
        зажигалка – запальні`ца, запальні`чка
        зажиточный – заможны, станаві`ты
        зажиточный человек – заможнік
        зажить (о ранах) – спагаі`цца
        зажмурить (смежить) – заплю`шчыць, змру`жыць
        зазаборье – заплоцьце
        за здорово живёшь – без дайпрычы`ны
        зазеркалье – залюстроўе
        зазнаваться (важничать) – фанабэ`рыццы, задава`цца, капу`зіцца
        зазнайка – фанабэ`р, капу`за
        зазноба – назола
        зазор – люз
        зазубрина – за`зубень
        зазубрить (нож) – вы`зубіць
        заикаться – пы`каць, пы`пкаць
        заика – пып`кала
        заиметь привычку – спана`трыць
        заимствовать (одалживать) – пазыча`ць
        заимствовать (лучшее) – браць, перайма`ць
        заиндеветь – заі`нець, сшарэ`ць
        заискивание – запабяга`ньне
        зайти в гости – завіта`ць
        зайчик – за`йка
        закавыка – закабу`ня
        заказать – заказа`ць
        заказное письмо – упі`сны ліст
        заказчик – зака`зца
        закаливание – гартава`ньне, загартоўка
        закаливать – гартава`ць, загартоўваць
        закалка – гарт
        заканчивать – сканча`ць, канча`ць, даканцоўваць
        закатать (рукава) – закаса`ць
        закачать (воду) – запампава`ць
        закваска – рошчына
        заклад – заста`ва, зару`ка
        закладка (здания, сооружения) – закла`дзіны
        заклинание – за`клін
        заклинатель – заклiна`ч
        заклинить – уклінава`ць
        заключаться (в чём?) – паляга`ць (на чым?), замыка`цца (на чым?)
        заключение (статьи) – замкне`ньне
        заключение (заточение) – зьняволеньне, вязе`ньне
        заключённый (в тюрьме) – вя`зень, зьняволены
        заключить – замкну`ць
        заключить договор – падпіса`ць дамову
        заключить в скобки – узя`ць у ду`жкі
        заклятие – заклён
        заколебать (достать) – даня`ць
        законодательство – правадзе`йства
        закономерность – пасьлядоўнасьць
        законный – пра`ўны
        законность – пра`ўнасьць
        закончить (завершить) – скончыць, кончыць, дарэ`шціць,
        закрашенный – замалява`ны
        закреплять – замацоўваць
        закром – за`сек, сусе`к, ару`д
        закупка – заку`п
        закупорить (пробкой) – закаркава`ць
        зал – за`ля
        залежь (геол.) – радовішча
        залечить (рану) – загаі`ць
        залив – затока
        заливной луг – поплаў
        залог – закла`д, заста`ва, зада`так
        залогополучатель – застаўні`к
        зал ожидания – пачака`льня
        заложить (оставить в залог) – закла`сьці, заста`віць
        заложить основы – закла`сьці падва`ліны
        заложник – закла`днік
        заляпать (одежду) – абрында`ць
        замазка (оконная) – кіта`
        замазывать глаза – вочы замы`льваць
        замазывать (оконной замазкой) – кітава`ць
        замалчивать – замоўчваць
        заманить – зава`біць
        заманчивый – пава`бны, зва`блівы, прына`дны
        замарать – заму`рзаць
        замарашка – мазэ`па, му`рза
        замаслить (рукава) – засьлемза`рыць, зашмальцава`ць, вы`шмальцаваць
        замахиваться (камнем) – ме`ціцца
        замедленный – запаволены
        замедлять – запавольваць, замару`джваць
        замереть – заці`хнуць, стаі`цца
        замесить (тесто) – рашчы`ніць
        заместитель – засту`пнік, засту`пца, наме`сьнік
        заметка (примечание) – за`цемка
        заметка (в газете) – ната`тка
        заметка (в газету) – допіс
        заметить (в темноте) – заце`міць
        заметить (в разговоре, статье) – заўва`жыць, заце`міць, адзна`чыць, зазна`чыць
        замечание (человеку) – заўва`га
        замешательство – замя`тня , замяша`ньне, разгу`бленасьць
        замешкаться (задержаться) – заба`віцца
        заморить червячка – ка`ліва зье`сьці
        заморыш – заморак
        замужняя женщина – заму`жка, кабе`та
        замусолить – зацу`хліць, зашмальцава`ць
        замухрышка – ашаву`рак
        замш – і`рха
        замызгать – завэ`дзгаць
        замыкающий – апошні
        замысел – заду`ма
        замысловатый (мудрёный) – мудраге`лісты
        заманчивый – прыва`блівы
        занавеска – фіра`нка, запаве`ска
        занижать – зьнi`жваць
        занимательный – займа`льны
        занимательный факт – цікавостка
        занимать (дух) – займа`ць
        занимать (деньги) – пазыча`ць
        заниматься вредительством – чыні`ць шкоду
        заноза – стрэ`мка, ска`бка, [шчамя`к]
        занозить – застрамі`ць
        занос – на`мець, за`дзьма
        заносчивый – ганары`сты
        заныкать – запраторыць
        занятие – заня`так
        занять должность (редактора) – даста`ць паса`ду
        заодно – заразом, адны`м заходам
        запад – за`хад
        Западная Двина – Дзьвіна`
        западный – заходні
        Западный Буг – Буг
        запальчивый – гара`члівы
        запанибрата – за па`на бра`та
        запах – пах
        запачкать – запэ`цкаць
        запашка – за`севак
        запереть (на засов) – зачыні`ць
        запереть (на замок) – замкну`ть
        запинаться – мі`каць
        запирательство – адрака`ньне
        запираться (упорствовать) – заціна`цца
        записка – цыду`лка, квіток
        записки – ната`ткі, за`пісы
        запись – за`піс
        записывать (впечатления) – занатоўваць
        заплесневелый – зацьві`лы, цьві`лы, збрасьне`лы
        заплечных дел мастер – стака`т
        запобегая – наўза`беж
        запоздалый – прыпозьнены, запозьнены
        заполнить (ёмкость) – напоўніць
        заполнить (бланк) – апіса`ць
        запонка – за`пінка
        заправить (суп) – падкалаці`ць
        заправить (салом) – затаўчы`
        заправила – верхавода
        заправка – запраўля`ньне, запр`ава, запра`ўленасьць
        заправлять (делом) – ве`сьці рэй
        запрет – забарона
        запретный – забаронены
        запрещать – забараня`ць
        запруда – стаў
        запугать – запалохаць
        запустить (болезнь) – зада`ўніць
        запятая – коска
        запятнать – запля`міць
        заработная плата (зарплата) – заробак
        заработный – заробны
        заразная (болезнь) – чаплі`стая, ліпля`вая
        заранее – за`гадзя, заранём
        заранее говорю тебе – кажу` табе` згары`
        зарасти – зарасьці`
        зарасти травой – зьдзірване`ць
        зарешетить – парамаці`ць
        зарисовка – абразок
        зариться (на чужое) – ква`піцца, га`ліцца, [я`гліцца]
        зародыш – зародак
        заросли – за`расьнік
        заря (утренняя) – золак
        заручиться – запамагчы`ся
        заряд (в ружье) – ладу`нак, набой
        заряжать (ружьё) – запрыжа`ць, ладункава`ць
        засаливать (сало) – салі`ць
        засалить (рукава) – зашмальцава`ць, засьлемаза`рыць
        засветло – повідну, за`відна
        засвидетельствовать – засьве`дчыць
        за свою жизнь – за свайго жыцьця`
        заседание – пасе`джаньне
        заседатель – ла`ўнік
        засень – за`цень
        заскорузлый – скарэ`лы
        заскорузнуть – скарэ`ць
        засов – зава`ла, за`саўка, ры`гель
        засохший – засьмя`глы
        застава (пограничная) – рага`тка, залога
        заставить (полку книгами) – пазастаўляць
        заставить (принудить) – зму`сіць, прыму`сіць
        застать – злаві`ць, знайсьці`, апанава`ць, агарну`ць, схапі`ць
        застегнуть – зашпілі`ць
        застёжка – за`пінька, за`сьцібка, сушпі`лка, агра`фа
        застой – стагна`цыя
        застолье – застоліца
        застревать – хра`снуць
        заступ – жалязьня`к
        засуха – за`сха, сухме`нь, за`суш
        засучить (рукав) – закаса`ць
        затаить злобу – заця`цца
        затаить обиду – кры`ўду спраўля`ць
        затворник – самотнік, пустэ`льнік, адзіне`ц
        затем – потым, тады`
        затемнить (пригасить) – прыцьмі`ць
        затеять (ссору) – усча`ць
        затмение – за`цьма
        затрепать (одежду) – задры`паць
        затхлость – прытохласьць
        затхлый – прытохлы
        затылок – паты`ліца
        затычка – за`ткала
        затяжная болезнь – абложная хвароба
        затянуть (петлю) – зашморгнуць
        заусенец (на пальце) – жы`віца
        заусенец (на предмете) – задзі`рына, жы`галь
        заутреня (церк.) – ю`трань
        захватчик – захопнік
        захворать – захварэ`ць, зьняду`жыць
        захирелый – змарне`лы
        захлебнуться – захлыну`цца, захліпну`цца
        захлестнуть (водой) – захлісну`ць
        захлестнуть (верёвкой) – залыга`ць
        заходи! – заходзься!
        захотелось (очень сильно) – закарце`ла, заману`лася
        захудалый – падупа`лы
        зацвести (заплесневеть) – забросьнець
        зацепка (в расследовании) – зачэ`пка
        зацепка (приспособление) – почапка, крук, гак
        зачатие – панос
        зачахлый – чэ`злы, счаўрэ`лы
        зачем? – навошта?
        зачесалось (захотелось) – закарце`ла, заману`лася
        зачёркивать – касава`ць
        зачёт – залі`к
        зачётный – заліковы
        зачинщик – заводца, завада`тар, [закапёрнік]
        зашить (наскоро) – забэ`рсаць
        защёлка – за`шчапка
        защёлкнуть (замок) – зашчапі`ць
        защита – абарона
        защитник – абаронца, абароньнік
        защититься – абарані`цца
        защищать – барані`ць
        защищать патентом – патэнтава`ць
        заявитель – заяўні`к
        заявление – зая`ва
        заяц – за`яц
        заяц (белый) – бяля`к
        заяц - русак – шара`к
        звательный падеж – клі`чны склон
        звать – клі`каць, гука`ць
        звезда – зорка
        звездчатка (бот.) – зоркаўка
        звено – вязьмо, вянцо, злучво, [агніво]
        звено (плота) – кле`йна
        зверобой (бот.) – сьвятая`ньнік
        звёздчатый – зорчаты
        звон – дзвон
        звонить (по телефону) – тэлефанава`ць
        звучный (громкий) – зы`чны
        звякание – бразгата`ньне, бра`згат
        здание – буды`нак
        здание (отдельно стоящее) – буды`ніна
        здешний – тутэ`йшы
        здороваться – віта`цца
        здоров как бык – здаровы як ры`жкі баровы
        здо`рово! – выда`тна! фа`йна!
        здравствуй! – добры дзень! дабры`дзень! здароў!
        здравствуйте! – добры дзень! дабры`дзень!
        здравый смысл – клёк
        зебра – зэ`бра
        зев (пасть) – зя`па
        зевака (ротозей, разиня) – загава`йла, салапя`ка, разява`ка
        зевать (ртом) – пазяха`ць
        зевок – позех
        зеленеть (об озимых) – руне`ць
        зеленчук (бот.) – дабраполь
        зелень – зяле`ніва
        землемер – каморнік
        землемерное дело – каморніцтва
        землемерный – каморніцкі
        землепашец (земледелец) – ара`ты, ара`ч, [рольнік]
        землетрясение – землятру`с
        земляника – суні`цы
        земной – з`емскі
        земной шар – зе`мская ку`ля
        зенит – зэні`т, прыці`н
        зеркало – лю`стра, люстэ`рка, [зьвярца`дла]
        зеркальный – люстра`ны
        зерно (хлеб) – збожжа
        зёрна – зе`рне
        зёрнышко – зе`рнетка
        зигзагом – улу`каткі, укрыву`лькі
        зимний – зімовы
        зимняя спячка – зімовы сон
        зимой – узі`мку
        зиять – зе`ўраць
        златоцвет (бот.) – грымотнік
        злачное место – пажыўное ме`сца
        злоба – злосьць, злава`ньне, верадава`ньне
        злобный – злосны
        злободневный – надзённы, пяку`чы
        злобствовать – злава`цца, верадава`ць
        зловредный – злакама`нны
        злодей – злы`дзень, ліхадзе`й
        злодеяние (злодейство) – ліхадзе`йства
        злой – злосны
        злой дух – злыду`х
        злоключение – ліхту`га, ліха`я прыгода
        злонамеренный – зламы`сны
        злопамятный – уры`сьлівы
        злорадный – злаце`шны, злаўмі`льны
        злословить – га`ньбіць
        злосчастный – няшча`сны
        злоумышленный – зламы`сны
        злоупотребление – надужы`цьце
        злюка – злы
        Змей-Горыныч – Трыгалоў-Базылі`шак
        змеюка – зьмяю`га, зьмяю`жына
        змея – гадзю`ка, вужа`ка
        знак – знак
        знаки препинания – зна`кі прыпы`нку
        знакомиться – знаёміцца, запазнава`цца
        знакомый – знаёмы, знаёмца
        знаменатель (дроби) – назоўнік
        знаменательный – зна`кавы, ва`жны, вялi`кi
        знаменатель отношения прогрессии – множнік стасу`нку прагрэ`сіі
        знамение – знак, знацьба`
        знаменитость – славу`тасьць
        знаменитый – славу`ты, знакамі`ты, слы`нны
        знаменщик – штанда`рнік
        знамя – штанда`р
        знатный (родовитый) – за`цны, шляхе`тны
        знатный (известный) – зна`ны, слы`нны
        знаток – зна`вец, зна`ўца
        знать – знаць, ве`даць
        знать (сословие) – шля`хта
        знахарь – замаўні`к, шапту`н
        значение – значэ`ньне
        зной – сьпёка, сьпякота, вад
        знойный – сьпякотны, ва`дны
        зоб – вальлё, вальля`к
        зов – кліч, покліч
        зодчий – дойлід
        золовка – залві`ца, бра`тавая, [ятроўка]
        золотарь – злотнік
        золототысячник (бот.) – цьвінтарэ`й
        Золушка – Папялу`шка
        зонт – парасон
        зонтик – парасонік
        зоопарк – зьвяры`нец
        зрачок – зе`нка, зрэ`нка
        зрелище – відовішча
        зрелый (о человеке) – ста`лы, дарослы
        зрелый (плод) – сьпе`лы, сасьпе`лы
        зрение – зрок, зор
        зритель – гляда`ч
        зрительный (образ) – зрокавы
        зрительный зал – гляда`цкая за`ля
        зрительский (интерес) – гляда`цкі
        зря – дарэ`мна, ма`рна, бескары`сна
        зрячий – віду`чы
        зуб – зуб
        зуб (в бороне) – клец
        зуб (напротив глаза) – це`мны зуб
        зубной врач – данты`сты, [зубаса`д]
        зубоскал – выскаля`ка
        зубоскалить – выскаля`цца
        зубочистка – калыпок
        зубчатый – дзюбча`сты
        зубянка (бот.) – зубні`ца
        зуд (почесуха) – сьверб
        зудеть (чесаться) – сьвярбе`ць
        зудеть (о насекомых) – зу`мкаць
        зыбь – калыба`
        зяблик – берасьця`нка
        зябнуть (коченеть) – кале`ць, карчане`ць
        зябь – зя`бліва

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.