РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
К
        к
        к – да
        к ноге! – зброю-стаў!
        к слову пришлось – з гаворкi вы`йшла
        к сожалению – на жаль, насу`жаль
        к чёрту на кулички – за сьвет
        к шапочному разбору – у свіны`я галасы`
        к этому причастен – да гэ`тага спрычыні`ўся
        кабак – шынок
        кабан – вяпру`к
        кабан (откормленный на убой) – кормнік
        кабатчик – карчма`р, шынка`р, [ранда`р]
        кабинет – габінэ`т
        каблук – абца`с, [усьпя`так]
        кабушка (сыра) – гамолка
        кавардак (ералаш) – гармі`дар
        каверзный – каве`дны
        кадастр – када`стар, зяме`льны пе`рапіс
        кадка (квашня) – дзяжа`, дзе`жка, кадзь
        кадык – коўцік
        каждый – кожны
        каждый раз – кожным ра`зам, штора`з
        кажущийся – уя`ўны, ілюзорны, які` здае`цца
        казарма – каша`ра
        казённый – скарбовы
        казначей – ска`рбнік
        казнить – кара`ць сьме`рцю
        казнь – пакара`ньне сьме`рцю
        кайма – шляк, беражок, аблямоўка
        кайф – кейф, слодыч
        как – як
        как банный лист – як п’яны` да плота
        как видно – як віда`ць
        как говориться – каза`ў той
        как в аптеке – ме`ра й ве`ра
        как в воду канула – як вадою разьліла`ся
        как ведётся – як паводзіцца
        как вздумается – як навіне`
        как видно – як віда`ць
        как говорится – як той каза`ў; каза`ў той
        как заблагорассудится – сваі`м одумам
        как кот наплакал – з камароў нос; і голаму запа`зуху
        как можно – як мага`
        как ни в чём не бывало – як нічога нія`кага
        как ни верти – круці` не круці`
        как-никак – як-нія`к
        как нужно – як ма`е быць; хоць куды`
        как перст – як пень
        как поживаешь? – як ма`есься?
        как по маслу – як з ма`слам
        как правило – зазвы`чай
        как раз – акура`т, якра`з, ры`хтык
        как резаный – як зарэ`заны; як на жывот
        как с ведра (о дожде) – як з лу`бу
        как с козла молока – як ад быка` малака`; ні лою ні ўдою; як зь мятлы` лі`сьця
        как собака на сене – і ня гам і ня дам
        как собаке пятая нога – да ма`йткі рука`ў
        как-то – не`як
        как только – як толькі
        как угодно – як хаця`, як хоця
        какао – кака`ва
        какими судьбами? – які`м чы`нам (пара`дкам)?
        какого чёрта? – якой хваробы?
        какой – які`
        какой бы то не был – які` заўгодна
        какой-то – які`сь, які`сьці
        кал (физиол.) – надворак
        кал (жидкий) – прысе`дак
        каламбур – калямбу`р, жартаслоўе
        календарь – лікадзён, чы`сьленьнік
        калик перехожий – лёзны чалаве`к, калі`ка лёзны
        Калининград (Кёнигсберг) – Караляве`ц
        калитка – ве`сьніцы, фортка, бра`мка, кавараце`ц
        каллиграфия – калігра`фія, прыгожапіс
        кальсоны – споднія
        кальций – ва`пень, ка`льцый
        камелёк – камі`нак
        каменный – каме`нны
        каменный (дом) – мурава`ны
        каменщик – мура`ль
        камень – каме`нь
        камень (дроблёный) – жарства`
        камень (для изготовления жернов) – дзіка`р
        камень (в жерновах) – жарон, жарна`к
        камень ( нижний в жерновах) – спада`к
        камень (под землёй) – патае`нь
        камень (огромный) – лата`р, ляга`к
        камень (от обледенения) – валу`н
        камень преткновения – каме`нь згаршэ`ньня, [спаткме`нь]
        камера (в колесе) – кі`ха
        камера (в тюрьме) – цэ`ля
        камера хранения – бага`жня
        камешек – каме`ньчык
        камин – камі`нак, [лучні`к]
        камка – адама`шка
        камса – хамса`
        камыш – чарот
        канава – кана`ва
        канава (водосточная) – рышток, рыншток
        канал – кана`л, перакоп, прорынь
        канарейка – кана`рка
        канат – кана`т, паўроз, лі`на
        кандидат – кандыда`т, наўчароднік
        каникулы – вака`цыі
        каникулярный – вакацы`йны
        канитель (волокита) – цягані`на
        каннибал – каніба`л, людажэ`р
        канун – конадзень, пярэ`дадне
        канун весны – прадве`сьне
        канун зимы – перадзі`м’е
        канун праздника – прысьвя`так
        канцелярия – канцыля`рыя
        канючить – ка`нькаць
        капелла – капэ`ля
        капельку – ка`ліўца, што-кольвек
        капище – стадола, бажні`ца, жэ`глішча
        капля – кропля
        каприз – пры`хамаць, гіморы
        капризничать – гіморнічаць
        капюшон – шлык
        карабканье – кара`сканьне
        карабкаться – кара`скацца
        каракуля – крамзоля
        карандаш – аловак, алаве`ц
        карапуз – пу`цык, пу`пла, шпунт
        каратель – ка`рнік
        караул (дозор) – ва`рта, [ру`нда]
        караулить – пільнава`ць
        карающий (аппарат) – кара`льны
        карбункул – карбу`нкул, вогнік
        карда (бот.) – чартапалох
        кардамин – буймі`на
        каретник (помещение) – абора
        каркас – карка`с, [суклёт]
        каркать – гра`каць, гра`гаць, гру`мкаць
        карлик – ка`рла
        карман – кішэ`ня
        карманник (вор) – машнарэ`з
        карманный – кішэ`нны
        карманный компьютер – надалонны кампу`тар
        карниз – гзымс
        каротин – каротына
        карта (географическая) – ма`па
        карта (игральная) – ка`рта
        картёжник – картэ`ўнік
        картон – кардон
        картофель – бу`льба
        картофель (мёрзлый) – шайморы
        карточка – цэ`тлік, карталю`шка
        карусель – лы`ндаўка
        карьерист – кар'еры`сты
        касание – дотык
        касательно – даты`чна
        касатики (жив.) – касачы`
        касаться – датыка`цца
        касса (страховая) – убясьпе`чня
        Кассиопея (астр.) – Вісажа`р
        касторка – рыцы`на
        кастрат – лягча`нец
        кастратор – лягча`й
        кастрировать – лягча`ць
        кастрюля – рандоля
        каталог (книжный) – каталёг, кнігасьпі`с
        катание (белья) – маглява`ньне
        катапульта – катапу`льта, рага`тка
        катать (бельё) – маглява`ць
        кататься (где-либо) – е`зьдзіць
        кататься (по земле) – кача`цца
        кататься (на санках) – коўзацца
        кататься (туда-сюда) – разьяжджа`ць
        категорически отвергаются – катэгары`чна запярэ`чваюцца
        катер – ску`тар
        катет – прастаку`тная
        катить (ехать) – імча`ць, ру`шыць
        каток (ледяной) – коўзанка, каўзе`ль
        каток (для белья) – ма`глі
        каторжный (труд) – пяке`льны
        катушка – шпу`ля, цэ`йка
        Каунас – Коўна
        кафе – кавя`рня
        кафедра – катэ`дра
        Кафедральный собор – Катэ`дра
        кафель (изразцы) – ка`хля
        кафельный – кахля`ны
        кафтан – капта`н
        качать (колыбель) – калыха`ць, зыба`ць, люля`ць
        качать (воду) – пампава`ць
        качаться (из стороны в сторону) – хіста`цца, гойдацца, гу`тацца
        качественный – я`касны
        качество – я`касьць
        качество (свойство) – уласьці`васьць
        каша – ка`ша
        каша (перловая) – гру`ца
        кашель – пе`рханьне
        кашлять – пе`рхаць
        каюк (конец) – халэ`мус, гамон
        квартира – кватэ`ра
        квартирант – кватара`нт, падсусе`д
        кварц – крамня`к
        квитанция – квіток
        квота – квота, пай, доля
        квохтать – квахта`ць
        кельма – ке`льня
        кепка (кепи) – кепу`рка
        керзовый – ю`хтавы
        керосин – га`за
        кивок – кіў, спокіў
        кикимора – мара`
        килограмм – кілягра`м
        километр – кілямэ`тар
        кимвал – кімва`л, цымба`лы
        киноварь – цынобра
        киноновости – наві`ны кіно
        киоск – ша`пік, ле`тамка
        кипа – стос
        кипарис – цы`прыс
        кипяток – вар, кі`пень, вараток
        кипячёная вода – гатава`ная вада`
        кипячёное молоко – па`ранае малако
        кипячёный – па`раны
        кирпич – цэ`гла
        кирпичный – цагля`ны
        кирпичный (каменный) дом – камяні`ца
        кирпичный завод – цаге`льня
        кисель – кісе`ль
        кисель (овсяный) – жур
        кисет – магале`йка, капшу`к
        кислая капуста – ква`шаная капу`ста
        кислород – кісларод, тлен
        кислота – кіслата`, квас
        киснуть – квасьне`ць
        киснуть (о молоке) – бры`згнуць
        кисточка – пэ`ндзлік
        кисть (маляра) – пэ`ндзаль
        кисть (украшение) – кута`с
        кисть (ягод) – гронка
        кишка тонка – кароткі завароткі
        кишки – шлу`нкі, завароткі, гізу`нты
        кичение – фанабэ`рыя, [бу`та]
        кичиться – фанабэ`рыцца, пы`шыцца
        кичливый – фанабэ`рысты
        клавиатура – клявіяту`ра
        клавиша – кля`віша
        клад – скарб
        кладбище – могілкі, клады`, жа`льнік
        кладовая – камора, кладоўка
        кладь – пакла`жа
        клапан – кля`пан, за`тамка, вэ`нтыль, заслонка, створка
        класс – кля`са
        классик – кля`сык
        клацать (зубами) – ля`скаць
        клацать (оружием) – бра`згаць
        клацать (по клавиатуре) – пстры`каць
        клевать – дзяўба`ць
        клевать (о рыбе) – бра`цца
        клевать носом – таба`ку ва`жыць; акунi` цяга`ць; дзяды` вадзi`ць
        клевер – канюшы`на
        клевер (белый) – дзя`целіна, дзя`тліна
        клевета – паклёп, намова, потвар
        клеветать – паклёпнічаць, намаўля`ць, патвара`ць
        клеветник – патва`рца, паклёпнік, шэ`льма
        клеёнка – цыра`та
        клеймо – кляйно, таўро
        клеймить (клеймом) – клейнава`ць, таўрава`ць, ліцава`ць
        клеймить (позором) – га`ніць, га`ньбіць
        клест (птица) – крыжадзю`б
        клетка (биол.) – каморка
        клетка (на чём-либо) – кра`тка
        клеточный (биол.) – каморкавы
        клетчатый (в клетку) – краці`сты
        клешни – клю`шні, шчэ`мы
        клешня – клю`шня
        клещи – абцугі`
        клён – клён
        клён (белый) – я`вар
        клёцки с мясом – калдуны` з ду`шамі
        клин – клін
        клин (журавлей) – ключ
        клин (участок поля) – пале`так
        клинок (лезвие) – лязо
        клистер – леваты`ва
        кличка – мяну`шка
        клобук – падка`пак
        клокот – шлёхат
        клокотать – шлехата`ць
        клон – клон
        клонироваць – кланава`ць
        клониться (разл.) – хілі`цца, нахіля`цца, нагі`нацца схіля`цца
        клоп – блышчы`ца, плю`ска
        клоп (полевой) – бзьдзюль
        клочить – клы`чыць
        клуб – клюб
        клубника – труска`ўкі, труска`лкі
        клык – ікол
        клыкастый – ікла`сты
        клюв – дзю`ба, дзю`бка
        клюв (мощный) – глю`га
        клюка – каве`нька
        клюква – жураві`ны
        ключевой (узловой) – падставовы, каранёвы
        клякса – кля`мза
        клянчить – каланты`рыць
        клясться – прысяга`ць
        клятва – прыся`га
        клятвопреступление – крывапрыся`га
        клятвопреступник – крывапрыся`жца
        кляча – [шка`ба]
        к морковкину заговенью – на святы`я ніколі
        книгопечатание – кнігадру`к
        книжный магазин – кніга`рня
        кнопка (в одежде) – за`пінька
        кнопка (звонка) – гу`зік
        кнут – бізу`н, пу`га
        кнутовище – пугаўё
        княжеский – кня`скі
        кобениться – чачэ`ніцца
        кобура – похва
        кобыла – кабы`ла
        кобыла (молодая) – жаробка
        коварный (подложный) – падсту`пны
        ковёр – дыва`н, кілі`м
        коврик – кабе`рац
        ковровая дорожка – ходнік
        ко всем чертям! (к чертям собачьим!) – у балота! у аржаве`нь! у вір!
        ковылять – ды`баць, кулды`баць, клы`паць, клы`гаць
        ковырять – калупа`ць, [дзёрпаць]
        когда – калі`
        когда-нибудь – калі`; калі`-колечы; калі`-кольвек; калі`-нікалі`; не`калі; хоць калі`
        когда-то – не`калі, калі`сьці, калі`сь, колісь
        когда угодно – абы`-калі`
        коготок – кі`пцік
        коготь – кі`паць, кіпцю`р, па`зур
        когтистый – кіпцюра`сты
        кодла – кубло
        кодолб – ка`даўб
        кое-где – дзе-нідзе`
        кое-как – абы`-як
        кое-когда – сяды`-тады`
        кое-кто – хто-ніхто
        кое-что – што-нішто
        кожа – ску`ра
        кожа да кости – ногі ды рогі; рэ`бры ды ску`ра
        кожаный – скураны`
        кожевник – гарба`р
        кожемит – скурамі`т
        кожица – ску`рка
        кожура (шелуха) – лушпі`на, лушпа`йка, шалупі`ньне, лу`піна, шалупі`на
        козёл отпущения – ахвя`рны казёл
        козлы (для распиловки) – сталю`га
        козни – падсе`ды, заса`дкі
        козодой (птица) – ляля`к
        козырь (в карточной игре) – козыр, панфі`ль
        кокарда – цэ`шка
        кокетка (в одежде) – ге`стка
        коклюш – кохлік
        кокон – вопрадзень
        кокнуть – укоцаць
        колба – коўба
        колбаса – кіўба`сы, каўба`сы
        колдобина – калю`га, выбоіна
        колдовать – вядзьма`рыць
        колдовство – вядзьма`рства
        колдун – вядзьма`к
        колдунья – вядзьма`рка
        колебание – вага`ньне, хіста`ньне, здрыг
        колебаться – вага`цца, хіста`цца, віха`цца
        коленки – кале`ні
        коленки (у детей) – коленькі
        колесо – кола
        колея – каляі`на
        количество – колькасьць
        колкий (вопрос) – тклі`вы
        колкий (ёж) – калю`чы
        коллапс – каля`пс
        коллега (женщина) – каляжа`нка
        коллегия – кале`гіюм
        коллектив – калекты`ў, суполка
        коллективный – калекты`ўны, супольны, зборны, зьбіра`льны
        коллекция – кале`кцыя, [су`бар]
        коллизия – калі`зія, сты`чнасьць
        колодец – сту`дня, калодзеж
        колодка (сапожная) – капы`л
        колокол – звон
        колокольня – звані`ца
        колокольчик – званок
        колокольчик (в часах) – цы`мбал
        коломянковая ткань – каламя`нка
        колонка (газетная) – слупок
        колонна (людей) – гуж, цуг, стазь
        колоситься – каласава`ць
        колосник (тех.) – рошт
        колотить (вальком бельё) – пе`рыць, праць
        колотиться (о сердце) – лекаце`ць
        колоть (дрова) – се`кчы, бiць
        колхоз – калга`с
        колченогий – куля`вы
        колыбель – лю`лька, калы`ска, зы`бка
        колыбельная – калыха`нка
        кольцо (круг) – кола
        кольцо (перстень) – пярсьцёнак
        кольцо (плоское) – ба`нька
        кольцо (с камнем) – жуковіна
        кольцо (с печатью) – сыгнэ`т
        колющий (предмет) – колючы
        коляска – вазок, коч
        команда (приказ) – зага`д
        команда (спорт.) – дружы`на
        комедиант – камэдыя`нт, [кулдыя`ш]
        комедия – камэ`дыя, [кулдыя`], [куншт]
        комичный – камі`чны, фацэ`тны
        комкать – камя`чыць, гамта`ць
        комлистый (дуб) – камлюкава`ты
        комментарий – камэнта`р
        комментатор – камэнта`тар
        коммерческий – камэрцы`йны
        комната – пакой
        комната отдыха – пачыва`льня
        комод – камода
        комок – камя`к
        комок (сухой земли) – камлы`га, глыж
        компакт-диск – кружэ`лка
        компактный – кампа`ктны, сьці`слы
        компания (торговая) – кампа`нія, суполка
        компания (друзей) – суполка, хаўру`с
        компенсация – кампэнса`цыя, адшкадава`ньне
        компенсировать – кампэнсава`ць, адшкаджа`ць, заступі`ць
        компетентный – кампэтэ`нтны, дасьве`дчаны
        компетентный человек – зна`ўца, экспэ`рт
        компоненты – скла`днікі
        компьютер – кампу`тар
        комсать – камшы`ць
        комфорт – камфорт, уту`льнасьць
        конверт – капэ`рта, кувэ`рт
        конвертируемая (валюта) – канвэрсоўная
        конвенция – канвэ`нт, пагадне`ньне
        конвоируемый – падканвойны
        кондитерская – цуке`рня
        конец жатвы – дажы`нкі
        конечно – ве`дама, дзі`ва што
        конечно да! – а як`-жа!
        конечно же! – пэ`ўна-ж!
        конечности (анат.) – канцавi`ны
        конечный (на конце) – канцавы`
        конёк – конік
        конёк (крыши) – вільча`к
        конокрад – канёўнік
        конопатить (лодку) – паклява`ць
        конопатый – рабаці`ністы
        конопля – каноплі
        консул – консуль
        консульство – кансуля`т
        консультант – консульт, пара`днік
        консультация – кансульта`цыя, пара`да
        контакт – канта`кт, сты`чнасьць
        контактировать – кантактава`ць, стыка`цца
        контактный – канта`ктны, сты`чны
        контингент – кантынге`нт, склад
        контрабас – кантраба`с, басэ`тля
        конус – [стажок]
        конус (усечённый) – [стаўбу`н]
        конусообразный – [стажковы]
        конфедератка (шапка) – рагаты`ўка
        конфитюр – канфіту`ра
        конфорка (газовая) – фае`рка
        конфузливый (стеснительный) – сарамлі`вы, сарамя`жлівы, сарамя`жы
        коньки – каўзялі`
        конюший – ста`йнік
        копальщик – капа`ньнік, [хорык]
        копёр (тех.) – ка`пар
        копировальный – капіява`льны
        копия (выписка) – копія, [ві`дымус]
        копна – капа`
        коптить (копотью) – куродымець
        коптить (мясо) – вэ`ндзіць
        копнитель – капакла`д
        копчёный – вэ`нджаны
        копчик – хвасьце`ц
        копь – капа`льня, копішча
        копьеметатель – дзідакіда`льнік
        копьё – дзі`да
        кора – кара`
        кора пробкового дерева – корак
        кора молодого вяза – вязе`льле
        корабль – карабе`ль
        корабль (космический) – човен
        коренастый – карчакава`ты
        коренным образом – коранна
        корёжить – караба`ціць
        корзина – кош, кашэ`ль
        корзинка – кошык
        кориандр – каля`ндра
        корица – цынамона
        коричневый – руды`, бруна`тны
        корка (хлеба) – скары`нка
        корм (подножный) – папа`с
        кормёжка – пакорм
        кормило (руль) – стырно
        кормить завтраками – кармі`ць прадаля`тамі
        кормчий – сты`рнік, стырнавы`
        корневище – карэ`нішча
        корнистый – карані`сты
        коробить – караба`ціць
        коробка – карабок
        коробка (спичек) – пу`шка
        коровник – абора
        коромысло – каромысел
        коротать время – ба`віць час
        коротать время вечером – вечарава`ць
        коротковато – покаратка, упры`караць, пры`каратка
        коротышка (недоросток) – курду`пель, каранты`ш, [ху`рсік]
        короче шаг! – дробны крок!
        корсаж – гарса`ж
        корсет – гарсэ`т
        корт (материал) – чартакож
        корточки – ку`кішкі
        корчить из себя – удава`ць зь сябе`
        корыстный (человек) – кары`сьлівы
        корысть – луп
        корь – водра, адзёр
        корявый – каструбава`ты, шэ`рхлы
        корячиться – карэ`чыцца
        коса (девичья) – каса`
        коса (песчаная) – пярэ`спа
        косвенный – пабочны
        косить (траву) – касі`ць
        косить (глазами) – касаву`рыцца, глядзе`ць скоса
        коситься в сторону – ня мець вока
        косматый – кудла`ты
        космы – ку`длы
        косноязыкий – недарэ`кі
        косовище (косы) – касьсё, касаві`льна
        косолапый – кацала`пы
        костёр – вогнішча, распа`л, цяпе`льца
        костёр (бот.) – гірса`
        костлявый – кашча`вы
        кострец (сорт мяса) – сьцягня`к
        кость – костка
        кость (обглоданая) – галамя`нка
        костюм – гарніту`р
        костюм (национальный) – строй
        костяк (анат.) – касты`р
        костянка – костаўка
        костяшки (пальцев) – чу`чкі
        косуля – казу`ля
        косяк (вереница птиц) – ключ
        косяк (двери) – вуша`к
        кот наплакал – як кату` пад’е`сьці
        котик – каток
        котомка – ка`йстра, хату`ль
        кофе – ка`ва
        кофейное дерево – ка`вавае дрэ`ва
        кочерыжка (кочана) – хра`пка
        кочка – ку`піна
        кошачий – каці`ны
        кошачья лапка (бот.) – ага`ткі
        кошелёк (кожаный) – гамане`ц
        кошелёк (на поясе) – калі`тка
        кошель (рыб. снасть) – буч, жак
        кошенина (подкормка) – кошанка
        кошерный – кашэ`рны
        кошка – котка
        Кощей – Кашч
        кощунственный – блюзьне`рскі
        кощунствовать – блюзьне`рыць
        краденое – покрадзь
        кража – крадзе`ж
        край (стола) – бе`раг, брыж
        край (леса) – ускра`ек
        край (некого пространства) – крэс
        кран (подъёмный) – асьве`р
        крапива – крапіва`
        крапива (жгучая) – жыгу`чка
        красавец – харашу`н
        красавица – красу`ня, харашу`ха
        красивый – харошы, прыгожы, гожы, пе`кны
        красильный – хварбоўны
        красильня – сіне`льня
        красильщик (в красильне) – сіне`льнік
        краситель – хварбава`льнік
        красить (опуская в краску) – хварбава`ць
        красить (нанося краску) – малява`ць
        красить (охрой) – вохрыць
        краска – хва`рба
        Краслава – Красла`ўка
        красная девица – краса`-дзе`ўчына
        Красная Шапочка – Чырвоны Каптурок
        красно-бурый (масть) – чма`ры
        краснуха (мед.) – чырвонка
        краснуха (у животных) – заўшні`ца
        красный – чырвоны
        красный гриб – падасі`навік, асаві`к
        красная рыба – каштоўная ры`ба
        красный товар – карту`на
        красота – прыгажосьць, гожасьць, пе`кнасьць, хараство
        кратер – кра`тэр, рыгво
        кратко (говорить) – сьці`сла
        краткое изложение – сьці`слы перака`з
        краткость – сьці`сласьць
        кратчайший (путь) – каротшы
        крахмал – крухма`л
        краюха (хлеба) – акра`ец
        кредит – крэдыт, паве`р
        кредитор – крэдытэ`р, паве`рнік, пазычэ`ньнік
        крендель – абара`нак
        креп – мошаст
        крепление (в лыжах) – мацава`ньне
        крепостничество – прыгоньніцтва
        крепостное право – прыгон, па`ншчына
        крепостной (сословие) – прыгонны
        крепостной (вал) – цытадэ`льны
        крепость – фартэ`ца, цытадэ`ль
        крепыш – маца`к, бурвэ`лак
        крепчать – мацне`ць
        кресло (мягкое) – фатэ`ль
        крест – крыж
        крестец (анат.) – крыж
        крести (карточная масть) – жалуды`
        крестины – хрэ`сьбіны, ходзьбіны
        Креститель – Хрышчэ`ньнік
        крестить – хрысьці`ць, ксьціць
        крестник – хрэ`сьнік
        крёстный (отец) – хросны
        крестовик (бот.) – старасьце`нь
        крестовик (зоол.) – крыжаві`к
        крестовина – крыжаві`на
        крестообразный – крыжовы
        крестьяне – сяля`не
        крестьянин – селяні`н
        крестьянство – сяля`нства
        крещение – хрост
        кривить (душою) – вілі`ць
        криво (улыбнуться) – скры`ва
        криводушный – вілаводны
        кривоногий – клышаногі
        кризис – кры`за, крыш, перакры`ш
        кринка – конаўка
        кристалл – крышта`ль
        кристаллизоваться – крышталізава`цца
        кристальный – крышталёвы
        критерий – крытэ`р
        кровать – ложак
        кровельный – страхоўны
        кровельщик – страха`р
        кровный – крэ`ўны
        кровосмешение – казіродзтва
        кровь с молоком – сыр ды малако
        кровотечение – крывацёк
        кройка – крой
        кролик – трус
        кроме – апроч, апрача`, акром, акрамя`
        кромешный – сукротны
        кромка – край, брыж
        кромсать – чыкры`жыць, крэ`мзаць
        крона – ша`ты
        кропило – крапі`дла
        кропотливый – карплі`вы
        кроссворд – крыжава`нка, крыжаслоў
        кроткий – рахма`ны
        крохобор – драбязьня`к, крупе`ньнік
        крошечный – малю`хны, крыхотны
        крошить – тру`шчыць
        крошка (девочка) – мала`я
        круг – кола
        круглолицый – круглаві`ды
        кругом! – тыл-фронт!
        круг друзей – сябры`на
        кружева – кару`нкі, фальботы (з чырваньню)
        кружка – ку`бак
        кружка (конусообразная) – конаўка
        кружка (деревянная) – карэ`ц
        кружок (в школе) – гурток, [сха`чка]
        круп (у лошади) – крыж
        крупица (чего-либо) – ка`ліва, ка`ліўца
        крупнеть – буйне`ць
        крупнокапельный (дождь) – краплі`сты
        крупный – буйны`
        крупчатый (зернистый) – крупча`сты
        крупяной суп – кру`пнік
        крутизна (шик) – шык
        крутой (берег) – стромкі
        круча – строма
        круче – страмчэ`й
        крушение – разва`л, катастрофа
        крыжовник – агрэ`ст
        крыльцо – га`нак
        крыса – пацу`к, пац, шчур, смаля`нка
        крыса (водяная) – вадашчу`р
        крыша – страха`
        крыша (кровля) – дах
        крышевать – страхава`ць
        крышка – ве`ка, ве`чка, накры`ўка, покрыўка
        крюк – гак
        крючок – гачок, чачок
        крючок (дверной) – за`шчапка
        крючок (на одежде) – ча`плік, га`плік
        крючок (на вешалке) – пачапе`нь
        кряжистый – камлюкава`ты, каржакава`ты, карчакава`ты
        кряхтеть – кракта`ць
        кстати – дарэ`чы
        кстати говоря – да слова ка`жучы
        кто – хто
        кто идёт? – што зач?
        кто-то – хтосьці
        кубарем – ку`мiльгам, кумільгом
        кувшин – гарла`ч, збан
        кувшин (глиняный, без ручки) – глады`ш
        кувшин (выпуклый, с узким горлом) – гляк
        кувшинка (бот.) – гарла`чык
        кувыркаться – куля`цца
        кувырком – ку`лем, ку`льма
        куда – куды`
        куда глаза глядят – за вачы`ма; пе`рад сабой; у сьвет вочы
        куда-то – куды`сьці
        кудесник – чарадзе`й
        кудряшки – ку`дзеркі
        кузнец – кава`ль
        кузнечик – конік, кавалёк
        кузовок – вярэ`ня, вярэ`нька, кузобчык
        кукиш – ду`ля, ахорац
        кукиш с маслом – гула` сма`лена; трасцы` з ма`кам
        кукла – ля`лька
        куколка (насекомых) – каўша`нка, каўша`к
        кукушка – зязю`ля
        кукушкин – зязю`льчын
        кулага (кул.) – саладу`ха
        культиватор – спрынжыноўка, драпа`к
        культивировать – спрынжава`ць
        культя (культяпка) – ку`кса
        кумекать – шалопаць
        купал – ку`мпал, копуль
        купальщик – купа`ньнік
        купить – купі`ць, спра`віць
        купля – купля`ньне
        купорос (медный) – купарва`с, вітрыёль
        кургузый – карна`ты, курду`пы
        курильщик – курэ`ц, шабэ`тнік
        курить (сигарету) – куры`ць, палі`ць
        курить (трубку) – пі`пчыць
        курица вброд перейдёт – кату` па пяту`
        курносый – карпаносы, кірпа`ты
        курок (ружья) – спуст
        куролесить – праку`дзіць
        куртка – капота
        курчавый (кудрявый) – кучара`вы
        куры не клюют – саба`кі ня ліжу`ць
        курятник – кату`х
        кусок – кава`лак
        кусок (сала) – шты`галь
        куст – куст, хмыз
        кустарник – хмызьня`к, кустоўе
        кустарный (самодельный) – самату`жны
        кустарь – самату`жнік
        кутать – ху`таць, шу`шкаць
        кутаться – ху`тацца, шу`шкацца
        кутерьма – гармі`дар, [дырдыга`н]
        кухня – ку`хня, вары`ўня
        кухня (летняя) – істопка
        куцый – курта`ты
        кучер – хвурма`н, вазьні`ца
        кушать – е`сьці

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.