РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Н
        н
        на – на
        на авось – на ўзьвей-ве`цер
        на более длительное время – надаўжэ`й
        на взгяд – напагля`д
        на вид – з вы`гляду, на пагля`д, наспазор, пазорам, насу`гляд
        на виду – навідавоку
        на вкус (отведать) – на смак, на посмак
        на воробьиный шаг – на жа`бін скок
        на всякий случай – на ўся`кае ўсё; дзе`ля ўсяго дзе`ля
        на глазомер – нацямкі`
        на грудь! – на фронт!
        на деле – на спра`ве
        на днях – гэ`тымі дня`мі
        на дыбы – на дыбкі`
        на закате дней – на схі`ле ве`ку (жыцьця`)
        на заре – назолку, нацямочку
        на зло – на злосьць
        на зов – на покліч, на`гукам
        на исходе (зимы) – на згоне
        на каждом шагу (всюду) – што ні крок
        на кой чёрт (на черта) – начорта, налі`ха, на хале`ру
        на корню – на пні
        на корточках – на ку`кішках, на чопачках, на кукарэ`чках, на почапхах, на чу`пачках, на восьпінках, на колечхах
        на лету – улёт
        на манер – напочат
        на немного – на ма`ла
        на ночь глядя – проці ночы
        на один покрой – на адзі`н капы`л; на адзі`н лад
        на отшибе – на аднасе`льлі
        на ощупь – навобмацак
        на первый случай – на пе`ршы абыходак
        на первых порах – на пе`ршую пару`
        на перепутье – на раздарожжы, на ростанях, на крыжава`най дарозе, на крыжавы`х пуці`нах, на расходных дарогах
        на подпитии – нападпітку
        на полную – напоўніцу, папоўніцы
        на произвол судьбы – на волю лёсу
        на протяжении – праз, цераз
        на протяжении всей жизни – праз усё жыцьцё
        на самом деле (в действительности) – у сапра`ўднасьцi, насамрэ`ч, узапраўды`, [ізабы`ль]
        на седьмом небе (быть) – рай адамкну`ўся; на не`ба ўзьле`зьці; як на сто коней сеў
        на скорую руку – на хапка`; на гара`чыя гу`бы; пры`хапкам
        на следующий год – нале`та
        на смертном одре – на божай пасьце`лі (дарозе)
        на сносях – на пары`, на часа`х, на россыпу, на вы`ліўках
        на трезвый взгляд – на цьвярозае вока
        на ту пору – напару`
        на углу (дома) – на рагу`
        на удивление – наўзьдзі`ў
        на ходу подметки рвет – з-пад су`чкі я`йка ўкрадзе`
        на хранение (сдать) – на сховы
        на цыпочках – на ды`бачках
        на черта! – налі`ха! на хале`ру!
        на четвереньках – вокрач, вокараччу, чацьвяры`цай
        на чужой хлеб – на ласка`вы хлеб
        на шару (за чужой счёт) – нашармака`
        на этот раз – гэ`тым ра`зам
        на юру – на зыры`, на бую`
        набалдашник – балдаве`шка, клуга`
        набережная – набярэ`жная
        набилки (в ткацком станке) – набі`ліцы
        набитый дурак – чы`сты ду`рань
        набить аскому – нагна`ць аскомiны, аскаме`ць, ажоснуць
        набить руку – налаўчы`цца, налажы`цца, [нафыфты`рыцца]
        набить карман – кішэ`нь напха`ць
        набить (чемодан) – напакава`ць, наладава`ць
        наблюдатель – назіра`льнік
        наблюдать – назіра`ць
        набожность – пабожнасьць
        набожный – пабожны
        наболевший – набале`лы, азьнібе`лы
        набранный (собранный) – назьбіра`ны
        набросок (эскиз) – на`кід, эскі`з
        набросок (статьи) – на`рыс
        набряклый – набрыня`лы
        набрякнуть (набухнуть) – набрыня`ць, набру`знуць
        наваждение – насланьнё, на`слань, [памжа`]
        наверное – пэ`ўна-што, пэ`ўна-такі
        наверняка – пэ`ўна, пэ`ўна-ж
        наверстать (упущенное) – надалу`жыць
        наверху – наве`рсе, уве`рсе
        навес – паве`ць, шопа
        навеселе – повесель
        навестить – адве`даць
        навестить больного – даве`дацца хворага
        навёрстывать (упущенное) – намага`ць, надалу`жваць
        навзрыд – ву`дрыг, наўзроў, наўзры`г
        наводить ужас – жаха`ць
        навоз – гной
        наволочка – пошва
        навспять – наўза`дзь, насу`задзь
        навстречу – насу`страч, насустрэ`к
        навьючить – наклу`ніць, натрочыць
        нагибать (разл.) – нагіна`ць, нахіля`ць, схіля`ць
        наглость – наха`бства
        наглец (нахал) – наха`бнік
        наглеть – наха`бнічаць
        наглый – наха`бны
        наглядность – навочнасьць
        наглядный (пример) – пагля`дны, навочны
        наговор – намова
        наготове (начеку) – напагатове
        нагорье – сугор’е
        нагоняй – нагонка, гас, чос
        награбленное – нарабава`нае
        награда – нагарода
        награждать – узнагароджваць, нагароджваць
        нагреватель – награва`льнік
        нагромоздить – нагрува`сьціць
        нагрянуть (внезапно) – нахапі`цца
        надбавка – надда`так
        надвинуться – насу`нуцца
        надвинуться (на врага) – нагарну`цца
        надвое – на`палы
        надгробие – надгробак, надмагі`лак
        надевать (пальто) – апрана`ць
        надежда – спадзе`ў, надзе`я
        наделить правом – даць пра`ва, упаўнава`жыць
        надеяться (на что?) – спадзява`цца (чаго?)
        надёжный – надзе`йны
        надзиратель – нагля`днік, дазорца
        надзор – нагля`д
        надлежащий (причитающийся) – знале`жны, прынагодны
        надмеваться – дма`цца
        надменность – пы`ха, фанабэ`рыя
        надменный – напы`шлівы, пыхлі`вы, фанабэ`рысты
        надоедала – назола
        надоедание – даку`ка
        надоедать – дакуча`ць, назаля`ць
        надоедливый – даку`члівы, назольны
        надоело – абры`дла
        надоело ждать – сьцяглося чака`ць
        надоесть упрёками – павы`есьць вочы
        надолб – на`даўбень
        надоумиться – даўме`цца
        надруб – наці`н
        надрываться – асьця`гвацца
        надрываться от смеха – бокі рваць
        надрывный – асьця`глы
        надсмотр – нагле`дзіны
        надсмотрщик – дагляда`ч, наме`сьнік, прыганя`ты, [ціву`н]
        надставить (нарастить, надшить) – падтачы`ць
        надставка (приставка) – прыточка
        надстройка – надбудова
        надувала (плут) – абаку`ла
        надумать – намы`сьліць
        надутый – надзіма`ны
        надуть (обмануть) – абаку`ліць
        надуть (губы) – закапы`ліць, надуду`рыць
        наездник – ве`ршнік
        наём – на`ймы, найма`ньне
        наёмная (квартира) – найма`ная
        наёмник – на`йміт
        наёмница – на`ймічка, на`ймітка
        нажать – наці`снуць
        наждак – шмарге`ль, шморгель
        нажим – нагнёт, прыці`ск
        нажитое – нажыва`нае
        назатыльник – напаты`лічнік
        название – на`зва, назоў
        назидательный – павуча`льны
        назидать – павуча`ць, знадукоўваць
        назначение (бумага) – прызнача`льны ліст
        назойливый – назольны
        наизнанку – навы`варат, назна`йніцу
        наизусть – напа`мяць
        наименование – найме`ньне
        наискос – наўскася`к
        найденное решение – вы`нахад
        найдёныш – зна`йдыш, зна`йда
        найпаче – зла`шча
        найти взаимопонимание – паразуме`цца
        наказание – ка`ра, кара`ньне
        наказывать – кара`ць
        накал (чувств) – запа`л
        накануне – проці, напярэ`дадні, наконадні
        накануне понедельника – проці панядзе`лка
        накатать (анонимку) – нашра`йбіць
        накатник – пакот
        накаченный (мускулистый) – здаравя`цкі
        накинуться с криком – назы`нуць
        накипь – шумаві`ньне
        накладная (на товары) – праводчая
        наклейка – нале`пка
        наклон – нахі`л
        наклонение (грам.) – лад
        наклюкаться (спиртного) – надзю`бацца
        наколоться (на что-либо) – нанзі`цца
        накомарник – се`тка ад камароў
        наконец – нарэ`шце
        наконечник – акане`чнік
        накопить (запастись) – наспасобіць, з’ыбра`ць, наспароміць, скукобіць, назапа`сіць
        накопление – намнажэ`ньне, зьбіра`ньне, назапа`шваньне, награмаджэ`ньне
        накопыльник – на`маразень
        накрапывать – церусі`ць
        накрест – на`крыж, на`шлыг
        накрыть стол – на стол сабра`ць (даць)
        наладить контакт – усталява`ць канта`кт, скантактава`цца
        налево! – ле`ва-фронт!
        налегке – уле`гцы
        налечь (навалиться) – узьле`гчы
        налим – мянту`з, мянёк
        налитый (плод) – наточаны
        наличка (денежная) – гатоўка
        наличник (дверей) – лі`штва
        наличный – ная`ўны
        наличными (отдать) – ная`ўнымі
        налог – пада`так
        налоговая (декларация) – пада`ткавая
        налогообложение – падаткаабклада`ньне
        налогоплательщик – падаткава`ньнік, плачэ`ньнік пада`ткаў
        наложить (штраф) – спагна`ць, узя`ць
        наложить арест (на что?) – канфіскава`ць (што?)
        наложница – мамошка
        наломать бока – бакі` наму`ляць (нама`цаць)
        налюбоваться – наце`шыцца, нагле`дзецца
        намедни – надоечы, [нагды`сь]
        намереваться – ме`цца, нава`жвацца, мані`цца
        намерение – нава`жаньне, наме`р, наду`м
        намёк – на`луск, намі`нка, атуме`ка
        намётка (при шитьи) – фастры`га
        намного – нашма`т, намнога
        намокать – намяка`ць
        намордник – намы`зьнік, напы`сьнік, пысьня`к
        намять (намылить) холку – у каршэ`нь даць (наўсклада`ць, налажы`ць); ды`хту даць
        нанести визит – скла`сьці візы`ту, наве`даць
        нанести урон – пашкодзіць
        нанизать – налыга`ць
        наниматель – нае`мца, найма`льнік
        нанимать – наймава`ць
        наоборот – наадварот
        наотмашь – наўзма`х, навотляг, наводліў
        нападающий – напа`днік
        нападение – напа`д
        напаковать – наладава`ць
        напасть (на кого-либо) – напа`сьці
        напасть (на что-либо) – натра`піць
        на`пасть – нава`ла, вокідзь, пля`га, навалока, на`валач
        наперебой – наўзахапкі`, напяробіль, назбой
        наперевес – наповерку, наперачоп
        наперегонки – навы`перадкі, напярэ`сьпехі
        наперекор – насу`перак, насупор
        наперерез – напярэ`сьціг, упералу`ч
        напересчёт – напералі`к
        наперехват – напярожаб, напярэ`ймы
        наперник – насы`пка
        напинаться – пну`цца
        наплевательство – напляві`зм
        наплести (ерунды) – начаўпці`
        наплечник – па`лік
        наподобие – накшта`лт, кшта`лту
        напоминание – напамі`н
        напомнить – нагада`ць
        напопятую – наўспа`к
        на пороге жизни – пе`рад сваі`м ве`кам
        напороться (на неприятность) – нара`зіцца
        напоследок – наапошку, нааста`чу
        на посошок – на адчэ`пнае, на разье`знае, [на пу`жку]
        напоследок – наапошку, нааста`чу, надосталь, пад кане`ц
        на посту – на ста`ні
        направиться – скірава`ць
        направление (в пространстве) – кіру`нак
        направление (на работу) – скiрава`ньне
        направо! – пра`ва-фронт!
        напраслина – на`пасьць
        напрасно – ма`рна, дарма`, дармо, без кары`сьці
        напрасный – ма`рны, дарэ`мны, бескары`сны
        например – пры`кладам
        напропалую – наспропадзь
        напротив – насу`праць, насупроць
        напрягаться (тужиться) – пя`цца, напру`жвацца
        напряжение – напру`га, напру`жаньне, напя`цьце
        напряжённость – напру`жанасьць
        напряжённый – напру`жаны, напя`ты
        напрямую (напрямик) – наўпрост, нацянькі`
        напрячь (внимание) – напру`жыць
        напрячь (ноги) – вы`пруціць
        напучить – напу`шыць
        напыщенность – пы`ха
        напыщенный – напы`шлівы, пыхлі`вы
        напяливать – напіна`ць
        напялить (куртку) – напну`ць
        нарастяг – наросьцег
        нарвать (щавля) – назьбіра`ць
        нарваться (на что-либо) – наскочыць, нага`дзіцца
        нарываться на неприятность – гу`за (гузякі`) шука`ць
        нарезать (хлеба) – пакроіць
        нарезать (картошки) – пакрышы`ць
        нарезаться в стельку – набра`цца як зямля` ( бэ`ля); ча`ры набра`цца
        наречие (грам.) – прыслоўе
        наркотик – наркотык, [зёл]
        нарост – на`расьцень
        нарочно – знарок, назнарок, наўмы`сна
        нарочный – знарочысты, наўмы`сны
        нарочный (юр.) – наўмы`сны паслане`ц
        наружный – вонкавы, знадворны
        наружу – навонкі
        наручники – кайда`нкі
        нарушение – парушэ`ньне
        нарушитель – паруша`льнік
        нарушить – пару`шыць
        нарушить супружескую верность – здра`дзіць
        Нарцисс – Нарцыз
        нарыв (чирей) – гная`ўка, ску`ла
        нарыв гнойный – валасе`нь
        наряд – убор, прыбор, строй
        наряжать – убіра`ць, прыбіра`ць
        насадка (топора, молотка и т.п.) – аса`да
        насаждать – укараня`ць, наса`джваць
        насаждения – абса`да
        наседка (курица) – квакту`ха
        насекать (зубрить) – зу`біць
        насекомые – вусякі`
        население – насе`льніцтва, жыха`рства
        население Польши – насе`льніцтва ў Польшчы
        население Витебска – насе`льніцтва (жыхарства) ў Віцебску
        население Витебщины – насе`льніцтва на Віцебшчыне
        насест – се`дала, кураса`дня
        насилие – гвалт, прыму`с
        насильно – гва`лтам, прыму`сам, рабохам
        насиловать – гва`лціць
        насквозь – наскрозь, напротырх
        наслаждаться – це`шыцца, ужыва`ць слодыч
        наследник – спадкае`мец, спадкае`мца, спа`дчыньнік, [спадкабе`рнік]
        наследство (наследие) – спа`дак, спа`дчына
        наслоение – на`слань
        насмехаться – кпіць, шке`лiць
        насмешки – кпі`ны, ке`пiкi, шке`лi
        насмешливый – кплі`вы
        насморк – чохаўка, ката`р
        насмутьянить – набухторыць
        наспех – сьпе`хам
        наст – шарон, шарпа`к
        наставить рога – здра`дзіць
        наставление – навуча`ньне
        наставлять – навуча`ць
        настаивать на своём – нава`жваць на сваё
        настилать пол – масьцi`ць ха`ту
        настилать потолок – столiць, сталі`ць
        настойчиво – заложна
        настойчивость – заложнасьць
        настойчивый – заложны
        настоятель (католического монастыря) – пляба`н
        настоящее время – цяпе`рашні час
        настоящий (разл.) – сапра`ўдны, праўдзі`вы, рэчаі`сны, існу`ючы, цяпе`рашні
        настоящий мастер – праўдзі`вы ма`йстра
        настроение – настрой
        настроение (хорошее) – гумор
        наступательный – наступа`льны
        наступила (весна) – надышла`
        наступление (весны) – надыход
        наступление (армии) – на`ступ
        насунуть (напялить) шапку – нацу`біць
        насчёт (относительно) – наконт
        насчитывать (разл.) – налі`чваць, палічы`ць, зьлічы`ць, лічы`ць, зрахава`ць
        натапливать (помещение) – цяплі`ць, це`пліць
        натереть (хомутом и т.п.) – наму`ліць
        натиск (врага) – напор, нава`ла
        натирать мазью – шмарава`ць
        натощак – на`шча
        натравить (собаку) – нацкава`ць
        натруживать – верадзі`ць
        натура – нату`ра, урода
        наугад – нацямкі`, намана`
        наугольник – нарожнік
        науськивать (травить) – цкава`ць
        наустить (науськать) – намусці`ць, наву`хрыць, нацкава`ць
        научиться (чему?) – навучы`цца (чаго?)
        научный работник – навуковец
        наушник – вушні`к
        наущать – намушча`ць, падву`хрываць
        наущение – намушчэ`ньне, падву`храньне
        нахлебник – застольнік, настольнік, пахлябоўца
        нахлынуть – наплы`сьці, навалі`цца
        находиться (где-либо) – быть, стая`ць, сядзе`ць, вісе`ць і г.д.
        находчивый – ке`млівы, дасьці`пны
        нахождение – знаходжаньне
        нахоженная (дорога) – е`жджая
        нахохлиться – начапу`рыцца, нашашэ`рыцца, апу`рхнуць
        национальная особенность – нацыяна`льная асаблі`васьць
        началась (гроза) – усчала`ся
        начало жатвы – зажы`нкі
        начальник – начальнік (на чале)
        начальный – пача`тны
        начатки – пача`ткі
        начинатель – пачына`льнік
        начинаться – пачына`цца, усчына`цца, распачына`цца
        начеку – напагатове
        начертание (предопределение) – наканава`ньне
        начётчик – схаля`ст
        начинённый (пирог) – кры`паны
        начинка (пирога) – накры`пка
        начинять (пирог) – кры`паць
        наша взяла – на`ша ўзяло
        нашатырь – сальмя`к
        наш брат – нашэ`нец
        нашенский – на`скі
        нашептывание – падшэ`пты
        нашествие – нава`ла, на`валь
        нашивка – на`шва
        не – не, ня
        не бери в голову – не сіві` галавы`
        не было печали – ня меў клопату
        не велика важность – не вялі`кая наўда`
        не в духе – не ў гуморы
        не вовремя – няўча`с, не ў пару`
        не впервой – не першына`
        не все дома – бяз пя`тай дошчачкі; клёку ў галаве` не стае`
        не выполнить – ня вы`канаць
        не выходит (разл.) – не выходзіць, не атрымоўваецца, не выпада`е
        не давать прохода (покоя) – збы`ту (жыцьця`) не дава`ць; ступі`ць не дава`ць
        не давать спуску – лі`тасьці не дава`ць; не папуска`ць
        не дай бог! – неўнара`й! крый божа!
        не должен (никому) – ня ві`нны, ня ві`нен
        не заметить – прапусьці`ць, не заўва`жыць
        не за что – няма` за што
        не имеющий никакой ценности – некаштоўны, нікчэ`мны, нява`рты, нява`ртасны
        не к добру – не на добрае
        не к месту – недарэ`чы, ні да бока ні да вока
        не лаптем щи хлебать – не абораю хлеб кроіць
        не лезет в глотку (в горло) – у рот ня ўбіць (ня ле`зе)
        не любить – не любі`ць, зьневажа`ць
        не на того напал – са`ма той
        не обращать внимания – ня браць пад ува`гу, не зважа`ць, шмана`ць
        не обсевок в поле – не з пустога хлява` (парожняй бочкі) заты`чка
        не от мира сего – як ня з гэ`тага сьве`ту; як душа` бязь це`ла
        не по вкусу – няўсма`к
        не под стать – неўдала`д
        не пойманный с поличным – непрылі`чны, неўліцкава`ны
        не покладая рук – душы` паслуха`ючы
        не поминай лихом – не спаміна`й ліхога (благі`м словам)
        не по нраву – не даспадобы, не да носа, не ў прыку`ску
        не по себе (неудобно) – ніякава`та, несамаві`та
        не приведи господь (бог) – не давядзі` бог; хай бог абносіць (бароніць)
        не принимать во внимание – ігнарава`ць
        не проведешь (не обманешь) – не падма`ніш, ня зловіш
        не раз – ці раз
        не разбери поймёшь – і тут гу-гу` і там гу-гу`
        не робкого десятка – не з баязьлі`вых (палахлі`вых)
        не ровён час – няўрокам (ня тут, не пра нас) ка`жучы
        не сводить (не спускать) глаз – з вока не выпуска`ць
        не сейчас так потом – не цяпе`р дык у чацьве`р
        не смотря на то, что – дарма` што
        не стоило (не следовало) – не га`дзіла, ня ва`рта было
        не судьба – ня су`джана
        не терпится – карце`е, ру`піць
        не теряя из виду (бежать) – на`зіркам
        не тут-то было – ды дзе там
        не укладывается в голове – у галаве` ня тоўпіцца; розуму не дабра`ць
        не у кого – няма` ў каго
        не фунт изюму – ня проста з моста; ня мех сшыць; ня лю`льку вы`курыць; ня ла`паць спле`сьці; не абы` што
        не хватает – не стае`, браку`е
        не чета – ня роўня
        небезосновательный – небеспадста`ўны
        небезрезультатный – небезвыніковы
        небезукоризненный (небезупречный) – небездакорны
        небеса – нябёсы
        небесный – узьне`бны
        неблагодарный – няўдзя`чны
        неблагородный – нешляхе`тны
        небоеспособный – небаяздольны
        небоскрёб – небася`г, хмарачос
        небрежение – заняха`ньне
        небрежный – заняха`ны, нядба`йны
        небылица – не`быль
        небытие – небыцьцё
        неважно – такой бяды`, малой бяды`
        неважный (несущественный) – неістотны
        неважный (незначительный) – нязна`чны
        неважный (костюм) – ке`пскі, дрэ`нны, нядобры
        невдалеке – неўздалёк
        невдолге – няўдоўзе
        невдомёк – неўпамкі`, неўпрыця`м, неўпрымёк
        неведение – не`ведзь
        невежество – нясьве`дасьць, не`вуцтва
        невероятный – неймаве`рны, неверае`мны, неверагодны
        неверующий – няве`рнік
        невеста – малад`ая
        невесть что – ні`вець што, ліхаве`дзь што, немаве`дама што
        неверие – няве`ра
        невзлюбить – незалюбі`ць
        невзнос – не`плат
        невзначай – няўзна`к, няўрокам
        невзрачный – непазорны, няўзгля`дны
        невзыскательный – малатрэ`блівы, невымогчывы
        невидаль – не`ўглядзь
        невиданный – няба`чаны
        невидение – невідомасьць
        невидимка – няўгле`дка, няві`дка
        невидимый – нязгля`дны, невідомы
        невинность (целомудренность) – цнатлі`васьць
        невинный (невиновный, неповинный, безвинный) – невінава`ты, бязьві`нны
        невинный (безгреховный, безгрешный, беспорочный, чистый, незапятнанный) – безграхоўны, чы`сты, беззага`нны, незапля`млены
        невинный (непогрешимый, правый, нравственный) – непагр`эшны, мара`льны, бездакорны
        невинный (целомудренный, девственный, чистый) – цнатлі`вы, некрану`ты, нечапа`ны, чы`сты
        невинный (безобидный) – бяскры`ўдны
        невмочь – няўзмогу
        невнимательный – безува`жны
        невод – не`рат
        невозвращенец – невярта`нец
        невозможно – немажлі`ва
        невозмутимый (бесстрастный) – абыя`кавы
        невозмутимый (безмятежный) – непару`шны
        невозмутимый (сдержанный) – стры`маны
        невозмутимый (спокойный) – спакойны
        невозмутимый (уравновешенный) – ураўнава`жаны
        невольно – панявольне, мімаволі
        невообразимый – няўя`ўны
        невообразимый (чрезвычайный) – надзвыча`йны
        невообразимый (неимоверный) – неймаве`рны
        невообразимый (фантастический) – фантасты`чны
        невообразимый (сверхчеловеческий) – несусьве`тны, звышчалаве`чы
        невообразимый (неизмеримый, непомерный) – непаме`рны, невыме`рны
        невтерпёж – няўсьце`рп
        невыразимый – невымоўны
        невыразительный – невыра`зны
        негативный – нэгаты`ўны, адмоўны
        негде – няма` дзе
        негодяй – нягоднік, басала`й
        негоциант – нэгацыя`нт, гасьце`бнік
        негр – муры`н
        недавно – кагадзе`
        недаром – нездарма`, недарэ`мна
        недвижимое имущество (недвижимость) – ляжа`чая маёмасьць, вячні`на
        недобиток (о человеке) – недасе`ка
        недоброжелатель – злосьнік
        недовольный – незадаволены, нездавольны, зьнеахвочаны
        недоедание – прогаладзь, не`едзь
        недолговечный – міну`чы
        недоносок – нявы`насак
        недопустимый – недапушча`льны
        недоразвитый – недачупа`лы
        недосмотр – недагля`д
        недоставать (не хватать) – бракава`ць, не става`ць
        недостаток (изъян) – зага`на, хі`ба, недахоп
        недостаток (средств) – няста`ча, брак
        недостаточный – недастатковы
        недостижимый – недася`жны, недасьцігомы
        недосуг – не`праваль, недасьпе`х, няўпра`ўка
        недоумение – сподзіў, неўразуме`ньне
        недоуменно – неўразуме`нна
        недуг – зьняду`жаньне
        нежелательно – непажада`на
        нежелательный – непажада`ны
        нежели – ані`ж
        неженка – пясту`н
        нежилой (дом) – няжы`тны
        нежирный (кусок) – любі`вы
        нежить – пе`сьціць
        нежиться – пе`сьціцца, ляле`ць
        нежно (разл.) – пяшчотна, даліка`тна, ласка`ва
        нежный – пяшчотны
        незабываемый – незабы`ўны, векапомны
        незавидный – незайздросны
        независимость – незале`жнасьць
        независимый – незале`жны
        незадача – пля`га
        незадачливый – недалу`жны
        незаконнорожденный ребёнок – байстру`к
        незаметно – непрыкме`тна, нявогледзьдзю
        незаметно (уйти) – неўпрыкме`т
        незаметный – непрыкме`тны
        незапятнанный – незапля`млены
        незнайка – няве`дка
        незнакомец – незнаёмец, незнаёмца
        незнакомый – незнаёмы
        незнание – няве`даньне
        незначительный – нязна`чны
        незрячий – невіду`чы
        незримый – няўзгле`дны, невідочны
        незыблемый (нерушимый) – непару`шны, непахі`сны
        неизбежный – неўнікнёны, немiну`чы, няўхi`льны
        неизвестно – няве`дама
        неизвестность – невядомасьць, бе`зьведзь
        неизвестный – невядомы
        неизгладимый – неспагла`дны
        неизлечимый – невыле`чны, невыгойны
        неизречимый (неизъяснимый) – невымоўны
        неискренность – няшчы`расьць
        неисполнимый – невыкана`льны
        неистовство – утрапёнасьць, утране`ньне
        неистовый – утрапёны, утранёны
        неистощимый – невыводны
        неисчислимое множество (сонм) – бе`зьліч, сьці`жма
        неисчислимый – несчысьлёны, незьлічоны
        некогда – няма` калі`, калі` тое
        некому – няма` каму`
        некоторые из числа – некаторыя зь лі`ку
        некоторый – не`йкі
        некошерный – некашэ`рны, [трэ`фны]
        некролог – нэкралёг, апаме`ртка
        некстати – недарэ`чы, няўла`д
        некуда – няма` куды`
        нелепый – недарэ`чны
        неловко – няёмка
        неловкость – няёмкасьць
        нелучший – ненайле`пшы
        нельзя – не`льга
        нелюдимость – адлюдне`ньне
        нелюдимый – ваўкава`ты
        немедленно – незаба`ўна, неадкла`дна
        немилосердно – непабожна
        немилостивый – немілажа`льны
        неминуемый – неміну`чы
        немногий – нешматлі`кі
        немного – крыху`, трохі, няшма`т
        неможется – няду`жыцца
        немой – нямы`, нямко
        неморочный – не`марасны
        неморочь – не`марасьць
        немота – нямота, не`мань
        немыслимо – не да паду`маньня
        ненавистный – ненаві`дны
        ненависть – няна`вісьць
        ненапрасно – няда`рма, нездарма`, недарэ`мна
        ненастоящий – несапра`ўдны
        ненастье – не`пагадзь, не`гадзь
        ненасытность – няна`сыць
        ненасытная утроба – плячы`сты на жывот; у кі`шках мозгі
        необдуманность – няподумнасьць
        необуздание – неўгамава`ньне
        необходимая вещь – [знадбе`нь]
        необходимо – трэ`ба, патрэ`бна, кане`чне
        необходимое условие – кане`чная ўмова
        необходимость – кане`чнасьць, патрэба
        необходимый (нужный, надобный) – патрэбны
        необходимый (неотложный) – пі`льна патрэб`ны
        необходимый (вынужденный) – мусовы
        необходимый (настоятельный, обязательный) – кане`чны
        необыкновенный – надзвыча`йны
        необычный – незвыча`йны
        необъятный – неабды`мны, неахопны
        необязательно – некане`чне
        неограниченный – неабмежава`ны
        неожиданно – нечака`на, неспадзява`на, неспадзе`ўкі
        неожиданный – нечака`ны, неспадзява`ны
        неодинаковый – неаднолькавы
        неопределённый – неазна`чаны, няпэ`ўны, неакрэ`сьлены
        неопределимый – неазнача`льны
        неопровержимый – нязьбі`тны, неаспрэ`чны
        неопрятный (неряшливый) – неаха`йны
        неосведомлённость (неведение) – недасьве`дчанасьць
        неосведомлённый – недасьве`дчаны
        неосмотрительный – неаба`члівы
        неосмысленный – неасэнсава`ны
        неотвратимый – няўхі`льны
        неотвязный – неадчэ`пны
        неоткуда – няма` адку`ль
        неотложно – неадкла`дна
        неотложный – неадкла`дны
        неотразимый – неадхі`льны
        неотремонтированный – непапра`ўлены
        неотрицательный – неадмоўны
        неотступный – неадчэ`пны
        неотъемлемый – неады`мны
        неочищенный (от коры) – неакораны
        неощутимый – неашчу`тны
        непобедимый – непераможны
        неповадный – непана`дны
        неповоротливый – неўвароткі, няге`глы
        непогода – не`пагадзь, не`згаль, не`гадзь
        непогрешимый – непахі`бны
        неподвластный – непадула`дны
        неподвижный – нерухомы, неўзвару`шны
        неподвижный (взгляд) – незьмігу`тны
        неподходящая (вещь) – непасоўная
        непоколебимость – непахі`снасьць
        непоколебимый – непахі`сны, непару`шны
        непонятно – не зразуме`ць
        непорочный – беззага`нны
        непоседливый – няўры`мсьлівы
        непослушный – неслухмя`ны, аслу`хлы
        непосредственный – беспасярэ`дні
        непосредственно – беспасярэ`дне
        неправедный – аблу`дны, няпра`ўдны
        неправильный – неправідловы, хі`бны
        непревзойдённый – неперавы`шаны
        непредвзятый – бесстаронны
        непредвиденно – зьняба`чку
        непредсказуемый – неага`даны
        непреложный – неадме`нны
        непременно – конча
        непременный – канча`льны
        непрестанно – без супы`ну, без уні`мку
        непрестанный – несупы`нны
        непреходящая ценность – вечнатрыва`лая каштоўнасьць
        непривлекательный – непрыва`бны
        непривычный – нязвы`чны, нязвы`клы
        неприглядный (невзрачный) – няўзгля`дны, несамаві`ты
        неприкасаемый – недатыка`льны
        неприметно – неўпрыця`м, няўгля`дзь
        неприятность – непрые`мнасьць
        непросвящённый – недасьве`дчаны, няве`дны
        непроторенный путь – непратор
        непьющий – непіту`шчы
        нерабочий (день) – нячы`нны
        неравный брак – няроўны шлюб, мэзалья`нс
        нерадение – нядба`ласьць
        нерадивый – нядба`лы, нядба`йны
        нерадушный – негасьці`нны, няве`тлы
        неразнствие – нярознасьць
        нервный – нэрвовы
        нерешительность – паняве`рка
        неряха (о женщине) – хлю`ндра, нязгра`я, няхлю`йка
        неряха (о мужчине) – нязгра`й, няхлю`й, штамадзю`к
        неряшливый – неаха`йны
        несварение желудка – нястра`ўнасьць
        несвойственный – неўласьці`вы
        несвязный – нязьвя`злы
        нескладица – рагаза`
        нескладный (о человеке) – нязгра`бны, нясклёпісты
        несколько – не`калькі
        неслучайный – невыпадковы
        неслыханный – нечува`ны
        неслышно – нячу`тна
        несмышлёный (несообразительный) – няке`млівы, няця`мны
        несовершенный – недаскана`лы
        несогласие – нязгода
        несокрушимый – нязломны
        несолоно хлебавши – шы`лам па`такі хапі`ўшы
        несомненно – пэ`ўна, пэ`ўна-ж
        несомый (элемент) – падтры`мны
        несообразный – нестасоўны
        несоответствующий – неадпаве`дны
        несоразмерный – несызме`рны
        неспособный – нязда`тны, [нездале`тны]
        несравненный – незраўна`ны
        несравнимый – непараўна`льны
        нести околесицу (ахинею, чепуху, чушь); пороть вздор; городить чепуху – лухту` пле`сьці (малоць, вярзьці`); боб з гарохам мяша`ць; пляву`згаць; чаўпці`; вярзьці`
        нестись (лететь) – імча`цца, шуга`ць
        несть числа – лі`кам не злічы`ць; лі`ку не набра`цца; бязь лі`чбы
        несуразность (нелепость) – недарэ`чнасьць, [нісяне`ціца]
        несуразный – бязглу`зды, недарэ`чны
        несусветное (нечто) – несусьве`цьце (не`йкае)
        несусветный – неймаве`рны, [несугра`дны]
        несущая (конструкция) – трыма`льная
        нет (денег) – няма`
        нет! – не!
        нет же – ды не`
        нет и в помине – і за`ваду (зга`дкі, зна`ку) няма`
        нет ничего удивительного – няма` дзі`ва
        нет стыда в глазах – у (рабога) саба`кі вачэ`й пазы`чыўшы
        нетерпеливый – нецярплі`вы
        нетленный – не`тлы
        нетождественный – нятоесны
        неточность – недакла`днасьць
        неуважение – непава`га
        неугасимый – нязга`сны
        неудачливый – нешчасьлі`вы
        неудачник – неўдала`га
        неудержимый – нястры`мны
        неудивительно – нядзі`ва
        неудобно (себя чувствовать) – ніякава`та, няёмка
        неудобно (сидеть) – нязру`чна, няёмка
        неужели (разве) – няўжо, або-ж
        неуклонный – няўхі`льны
        неуклюжий (неловкий) – нязгра`бны, няўклю`дны, нехлямя`жы, недалу`жны
        неукротимый – неўтаймава`ны, неўтаймоўны
        неуместно – недарэ`чы
        неуместный – недарэ`чны
        неумолимый – няўмольны
        неумолкаемый – нямоўчны, несьціха`ны
        неурожайный – неўрадлі`вы
        неурядица – безгалоўе
        неустанный (неутомимый) – нястомны
        неустранимый – неадхі`льны
        неуютный – няўту`льны
        нефть – на`фта
        нехотение – не`хаць
        нехотя – не`схаць, няхоцьцю
        нехристь – вы`кста, вы`хрыст
        нецелесообразный – немэтазгодны
        нечаянно – незнарок
        нечего сказать – што й каза`ць
        нечего (ко мне приставать) – няма` чаго
        нечестие – нязбожнасьць
        нечестивый – нязбожны
        нечётный – няцотны
        нечистая сила – нячы`сьцік, ляда`шцік
        нечистая сила занесла – нячы`сьцік прыгна`ў; пага`ная сі`ла (лі`ха) прыне`сла
        нечистота – бруд
        нечуствительный – неадчува`льны
        нештатный – пазашта`тны
        неявка – няста`ньне
        неявно – няя`ўна, употай
        нёбо – паднябе`ньне
        нёбовый – паднябе`нны
        ни в какую – і ні блі`зка
        ни в коем случае – ні ў я`кім ра`зе
        ни дать ни взять – ні ўцяць ні ўзяць
        ни жив ни мертв – ні паве`шаны ні апу`шчаны; ні жывы` ні ўмерлы
        ни за грош (пропасть) – за гнілу`ю ры`бу (гарэ`лы блін)
        ни за что ни про что – за няма` што
        ни зги не видно – сьве`ту бе`лага не віда`ць
        ни кожи ни рожи – ні з ста`ну ні з тва`ру; ні з гловы ні з мовы
        ни кола ни двора – ні ха`ты ні лапа`ты; ні ха`ткі ні гра`дкі; ні вала` ні кала
        ни к селу ни к городу – ні да пе`чы ні да рэ`чы; ні да ра`ды ні да зва`ды; ні да вока ні да бока
        ни мычит ни телится – ні трэ ні мне; ні кус ні пле`шча
        ни на йоту – ні на ка`ліва
        ни один – ніводны, жа`дны, ніводзін
        ни ответа ни привета – ні чу`ткі ні почуткі; ні адзы`ву ні адры`гу
        ни охнуть ни вздохнуть – ні дыхну`ць ні зіпну`ць
        ни пуха ни пера! – ляшчы` ды акуні`!
        ни рыба ни мясо – ні лой ні ма`сла; ні пра`жаны ні смажа`ны; ні пе`чаны ні ва`раны
        ни свет ни заря – яшчэ` й на дзень не займа`ла; зь цёмнага ра`на
        ни слуху ни духу – ні слы`ху ні прослыху; ні слы`ху ні ды`ху
        ни с того ни с сего – безь нічога нія`кага; з дабрамёру
        ни шуму ни гаму – ні пі`ску ні ві`ску; ні кры`ку ні вы`ку
        ни шьет ни порет – ні куе` ні пле`шча; ні ка`чка ні шва`чка
        нигде – нідзе`
        низвергать – зрына`ць
        ниже – ніжэй
        нижнее бельё – сподняе, наце`ліва
        низкий (лоб) – западны`
        низкорослый – прызе`місты
        низлагать – спаклада`ць
        никак – няма` як
        никак (не пойму) – нія`кім чы`нам
        никакой – нія`кі
        никогда – ніколі
        никотин – ля`гір, нікатын
        никто (не поймёт) – ніхто
        никто (о человеке) – нія`кі
        никуда – нікуды`
        никудышний – нікчэ`мны
        нисколечко – ані-ні`
        нисколько (не боюсь) – ані`, зусі`м, ні ма`ла, а`ні кры`шку
        ничего (нет) – нічога
        ничего себе – нішто (дарма`) сабе`
        ничком – ніц, ні`цма
        ничто – нішто
        ничтожный – мізэ`рны
        ничуть не удивил – а`ні зьдзіві`ў
        нищета – гале`ча, жабра`цтва
        нищенский – жабра`чы, жабра`цкі
        нищий – гале`тны
        нищий (о человеке) – жабра`к, гале`тнік, [падарэ`йка]
        но – але`
        новейший – ноўшы
        новенький (костюм) – навю`ткі
        новичок (новенький) – новік, нава`к
        новобранец – рэ`крут
        Новогрудок – Нава`градак
        новообращённый – новапаве`рнуты
        новопахотный – нававорны
        Новополоцк – Наваполацак
        новорожденный – немаўля`
        новоселье – ула`зіны
        новшество, нововведение – ноўніцтва, навіна`
        ноги – ногі
        ноги (длинные) – цы`бы
        ноготок – кі`пцік
        ноготок (бот.) – наготка
        ноготь – пазногаць
        ногти – пазногці
        ножны – похва
        ножик (перочинный) – сьцізорык
        ножницы – нажні`цы
        ножовка – стальза`к
        номенклатура – намэнкляту`ра
        ноль – нуль
        нора – нара`, пячу`ра
        норка (зверёк) – нары`ца
        нормальный – нармалёвы
        норовистый (о человеке) – нараві`сты
        норовистый (о животных) – занорысты, порсткі
        носилки – дра`гі
        носильщик – дра`гіль, наш`атай, нашэ`льнік, носіч
        носитель – носьбіт, нашэ`ньнік
        носки – шкарпэ`ткі
        носок (у обуви) – насца`к
        носок (чайника и т.п.) – пі`паць
        нотариус – ната`рус
        нотации – малібоны
        ночной – ночны
        ночь – ноч
        ночью – уночы, уначы`, поначы
        ноябрь – лістапа`д
        нрав – нораў, понараў, порсьць
        нравиться – падабацца
        нравоучитель – навуча`льнік
        нужда (нищета) – няста`ча, нэ`ндза
        нужная вещь – знадбе`нь
        нужно – трэ`ба
        нужный – патрэ`бны
        нытик – ту`жык, зьні`бка
        ныть (о человеке) – зьнібе`ць
        ныть (болеть) – шчыме`ць, скаме`ць

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.