РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
П
        п
        павильон – ле`тамка, павільён
        паводок – паводка, палаве`нь
        пагубный (губительный) – згу`бны, гі`бельны
        падаль – падлі`на
        падающая звезда – зьні`чка
        падеж (грам.) – склон
        падение (с дерева) – упа`дак
        падение (авторитета) – заняпа`д
        падение (звезды) – па`даньне, спада`ньне
        падение (царского режима) – залом
        падёж (скота) – вопадзь, памор
        падкий – ла`сы
        падчерица – па`дчарка, [прынясёнка]
        паёк – бонда
        паз – за`чыр, шпа`ра
        пазуха – па`зуха, [зана`дра]
        паинька – ца`ца
        пай (пайка) – доля, дзель
        пайщик – здольнік
        пакет – паку`нак
        пакля – па`кульле, [су`валака]
        пакляный – па`кульны, [су`валачны]
        паковать (чемодан) – ладава`ць
        пакостить – гню`сіць
        пакостник – гнюс
        пакостный (гнусный) – гню`сны
        палатка – намёт
        палач – кат
        палевый – палавы`
        палец – па`лец
        палец (безымянный) – пярсьце`ц, пярсьця`к
        палец (большой) – пясту`к, пянцю`х
        палец (средний) – сярэ`днік, сярэ`дні
        палец (указательный) – спаказны`
        палец о палец не ударить – саломку не пералама`ць; па`лец на па`лец не пакла`сьці
        палить (из огнестрельного оружия) – пуля`ць
        палица (оружие) – шля`га, цяльпа`га
        палка – кій
        палка (суковатая) – друк
        пальба – пуля`ньне, страляні`на
        пальто – паліто
        памятник – помнік, па`мятак
        паника – гіз
        паниковаць – гізава`ць
        панталоны (лосины) – райстропы
        пантомима – пантамі`ма, мігадзе`я
        панцирь – [гарнош], [горнаш]
        папа – та`та
        папа (римский) – па`пеж
        папенька – тату`ля
        паперть – дзядзі`нец, бабі`нец
        папин – та`таў
        папка (для бумаг) – тэ`чка
        пар – па`ра
        пар (земля под паром) – папа`р
        паразит – чужапа`с, чужае`д
        парализовать – скарожыць
        паралич – паля`руш
        параллельный – раўнале`жны
        пара пустяков – няма` што; як арэ`х раскусі`ць; як ху`кнуць
        парень – хлопец, хлапе`ц, ма`лец
        парень (молодой) – дзяцю`к
        парень хоть куда – да за`йца страле`ц і да дзе`вак маладзе`ц
        парик – пары`к, сызвалосьнік
        парикмахер – цыру`льнік
        парикмахерская – цыру`льня
        парилка – пары`льня
        парить (паром) – парава`ць
        парить (реять) – луна`ць
        пар костей не ломит – ад цяплосьці не баля`ць косьці
        парламент – парля`мэнт
        парламентарий – парлямэнта`р
        пароход – парапла`ў
        парус – ве`тразь
        парусник – ве`тразьнік
        парфюмерия – парфу`ма
        парша – шалу`дзь, шолудзь
        паршивец – шалу`дзька, шалудзі`вец
        паршивый – шалудзі`вы
        пасека – пчальні`к, пчэ`льня
        паскуда – поскудзь
        пасмурный – пахму`ры, хму`рны
        паспорт – па`шпарт
        пассия – спадаба`нка
        пастбище (выпас) – па`ша
        пасти (коров) – па`сьвіць
        пастух – пасту`х
        пастух (овец) – аўча`р
        пастух (главный) – згоньнік
        Пасха – Вялі`кдзень
        Пасха (еврейская) – Пэ`сах
        пауза – пярэ`рва, адця`жка, перапы`нак, перары`ўка, перапы`н
        паукообразный – павукава`ты
        пафос – па`тас
        пах (физиол.) – пахві`на
        пахарь – ара`ты
        пахать – ара`ць
        пахать (осенью) – зя`бліць
        па`хнуть – па`хнуць
        пахну`ть – патыхну`ць
        пахнущий – пахаві`ты
        пахотный (распашной) – ворны
        пахоть – ральля`, ворыва
        пахта – масьля`нка
        пачка – па`чак
        пачка краски – [лот]
        пачкать – пэ`цкаць
        пачкать руки – ру`кі гню`сіць
        пачкун – пэ`цкаль
        паять – літава`ць
        паяц – пая`ц, бла`зен
        певец – сьпява`к
        певец (поэт.) – пясьня`р
        педаль – понаж
        пежина – пярэ`сьціна
        пейзаж – краяві`д, ві`даль
        пеклеванный (хлеб) – шатрава`ны, пытлява`ны
        пеклевать – шатрава`ць, пытлява`ць
        пеленать – спавіва`ць
        пелёнка – пялю`шка
        пельмень – калду`н
        пена – пе`на
        пена (грязная) – шума`, шумаві`ньне
        пенал – пяроўка
        пенка – пе`ніца
        пентюх – цяльпу`к, кіжла`й
        пепельный – папялі`сты
        первенец – першыне`ц
        первенство – пе`ршасьць, першынство
        первичный – выточны, пе`ршасны
        перво-наперво – перш-на`перш
        первозданный – першатворны
        первоначально – ад пача`тку
        первоначальный – пача`тны, выточны
        первопечатная книга – першадру`к
        первопечатник – першадрука`р
        первопричина – пярвя`стка
        первостепенный – першара`дны
        первый – пе`ршы
        первый гром – першагром
        первый попавшийся (встречный) – пе`ршы-ле`пшы
        первый цвет – першацьве`т
        первым делом – перш-на`перш, пе`ршым чы`нам
        перебеситься – перашале`ць
        перебиваться (кое-как) – мадзе`ць, ча`пацца патроху
        перебиваться с куска на кусок – хлеб ямо трая`кі: чорны, бе`лы й нія`кі; адзі`н дзень мак, а другі` так
        перебиваться с хлеба на квас – дзень з але`ем, а тры дні гале`ем; ча`сам з ква`сам, а парою з вадою
        перебиться (кое-как пережить) – перакі`нуцца
        перебор (излишняя разборчивость) – пераборы
        переборчивый (в еде) – пераборлівы
        перевариваемый – засвая`льны, стра`ўны
        переваривать (о пищеварении) – стра`віць
        перевернуть (опрокинуть) – перакулі`ць
        перевернуть (страницу) – перагарну`ць
        перевес (преимущество) – перава`га
        перевесить – перава`жыць, дамагчы`ся перава`гі
        перевеситься (через перила) – перахілі`цца
        перевести (через мост) – пераве`сьці
        перевести (с русского языка) – перакла`сьці
        перевести дыхание – зьмяні`ць дух
        перевёртыш – пярэ`крут
        переводить дыхание – адды`хвацца
        переводной – перакладны`
        перевод¬чик – перакла`днік
        перевод¬чица – перакла`дніца
        перевозчик – перавозьнік
        переворот (дворцовый) – пярэ`крут
        перевыборы – пярэ`бары
        перевыполнить (план) – перавы`канаць
        перевязь – та`льмах
        перевясло – вясло
        перегородка – перасьце`нак
        перед зимою – перадзі`м’ем
        передвигаться – перамяшча`цца
        передвинуть – перасу`нуць, перамясьці`ць
        передёрнуть (плечами) – перасмыкну`ць
        передняя (прихожая) – перадпакой, віта`льня, хол
        передовой – наўпяродны, перадні`чы, паступовы
        передышка – пяродых
        переезд (на другое место) – пярэ`бары
        переждать (неприятность) – перачака`ць, астояць
        переживание – турбота, хвалява`ньне
        переживать (волноваться) – турбоціцца, хвалява`цца
        пережог – перапа`л
        переиздание – перавыда`ньне
        переиздать – перавы`даць
        переимка – пярэ`йма
        переквалификация – перашкале`ньне
        перекладина – ашэ`стак, папярочка
        перекличка – перазовы, пярэ`кліч
        переключиться (на другую волну) – перамкну`цца
        переключиться (на другое занятие) – перакі`нуцца
        перекрещенец – пярэ`хрыст
        перекрёсток – скрыжава`ньне
        перекрёстные (дороги) – крыжава`ныя
        перекрёстный – крыжавы`, крыжава`ны
        перекрывать (перегораживать) – тамава`ць, перакрыва`ць, перагароджваць
        перекус – папа`ска
        переливать из пустого в порожнее – зялёны мак калаці`ць; бобу ў гаросе шука`ць
        перелицовка – пераніцоўка
        перелицовывать – пераніцоўваць
        перемывать косточки – языком абмыва`ць; косьці перабіра`ць; шыпу`лі абіра`ць
        перенизать (верёвкой) – пералы`гаць
        переносица – пераносьсе
        переночевать – пераночыць
        перепечатка – перадру`к
        переписка – лістава`ньне
        перепись (населения) – пе`рапіс
        переплёт (обложка) – абкла`д, вокладка
        переплёт (трудные обстоятельства) – пе`кла, нявы`крутка, куламе`са
        переполох – перапу`д
        перепонка – плява`, плёўка
        перепрятать – перахава`ць
        перерубить – пераця`ць
        перерыв (между занятиями) – перапы`нак
        пересекаться (с кем-либо) – супада`цца
        переселенец – пераходзень
        переселение (переезд) – пярэ`бары
        пересмотр – перагля`д
        переспросить – пераспыта`ць
        перессорить – перасвары`ць
        перестраховщик – засьцярожлівы, перасьцярожлівы
        перестрелка – страляні`на
        перестройка – перабудова
        пересуды – перагада`нкі, павяда`кі-раздаба`ры
        пересыпь – пярэ`спа
        переулок – заву`лак
        перехват – пярэймы
        перехватывать – перайма`ць
        переход – пярэ`йсьце, пярэ`йд
        переходящий – перахаджа`лы
        перехоронить – перахава`ць, перапахава`ць
        перец – пе`рац
        перец (красный) – папры`ка
        перечеркнуть – перакрэ`сьліць
        перешагнуть – перасягну`ць
        перешеек – пярэ`смык
        перешеек (коса) – пярэ`спа
        перещеголять (дать фору) – закасава`ць
        перила (поручни) – парэ`нчы
        периметр – абвод
        перина – пярна`т
        период – пэры`яд, кругабе`г
        периодика – пэрыёдыкі
        перистые (облака) – перкава`тыя
        перламутр – ма`ціца
        перламутровый – маціцовы
        перловка (кул.) – панца`к
        перловник (бот.) – пе`рлаўка
        персональный – асабовы, пэрсана`льны
        перспектива – пэрспэктыва, далягля`д, празор
        перспективный – выгля`дны, празорны
        перстень – пярсьцёнак
        перхоть – кашута`, лупе`ш, шолудзі
        перчатки – пальча`ткі
        песенник (сборник) – сьпе`ўнік
        пескарь – піскі`ж, курме`ль, пячку`р, ке`лба
        песок – пясок
        песок (крупный) – жвір
        песок (жёлтый) – жаўтля`к, жаўтапе`с
        песок сыпется – парахня` сы`плецца
        песнопение – дзеясьпе`ў
        пест (для ступы) – таўка`ч, калтуя`
        пестик (для ступки) – мажджэ`р
        пестреть – стракаце`ць
        пестрядёвый – шарачковы, дры`ліхавы
        пестрядь (крашенина) – за`трапес, дры`ліх, плаце`нка, ша`рачак
        песчаный – пяшча`ны
        петли (для шнурков) – за`барсьні
        петля (из верёвки и под.) – за`шмарга
        петля (дверная) – заве`са
        петля (для крючка в одежде) – га`птачка
        петля (в неводе) – вочка
        петля поехала – вочка пабе`гла
        петух – пе`вень
        пехотинец – пе`шы воін, [драб]
        печаль – су`м, сму`так, журба`
        печатать – друкава`ць
        печатная машинка – друка`рка
        печатная продукция – дру`кі
        печатник – друка`р
        печатный – друкава`льны
        печать – друк
        печать (канц.) – пяча`тка
        печень – пячонкі, ятро
        печник – пячку`р
        печурка – пяколак
        печь – печ, пе`чка
        печь (пироги) – пячы`
        печь (из камней) – кру`шніца
        печь-голландка – гру`бка
        пешка – ла`тнік
        пешком – пехатой, пе`шкі, напе`ша
        пещера – пячора
        пещерный – пячорны
        пёстрый – страка`ты, пярэ`сты
        пивная – піўні`ца
        пивоварня – бровар, брава`рня
        Пиедруя – Прыдру`йск
        пиджак – пільча`к
        пик (горы и т.п.) – цы`пель
        пика – дзі`да
        пикетчик – пікетовец
        пики (карточная масть) – ві`ны
        пилить – пілава`ць
        пилюля – пігу`лка
        пинчанин – пінчу`к
        пион – півоня
        пировать – балява`ць
        пирожное – саладжонка
        пирожное (у евреев) – ку`галь
        писаная – малява`ная
        писание – пісьмо
        писатель – пісьме`ньнік
        писать (небрежно) – крамзоліць, крэ`мзаць, грымзоліць
        пискливый – піскля`вы
        письмо – ліст
        питание – сілкава`ньне, харчава`ньне
        питательный – пажы`ўны
        питать отвращение – адчува`ць агі`ду
        питать привязанность (к кому?) – прыхілі`цца (да каго?)
        питаться – сілкава`цца, жыві`цца
        пить – піць
        пить (с жадностью) – жлокаць
        пить (большими глотками) – жлу`ктаць
        питьё – пітво
        пичкать – пе`хціць, пе`хтаць
        пишущая машинка – друка`рка
        пища – е`жа, стра`ва, харч, спажы`ва
        пища (духовная) – пажы`так
        пищать (о птенцах) – цы`гаць
        пищеварение – стравава`ньне
        пищевик – харчаві`к
        пищевод – стрававод, ячая`, е`ча
        плавить – тапі`ць
        плавить (руду) – літава`ць
        плавкий – топкі
        плавный – плы`ўны
        плакат – пляка`т, га`сла
        плакса – пла`кса, зуна`, ру`мза
        пламенный – полымны, палымя`ны
        пламя – полымя
        план – плян
        планета – плянэта
        планировать (строить планы) – плянава`ць
        планировка – плянава`ньне
        планируемый – плянава`ны
        планка – лі`штва
        пласт – пласьце`нь, плаз, шчын
        пласт (сена) – перабі`рыч, пярэ`бірак
        пластать – пля`жыць, праста`ць
        пластинка (граммоф.) – кружэ`лка
        пластырь – пля`йстар
        плательщик – плачэ`ньнік
        платёж – в`ыплата, спла`та
        платёжеспособность – пла`тная здольнасьць
        платёжный (балланс) – плате`льны
        платформа – плятформа, [пла`са]
        платье – суке`нка, су`кня
        плацдарм – пляцда`рма
        плашмя – пла`зам
        плашка – плашча`к
        плевать в потолок – ле`нца ва`жыць; зу`бы на сонцы грэць
        плевелы – ку`каль, куколь, кукольле, жы`ціца
        племянник – нябож, пляме`ньнік
        племянники – небажа`ты, пляме`ньнікі
        племянница – нябожа, пляме`ньніца
        пленник – палонны, [няце`ц]
        пленный – палонны
        плесень – цьвіль
        плесень (на жидкости) – бросьня
        плесневелый (запах) – цьві`лы
        плеснуть (на кого-либо) – чабохнуць
        плестись в хвосте – цягну`цца (зза`ду) як аплыву`да (жа`ба)
        плесть (лапти) – пле`сьці
        плесть (что попало) – пляву`згаць, чаўпці`, вярзьці`
        плеть – бізу`н
        плеть (ременная) – канчу`к
        плечи – пле`чы, рамёны
        плечистый – прыса`дзісты, аты`лы
        плечом к плечу – поплеч
        Плеяды (астр.) – Стажа`ры, Валасажа`р, Валосны, Сі`тка, Сі`тцы, Сяўцы`
        плёночка (на молоке) – пле`вачка
        плиска (трясогузка) – сі`таўка, трас`ушка, стрына`тка
        пловец – плыве`ц
        плодоносный – урадлі`вы, ураджа`йны, [жы`зны]
        плодотворный – плённы
        плоды (труда) – плён
        плоить – карбава`ць
        плоский – пляска`ты, плазава`ты
        плоскость – плашчыня`
        плот – плыт
        плот (небольшой) – ганок
        плотник – цясьля`р, це`сьля
        плотничий – цясьля`рскі, це`сельны
        плотность – шчы`льнасьць
        плотный (о веществе) – шчы`льны, гаматны`
        плотовщик (сплавщик) – плы`тнік
        плотоядный – пажа`длівы
        плоть – плоцьва
        плохо – бла`га, дрэ`нна, ке`пска, нядобра
        плохой – благі`, дрэ`нны, ке`пскі, нядобры
        площадка – пляцоўка
        площадь (городская) – пляц, плошча
        площадь (треугольника) – плошча
        плут – круце`ль, шалбе`р, шахра`й
        плутовать – круці`ць, шалбе`рыць
        плутовство (плутня) – шалбе`рства, круце`льства
        плыть по течению – за вадой ісьці`; жыць як набяжы`ць
        плюшка – пляска`ч
        плющить – пле`шыць
        пляж – пляж, пры`печ
        плясать – скака`ць
        пляска (пляс) – скокі
        пни – пне`ўе
        пнистый – карчы`сты
        по – па
        по (преданию) – згодна з (пада`ньнем), паводле (пада`ньня)
        по (команде) – на (зага`д)
        по (мостовой) – па (бру`ку)
        по (наблюдениям) – з (назіра`ньняў)
        по ветру – у ве`цер
        по вкусу – даспадобы, сма`кам
        по-волчьи – воўкам
        по горло – як завяза`ць; па (са`мую) завя`зку; це`раз горла ва`ліцца
        по-граждански – па-грамадзя`нску
        по праву считается лучшим – справядлi`ва ўважа`ецца ле`пшым
        по-девичьи – па-дзявочаму
        по душам (поговорить) – па шчы`расьці
        по душе – даспадобы
        по заказу – на заказ
        по-знакомству – па-знаёмасьці
        по инициативе – з ініцыяты`вы
        по крайней мере – прына`мсі
        по-любому (в любом случае) – уся`к-жа
        по милости – з ла`скі, праз ла`ску
        по мне (по моему мнению) – па-дзе`ля мяне`
        по мне (платье) – для мяне`
        по моему мнению – як на маю` ду`мку
        по небрежению – знагу`лу
        по необходимости – зна`дабі
        по-нищенски – па-жабра`цку
        по нраву (сердцу, вкусу) – даспадобы
        по обыкновению – зазвы`чай
        по одиночке – паасобна
        по отдельности – паасобку
        по плечу – пад сі`лу
        по-прежнему – па-ране`йшаму
        по-птичьи – па-птушы`наму
        по пьянке – зп’я`ну
        по пятам (бежать) – на`зіркам
        по решению (суда) – паводле пастановы
        по своему хотению – самахоць
        по сердцу – даспадобы
        по собственной воли – самаволь, самахоць
        по сторонам (улицы) – з бакоў
        по-хищенически – па-драпе`жніцку, па-хіжа`цку
        по-хорошему – па-добраму
        по щучьему велению – на шчупакова каза`ньне
        побаиваться – асьцерага`цца
        побег (из тюрьмы) – уцёкі
        побег (росток) – па`растак
        победа – перамога
        победоносный – пераможны
        побеждать – перамага`ць
        побелка (вещество) – бе`ліва
        побелка (потолка) – бяле`ньне
        побережье – узьбярэ`жжа
        поблагодарить (кого?) – падзя`каваць (каму?)
        поблажка – спуск, паслабле`ньне, патура`ньне
        побледнеть – спалатне`ць, зьбяле`ць
        побои – біцьцё
        побороть – паду`жаць
        поборы – ха`бары
        побочный (придаточный) – акалі`чны
        побочный (вспомогательный) – дапаможны
        побочный (второстепенный) – другара`дны, дру`гасны
        побочный (сторонний, посторонний) – пабочны
        побудить – заахвоціць
        побуждение – пабу`дка
        повадиться – уна`дзіцца
        повадка – уна`да
        повар – ку`хар
        поварёнок – ку`хта
        повариха – куха`рка, варэ`ўніца
        повев (ветра) – паве`нь
        поведение – захава`ньне
        повезло – пашэ`нціла
        поверх – паўзьве`рх
        поверхностно – зьве`рхне, павярхоўна
        поверхностный – зьве`рхні, павярхоўны
        повеса – ві`сус, галу`за
        повесить (пальто) – паве`сіць
        повесить (человека) – засі`ліць
        повесничать – галу`заваць, бэйбусава`ць
        повествовать – апавяда`ць
        повестка – позва
        повестка в суд – нака`з судовы
        повесть – аповесьць
        поветрие – запаве`траньне, пошасьць
        повзводно – пазьвя`зна
        повзрослеть – пастале`ць
        повиновение – слухмя`насьць, падпарадкава`насьць
        повитуха – пупарэ`зіца, [вабдзе`лка]
        повлечь за собой – спрычыні`цца
        повод (к чему-либо) – зачэ`пка, нагода
        повозка – хурма`нка
        повойник – на`мітка
        поворачивать оглобли – пя`ткамі наза`д е`хаць
        поворот (дороги) – паваротка, заваротак
        повредить – пашкодзіць
        повреждённый – пашкоджаны, уе`мны
        повременной – пачасовы
        повседневный – штодзённы
        повсеместно – усю`ды, паўсю`ль, скрозь, паўсю`дна
        повсеместный – паўсю`дны
        повысить – падвы`сіць
        погибнуть – загі`нуць
        поглотитель (тех.) – паглына`льнік
        поглотить – паглыну`ць, зжэ`рці
        поговорить – пагамані`ць, пагу`тарыць
        поговорка – пры`маўка
        погода – надвор’е
        погодичный – парочны, пагадовы
        погон – прыра`мак, палі`к
        погонщик – паганя`ты
        погорелец – пагарэ`лец, гару`ля, гаруне`ц
        погрешность – хі`ба
        погонщик – паганя`ты
        погост – цьвінта`р
        пограничник – паме`жнік
        пограничный – паме`жны
        погремушка (побрякушка) – бразготка, ляскотка, тарахцёлка
        погрешность – хі`бнасьць, хі`ба
        погрешный – хі`бны
        погреть руки – ла`пкі (цапа`длы) пагрэ`ць
        под – пад
        под мухой – пад ча`ркай; з карчмаром прывіта`ўся; у чуб укі`нуў; чмялі` ма`е ў носе
        под воздействием – пад уплы`вам
        под горячую руку – на гара`чы зуб
        под мышки – пад па`хі
        под названием – з загалоўкам ( на`звай)
        под открытым небом – пад богаваю страхою; пад голым не`бам
        под сомнением – пад пыта`ньнем, пад сумне`вам
        под хмельком (градусом) – пад ча`ркаю
        подавить (восстание) – зду`шыць
        подавиться (поперхнуться) – задаві`цца
        подавление (восстания) – здушэ`ньне
        подагра – казіне`ц
        подарить – здары`ць
        подарок – падару`нак
        податель – падава`ч, пада`ўца, пада`вец
        подберёзовик – аба`бак
        подбивать клинья – халя`ўкі сма`ліць; у залёты хадзі`ць; уляга`ць
        подбитый ветром (легкомысленный) – завярні`-галава`; шулды`-булды`; ве`цер у галаве`
        подбитый ветром (об одежде) – ве`трам шы`ты (падшы`ты)
        подболтка (для еды) – падкалотка
        подбородок – падбародзьдзе
        подбочениться – узя`цца ў бокі
        подбрюшье – падчаровак
        подбухторивать – пад’ю`джваць, бунтава`ць, юда`шыць, падмушча`ць, унуцкава`ць, падвохрываць
        подвал – склеп, сутарэ`ньне
        подвергать – паддава`ць, падда`ць, падпада`ць
        подвергать критике – крытыкава`ць, падляга`ць кры`тыцы
        подвергнуться – падпа`сьцi
        подвесной (мост, замок) – вісомы
        подвиг – вы`чын, спату`га, дасягне`ньне, зьдзе`йсьце
        подвижник (подельник) – пату`жнік
        подвижной (состав) – рухомы
        подвижность – руха`васьць, жва`васьць
        подвижный (живой) – руха`вы, павярткі`, павароцісты, жва`вы
        подвисочный – падскроневы
        подвластный – падула`дны
        подвода – хвурма`нка
        подводить итог (бухг.) – вылі`чваць са`льда
        подводная лодка – субмары`на
        подвох – пады`сьце
        поглощённый – паглы`нены
        подговорить – намовіць
        подгонка (под что-либо) – раўна`ньне, зраўна`ньне
        подготовка (к бою) – рыхтоўля, рыхтава`ньне, падрыхтоўка
        подготовка (боевая) – падрыхтава`насьць
        погрузиться (в созерцание) – зану`рыцца
        подданство – [голд]
        подданый – падда`нец, [галдоўнік]
        подделка – падробка
        поддерживать – падтрымоўваць, падтры`мваць
        поддержка – падтры`мка
        поделом – па заслу`гах
        подержанный – ужыва`ны
        подёнщик – падзе`ньнік
        поджарка – смажонка
        поджарый – падга`лісты, падхорцісты, падцыгля`сты
        поджилки трясутся – лы`тка задрыжэ`ла (закалаці`лася)
        поджимать хвост – хвост падту`льваць (падціна`ць)
        поджог – падпа`л
        подзадоривать – падбіва`ць
        подземелье – падзе`м’е
        подзор (оборка) – брыж
        подельник – пату`жнік
        подкатывать – стральцоў прыстаўля`ць; залёты рабі`ць
        подкидыш – падклада`нец, багда`н
        подкладка (в одежде) – падшэ`ўка, подбіўка
        подкожный – падску`рны
        подкольщик – шкель
        подкрадываться – дзы`баць
        подкрепиться (поесть) – падсілкава`цца
        подкуп – на`куп
        подле – каля`
        подлежащий – падле`глы
        подлесничий (объездчик) – лоўчы
        подливать масла в огонь – саломы ў агонь падклада`ць; смалы` ў агонь падліва`ць
        подлинность – праўдзі`васьць, апрычонасьць
        подлинный – праўдзі`вы, сапра`ўдны, апрычоны
        подлог – падсту`пак
        подложить (мехом) – падфутрава`ць
        подложить свинью – шостку падкі`нуць, ду`дку падсудобіць
        подмётка – падносак
        подмывать (хотеть) – карце`ць
        подневольный – панявольны
        поднизать – падлы`гаць
        поднимать – уздыма`ць
        поднимать на смех – на сьмех выстаўля`ць; на сьме`шкі браць
        подножие – падножжа, падножка
        поднять шум – гва`лту нарабі`ць
        подняться (в цене) – падвы`сіцца
        подняться (на вершину) – узьня`цца, узысьці`
        подняться (над другими людьми) – узвы`сіцца
        подняться (в воздух) – узьня`цца
        подобие (сходство) – падабе`нства
        пододеяльник – падкоўдранік, апокрыўка
        подозрение – падозраньне
        подойник – даёнка, дайні`ца
        подол (платья) – прыпол
        подольститься – падла`шчыцца
        подонки (в ёмкости) – адонкі
        подоплёка (в одежде) – падлямоўка, падкла`дка, падкла`д
        подопытный – паддосьледны
        подохнуть – здохнуць
        подошва (горы) – падста`ва
        подошва (ботинка) – падэ`шва
        подощрять – паднушча`ць
        подпахотный – падворыўны
        подпашка (анат.) – па`ха
        подпевала – падбрэ`хіч
        подперезь – падпяра`зка
        подпитывать (батарейку) – падсілкоўваць
        подполье (в избе) – падпамосьце
        подпольщик – падпольнік, падзе`мнік
        подпотолочье – падстольле
        подпруга – папру`га
        подпрыгивать (стуча ногами) – дзогаць
        подпускать турусы на колёсах – вярзьці` гру`шы на вярбе`
        подражание – перайма`ньне
        подражатель – перайма`льнік
        подражательность – перайма`льнасьць
        подражательный – перайма`льны
        подражать – перайма`ць
        подразумеваться – ме`цца на ўва`зе, даўнiма`цца
        подробность – падрабя`зак
        подробный – падрабя`зны
        подруга – сяброўка
        подруга (лучшая) – та`йка
        подручный (материал) – дапаможны
        подручный (подсобник) – памага`ты
        подряд – за`саб, за`пар
        подрядиться – нага`дзіцца
        подсвечник (фигурный) – жырандоля
        подсказчик – падка`зьнік
        подслушивать – падслухоўваць
        подснежник – прале`ска
        подсознание – падсьвядомасьць, падсьве`дам’е
        подсознательный – падсьвядомы
        подсолнух – слане`чнік
        подсоседиться – прысябры`цца
        подстаканник – падшкля`нак
        подстерегать – цікава`ць, падсьцерага`ць
        подстеречь – падсьцерагчы`, падцікава`ць
        подстожье – адонак, стажа`р'е
        подстрекатель – падбухторнік, падвуча`ньнік, падю’`да, звадыя`ш
        подстрекательство – падбухторваньне, пад’ю`джваньне
        подстрекать – падбухторваць, падмушча`ць, пад’ю`джваць, падахвочваць
        подстрочник – падрадковік
        подсчёт – падлі`к, раху`ба, рахава`ньне
        подтвердить – пацьве`рдзіць, усправядлі`віць
        подтверждение – пацьве`рджаньне
        подтибривать – цы`біць
        подтрунивать – ке`пікі (кпі`нкі, сьме`шкі) строіць; кпіць
        подтяжки – шле`йкі
        подтянутый (о человеке) – падхорцісты
        подуст (рыба) – цы`тра
        подушка (маленькая) – я`сік
        подхалим (подлиза) – падлы`жнік, пахле`бца, лашчонец
        подхалимничать – падлы`гваць
        подхватить – падхапі`ць
        подхватить болезнь – захварэ`ць
        подчас – калі`-нікалі`, быва`е
        подчелюстной – падскі`вічны
        подчеркнуть – падкрэ`сьліць
        подчинённый – паднача`лены
        подчинить – паднача`ліць, падпарадкава`ць
        подшёрсток (ворс) – пільсьць
        подшипник – падва`лак
        подытожить – падсумава`ць, зрабі`ць вы`нік
        подыхать – здыха`ць
        подъём (на гору) – узды`м, уздойм
        подъём (пробуждение) – падойм
        подъёмный (мост, кран) – уздоймны
        поединок – міжбой, двубой, [запа`сы]
        поезд – цягні`к
        поёжиться (вздрогнуть) – сьцепану`цца
        пожалуй – бада`й
        пожалуй так – бада`й што
        пожалуйста – калі` ла`ска
        пожалуйте кушать! – просім да стала`!
        пожарник – спага`сьнік
        пожатие (руки) – поціск, поцісь
        пожать (руку) – паці`снуць
        пожелтеть – пажоўкнуць
        пожертвование – ахвярава`ньне
        пожертвователь – ахвярада`ўца
        пожизненный (срок) – пажыцьцёвы
        пожилой – падбы`лы, паджы`лы, ста`лага ве`ку
        пожимать (плечами) – паце`пваць
        пожитки – мэ`тлахі
        пожурить – усчу`ць
        поза – паста`ва
        позавчера – пазаўчора
        позаботиться – падба`ць
        позади – позадзь
        позвонок – вужла`к, за`тняя костка
        поздороваться – павіта`цца
        поздороваться за руку – парука`цца
        поздравитель – павіта`ч
        поздравлять – віншава`ць
        позёмка – ду`йка
        позже – пазьне`й
        познакомиться – запазна`цца
        позови! – паклі`ч!
        позолоченный – цераззлоты, пазлаца`ны
        позор – га`ньба
        позорить – га`ньбіць
        позорный – гане`бны
        позорный столб – прэнг
        поимка – бра`ньне, узя`цьце
        поиск – пошук
        поисково-спасательный – пошукава-выратава`льны
        пойло – жлопель
        пойма – залу`ка, абалона
        пойманный с поличным – прылі`чны
        поймать – злаві`ць
        поймать с поличным – на гара`чым учы`нку (у хапку`) злаві`ць
        пойти насмарку – у глум пайсці`; на пшык зье`хаць
        пойти прахом – зь ве`трам (ды`мам) пайсьці`
        пока – пакуль
        пока! – быва`й!
        пока не нужно – паку`ль што ня трэ`ба
        показатель – пака`зьнік
        показательный – паказа`льны
        показать где раки зимуют – даць пе`рцу з імбе`рцам
        показать кузькину мать – паказа`ць, дзе кама`р козы пасе`
        показывать пятки – пя`ты падма`зваць; ма`ху дава`ць
        покаяние – каята`, ка`яньне
        покладистый – памяркоўны
        покланяться – шанава`ць, горача любі`ць
        покой – спакой
        покойник – нябожчык
        покоробить – скараба`ціць
        покоробившийся – скараба`чаны
        покос – пакоша
        покрашенный пол – малява`ная падлога
        покров (ночи) – покрыва
        Покрова – Пакровы
        покровительственный – пабла`жлівы
        покровительствовать (кому?) – печалава`цца (кім?)
        покрой (одежды) – крой
        покрыватель – пакры`вец
        покрылся волдырями – абсы`паўся ваўдыра`мі (баўдыра`мі); ваўдыры` (баўдыры`) абсадзі`лі
        покрытие – пакрыцьцё, покрыў, крыцьво
        покрышка – павалочка
        покупатель – пакупні`к, купе`ц
        покупать – купля`ць
        покупка – ку`пля, справу`нак
        покушаться – рабі`ць зама`х
        покушение – зама`х
        полагать начало – пачаткава`ць
        пола` – крысо
        полати – пала`ткі, полак
        полгода – паўгоду
        полдник – полудзень, падабе`д
        поленница (дров) – касьцёр, клад
        полёт – лёт
        ползком – пры`паўзкам, попаўзкам
        ползунки – попаўзьні
        поливальщица – пале`я
        политзаключённый – палітвя`зень
        полицейский – паліцыя`нт
        полицейский участок – пастару`нак
        поличное – ліцо
        полнота – паўніня`
        полно тебе (врать) – годзе табе`
        полностью (целиком) – ца`лкам, цалком, суцэ`ль, суздром, напоўніцу
        полночь – поўнач
        полный – поўны
        полный (о человеке) – мажны`
        полоборота налево! – ле`ва-скос!
        полоборота направо! – пра`ва-скос!
        половая жизнь – плоцьнае жыцьцё
        половик – падножнік, ходнік
        половник – апалонік, палонік, чумі`чка, чаўхі`рка
        половодье – разводзьдзе
        половой – плоцьны
        половой член – чэ`ляс
        положение – становішча
        положение (безвыходное) – нявы`крутка
        положение в университете – становішча на ўнівэрсытэце
        положительный – дада`тны, станоўчы
        положить – пакла`сьці
        положить начало – запачаткава`ць
        полоса – пас, паласа`
        полоса (из металла) – шта`ба
        полосатый – перапялёсы, піжа`сты
        полоска – паласа`, па`сак
        полоскать – плу`каць
        полосовать – пелесава`ць
        полость – пустоціна
        полосы (на хлебном поле) – гоні
        полосьмины – квартоўка
        полотенце – ручні`к
        полотенце (грязное) – кара`ч
        полотенце (на иконе) – набожнік
        полотенце (кухонное) – трапка`ч
        полотенце (с длинной бахромой) – скара`ч
        полотнище – полка
        Полоцк – Полацак
        полтинник – паўрубе`ль
        полтора года – паўтара` году
        полтора часа – паўтары` гадзі`ны
        полугодие – паўгодзьдзе
        полугодовалое животное – пярэ`летак
        полукровка – мяша`нец
        полумрак – пры`цемак
        полуночник – паўночнік
        полуоборот – паўзварот
        полуостров – паўвы`спа
        полуоткрытый – напаўадкры`ты, напаўадчы`нены
        полуумие – дурнота
        получается (в результате) – выходзіць
        получается (в процессе) – атрымоўваецца, атры`мліваецца
        получатель – атрыма`льнік
        получить – атрыма`ць
        получить кукиш с маслом – ду`лю зье`сьці
        получить по шее – па ка`рку схапі`ць (даста`ць)
        получка – зарпла`та, спла`та
        полушарие – паўку`ля
        полчетверти – паўчвэ`рткі
        полый – пусты`
        полыхать – шуга`ць
        полыхающий – распа`лены
        польза – кары`сьць, [на`ўда]
        пользователь – карыста`льнік
        пользоваться – карыста`цца
        польстить – зрабі`ць камплімэ`нт
        Польша – Польшча
        полюбовный – зьлю`бны
        поля (в книге) – марынэ`сік
        поляна – паля`на, [яла`нь]
        Полярная Звезда – Зорны Кол
        помазок – квач
        помедлить – счака`ць
        помело – памяло, [каўга`нка]
        поместить – зьмясьці`ць
        поместиться – зьме`сьціцца
        помеха – замі`на, перашкода
        помешательство – вар’я`цтва
        помешаться (сойти с ума) – звар’яце`ць
        помещаться – ме`сьціцца
        помещик – пан, абша`рнік, [земяні`н]
        помёт (дерьмо) – лайно
        помидор – тама`т
        поминай как звали – толькі й чу`лі; і сьле`ду ня ста`ла
        поминальный – заду`шны, хаўту`рны
        поминать лихом – нядобрага ўспаміна`ць
        поминки – хаўту`ры, сму`тны баль, гара`чыя сталы`
        помирить – пагодзіць
        помнить – памята`ць
        помогать – дапамага`ць
        помол – млі`ва, вы`мал
        помольщик (завозчик) – завозьнік
        поморщиться – скрыві`цца, скрыве`ліцца
        помост – падмосткі
        помочи (подтяжки) – шле`йкі
        помощник – памачні`к, памага`ты
        помощник писаря – пісарчу`к
        помощник повара (поварёнок) – ку`хта
        помощь (разл.) – дапамога, падмога, успамога, помач, паслу`га
        помпезный – пампэ`зны, пы`шны
        помчаться – паімча`цца, паджга`ць
        помутнение – помут
        помыкать (кем?) – папіха`ць (каго?)
        помянутый – памянёны
        понедельник – панядзе`лак
        понедельный – патыднёвы
        понемногу – пакрысе`, пакрыху`, патроху
        понесёшь убытки – ме`цімеш стра`ты
        понести убытки – мець стра`ты
        поникший – ні`цы
        понимать – разуме`ць
        понимать как свинья в апельсинах – зна`цца як сьвіньня` на саладзі`нах; разуме`ць як бара`н на бі`бліі
        понос (физиол.) – троба, ляксу`ха, мыту`ха, бягу`нка
        поносить (ругать) – бузава`ць, бэ`сьціць, вычвара`ць
        понуждение – прыну`ка
        понюх табака – пана`хт тытуню`
        понятие – паня`так, паймо, споцям
        понятно – зразуме`ла
        понятный – зразуме`лы
        понятый – зразуме`ты
        понять – зразуме`ць, уця`міць
        пооддаль – наводдаль
        поочерёдно – па чарзе`
        поощрение (побуждение) – пабу`дка
        поощрить (заинтересовать) – заахвоціць, заціка`віць
        попарно – па`рамі
        попасть – патра`піць, тра`піць, лу`чыць
        попасть (в цель) – улу`чыць, пацэ`ліць
        попасть в опалу – у няла`ску (нямі`ласьць) тра`піць; ад ла`скі аддалі`цца
        попасть в переплет (переделку) – у не`рат тра`піць; у балота ўскочыць; улі`пнуць як м`уха ў саладу`ху; уле`зьці як су`чка ў збан
        попасть впросак – пашы`цца ў ду`рні; укля`пацца; тра`піць у не`рат
        поперек – упоперак
        поперечина – папярочка
        попечение – печалава`ньне
        попирать – угню`шваць
        поплавок – плывок
        поплатиться – заплаці`ць
        попович – пападзю`к
        пополдничать – папалу`днаваць
        пополудни – папаўдні`
        попона (чепрак) – апона, гу`нька
        поправляться (о здоровье) – ачу`ньваць, станаві`цца на здароўі
        попрекать (укорять) – дакара`ць, папіка`ць
        поприще – прыпорыска
        попробовать (на вкус) – пакаштава`ць
        попрошайка – ка`нькала, папрасі`мец
        попрошайничать (канючить) – ка`нькаць
        попрошайничество – ка`ньканьне
        попрощаться – разьвіта`цца
        попугай – папу`га, [чыю`к]
        попустительство – папу`ска, пакволя
        попутно (заглянул) – мімаходзь
        попутчик – спадарожнік
        попытка – вы`спраб, спроба
        пора` – пара`
        по`ра (биол.) – сітаві`на
        пора и честь знать – трэ`ба й ме`ру ве`даць
        порадеть (позаботиться) – пару`піцца
        поражать – ра`зіть
        поражение – пара`жка, пара`за
        поражение прав – пазбаўле`ньне правоў
        поразминать (ноги) – пару`шыць
        поредеть – зрадзе`ць
        порешить (на чём?) – пагадзі`цца (на чым?)
        пороги (на реке) – ру`ба
        порода (геол.) – парода
        порода (животных) – завод
        породистый – заводны
        порождать – спараджа`ць
        порождение – спараджэ`ньне, спару`да
        порожняком – уле`гцы
        порознь – паапры`ч, паасобку
        порок – зага`на
        поросль – па`расьць, па`расьнік
        пороть (розгами) – шлёбаць, чма`рыць, джы`гаць, цьвi`чыць
        пороть (нести) ахинею (вздор, ерунду, галиматью) – кашалі` бяз ду`жак (з ду`ба ве`цце) пле`сьці; рабой кабы`ле сон раска`зваць
        порочить – шальмава`ць, га`ніць
        порочный – зага`нны
        порочный круг – зага`ннае кола
        порошить – церушы`ць
        порошок – парахоль
        портач – шпэт
        портачить – шпэ`ціць
        портить – псава`ць, [блоціць]
        портной – краве`ц
        портянка – ану`ча
        порубить – пасе`кчы
        порубка (леса) – расьцяроб
        поругаться (с кем-либо) – пава`дзіцца, пасвары`цца
        поругаться (на кого-либо) – пала`яцца
        порука – руча`ньне, зару`ка
        поручать – даруча`ть
        поручение – нава`лка
        поручитель – рукае`мца
        поруши`ть – церушы`ць
        порхать – пы`рхаць
        порча – псота, глум
        поршень – шпунт
        порыв (ветра) – похап, [рапт]
        порыв (чувств) – парыва`ньне, імпэ`т
        порыжеть – зрудзе`ць
        порядочный (человек) – прыстойны
        посадить в тюрьму – увязьні`ць, зьняволіць
        посадка (в поезд) – сяда`ньне
        посаженный (в тюрьму) – сядзе`лец
        посев – сяўба`
        посевной – се`ўны
        поселение – пасе`лішча, се`лішча
        поселиться на квартире – заквартава`ць
        посередине – пасярэ`дзіне, пасяродку
        посетитель – наве`днік
        посещать – наве`дваць
        посещение – наве`даньне
        посиделки – су`прадкі, вячоркі, се`дні
        поскольку – дзе`ля таго што; бо
        посконник (бот.) – рэ`пік
        посконный – зрэ`бны
        посконь (веретье) – зрэ`б’е
        поскребыш – паскрэ`бак
        послание (письмо) – ліст
        послание (известие) – паведамле`ньне
        послание (весть) – ве`дамасьць
        послание (весточка) – ве`дамка
        посланник – паслане`ц
        после (потом) – потым, тады`
        после войны – пасьля` вайны`, па вайне`
        после дождичка в четверг – на тое ле`та, пасля` абе`да, гэ`такаю парою; за`ўтра ў ту`ю пару`, калі` рак паляці`ць з вады` ўгару`
        после полудня – папаўдні`
        после того – а тады`
        послевоенный – павае`нны
        последний – апошні, аста`тні, рэ`шні
        последователь – пасьлядоўнік
        последовательный – пасьлядоўны
        последовать – пайсьцi`
        последствие – насту`пства
        последующий – пасьле`йшы
        послезавтра – паза`ўтра
        послесловие – пасьляслоўе
        пословица – пры`казка
        послужило (причиной) – ста`лася
        послужной список – рэзюмэ`
        послушание – послух
        послушник – паслуха`чы
        послушный – слухмя`ны
        посмеяние – пасьме`х
        пособие – спамога
        посоветовать – пара`дзіць, даць ра`ды
        посол – амбаса`дар
        посольство – амбаса`да
        посох – кацуба`, [палца`т]
        поспешный – хапатлі`вы, пахаплі`вы, хапаткі`, пахопны, пасьпе`шлівы
        поспособствовать – паспрыя`ць
        посредник – пасярэ`днiк, злу`чца, [лаўда`тар]
        посредственно – сярэ`дне
        посредствующий – пасяродкавы
        поссориться – пасвары`цца, пава`дзiцца
        пост (рел.) – пост
        пост (должность) – паса`да
        пост (армейский) – стань
        поставец (для тёрки мака) – макацёр
        поставить (самовар) – наста`віць
        поставить вопрос ребром – паста`віць пыта`ньне ру`бам
        поставщик – дастаўні`к
        постамент – пастамэ`нт, падста`ўка
        постановка (инсценировка) – інсцэніза`цыя
        постановщик (инсценировщик) – інсцэніза`тар, рэжысэ`р
        постепенно – паступова, паступе`нна
        постепенный – паступовы, паступе`нны
        постигать – спасьціга`ць
        пости`лка – посьцілка
        постилка (тканая) – перабіра`нка
        поститься – поставаць
        постный – нішчы`мны
        посторонний – староньні, пабочны
        постоялец – пастая`нец
        постоянно – заўсёды, неадме`нна, ця`гам, ста`ла, векавi`та, станоўна, бе`сьперач, што раз
        постоянный – уставі`чны, станоўны, ста`лы, неадме`нны, заўсё`дны, векавi`ты
        пострел (живчик) – жэ`ўжык
        постройка (строение) – збудава`ньне
        постройка (из многих строений) – забудова
        постромка – пастронак
        постромки – пабоцні
        построчный – парадковы
        поступать (вести себя) – чыні`ць, раб`іць
        поступок – учы`нак
        поступок (дерзкий) – вохрап
        посуда – посуд
        по-сути, по-существу, в сущности – з гру`нту, у гру`нце рэ`чы, у і`сьце, у і`снасьці
        посылка – пачок
        посягать (зариться) – ква`піцца
        потаскун – талы`зьнік
        потаскуха – плёха, вяхотка, шлю`ндра
        потасовка – часа`нка, пачоска
        потворствование (потачка) – патура`ньне
        потворствовать (потакать, попустительствовать) – патура`ць
        потасовка (свалка) – калатня`, калатні`на, калатне`ча
        потворство – патура`ньне, патоля
        потворщик – патура`льнік
        потенциальный – патэнцы`йны
        потеря – стра`та
        потерять (разл.) – стра`ціць, згубі`ць
        потерять (утратить) веру – зьняве`рыцца
        потерять из виду – з вока спусьці`ць; з вачэ`й згубі`ць
        потерять равновесие – стра`ціць раўнава`гу
        потерять расположение – ла`ску стра`ціць
        потерять рассудок (выйти из ума, тронуться умом) – ад розуму адысьці`, розуму крану`цца
        потерять терпение – зьнецярплі`вець
        потерять сознание – зьнепрытомнець, самле`ць
        потеснить – пасу`нуць, адсу`нуць
        потешник – чвэ`ра
        поток – плыў, плынь
        потолок – столь
        потом – потым
        потомки – нашча`дкі, патомныя
        потомственный – патомны, радаві`ты
        потомство – нашча`дкі, на`шчадзь, патомныя
        потому – заты`м, дзе`ля таго
        потому что – бо, заты`м што
        потравить (вытоптаць) – сталачы`ць, вы`труіць
        потребитель – спажыва`льнік
        потребительская стоимость – спажыве`цкая ва`ртасьць
        потребительский – спажыве`цкі
        потребление – спажыва`ньне
        потрогать – пакра`таць
        потрошить – трыбушы`ць
        потрошить (сад, яблони) – латашы`ць
        потусторонний – тагабочны, тагасьве`тны
        потчевать – трактава`ць, частава`ць
        поучать – ву`хрыць
        похититель – выкрада`ўца, выкрада`льнік
        похлёбка – сёрбанка, поліўка
        похлёбка (мучная) – за`цірка
        походка – хада`
        похожий (на кого? на что?) – падобны (да каго? да чаго?)
        похолодало – пахалодала, захалодала
        похороненный – пахава`ны
        похороненный недавно – наве`ц
        похороненный давно – мярсьце`нь
        похоронить – паха`ваць
        похороны – пахава`ньне, паховіны
        похотливый – юрлі`вы
        похоть – юр, распу`сная раскоша
        поцелуй – цалу`нак, пацалу`нак
        початок (кукурузный) – кія`х, кіёўка
        почва – гле`ба
        почва (неурожайная) – сы`зма
        почва (неурожайная, серого цвета) – халодніца
        почва (урожайная) – удобіца
        почва (с галькой) – жарсьцьві`нец, жаўкры`нец
        почва (серая, глинистая) – шлін
        почва (твёрдая, красноватая) – цы`ндра
        почва (песчаная) – сыпу`н, пяшчу`га
        почва (каменистая) – жвіра`к
        почва (подзолистая) – суглі`нак, сугле`й, зду`хавіна
        почва (чернозёмная) – чарназе`м
        почему? – дзе`ля чаго? навошта? чаму?
        почему-то – чаму`сьці
        почесать (затылок) – пачу`хаць
        почёт (почтение) – паша`на, пашанота, почасьць
        почётный – пашаноўны, пашанотны, шаноўны, пачэ`сны, ганаровы
        починка – папра`ва
        почитатель – пашаноўца
        почитать – шанава`ць
        почить вечным сном – на ве`чны спакой сысьці`; сьве`там загаве`ць
        почки (бутоны) – пупы`шкі, каташкі`, пе`сікі, шыпухі`, пу`каўкі
        почки (анат.) – ны`ркі
        почта – пошта
        почтальон – паштальён, лістаноша
        почтение – усьці`васьць, пава`га, паша`на
        почтенный – усьц і`вы
        почти – ама`ль, блі`зу, [пра`ве]
        почтительность – пава`жнасьць
        почтительный – пава`жлівы
        почувствовать неловкость – зьніякаве`ць
        пошлина – мы`та
        поэтому – таму`
        появление – зьяўле`ньне, пая`ва
        появившийся – вы`ніклы
        появиться – зьяві`цца
        пояс – па`сак
        пояс (ременный) – дзя`га
        правдоподобие – праўдападобнасьць
        праведник – справе`днік, праве`днік, казнадзе`й
        праведник (у евреев) – ца`дзік
        правильно – правідлова, слу`шна, добра, як ма`е быць
        правильный – пра`ўдны, правідловы, слу`шны
        правитель – ула`дца, валада`р
        правительственный – урадовы
        править (страной) – кірава`ць, улада`рыць
        правление – кірава`ньне
        право (юр.) – пра`ва
        правовед – правазна`вец
        правоведение – правазна`ўства
        правонарушение (юр.) – вы`ступ з пра`ва
        правонарушитель – правапаруша`льнік
        правописание – пра`вапіс
        правосудие – судовасьць, суды`, справядлі`васьць
        правота (доказанная в суде) – невінаватасьць
        правота (цели) – правідловасьць
        правота восторжествовала – пра`ўда наве`рх вы`йшла
        правящий (режим) – кiраўнi`чы
        праздник – сьвя`та
        празднично – па-сьвяточнаму
        праздничный (день) – сьвя`тні, сьвяточны
        праздновать – сьвяткава`ць
        праздный – [су`лезны]
        прах – парэ`шткі, прох, парахно, мотлах
        прачечная – пра`льня
        прачка – пра`льля
        превзойти – перасягну`ць
        превосходно – выда`тна, надзвыча`йна
        превосходный – надзвыча`йны, [вазьлі`шны]
        превосходство – перава`га
        превратить – ператвары`ць
        превратить в жидкость – звадкава`ць
        превратиться (перевоплотиться) – абярну`цца, перакі`нуцца
        превращать – ператвара`ць
        превысить – перавы`сiць, узяць зьве`рхнасьць
        преграда – перашкода, перапона
        предание – пада`ньне
        предатель – здра`днік, здра`дца, здра`йца, прада`жнік
        пре`дать – здра`дзіць
        преда`ть забвению – на забыцьцё адда`ць; у няпа`мяць пусьці`ць; адшкадава`ць
        предбанник – прыла`зьнік
        предвестник – зьвясту`н
        предвестница – зьвясту`нка
        предвечернее время – надвячорак
        предвещать – зьвестава`ць
        предвзятость – упярэ`джаньне
        предвзятый – упярэ`джаны
        предвидеть – прадба`чыць
        предводитель дворянства – марша`лак
        предгорье – падгор’е
        предел – крэс, шчэнт, крае`нь
        предисловие – прадмова
        предлог – пры`клеп, прыклёп, падста`ва, зачэ`пка
        предлог (грам.) – прыназоўнік
        предложение – прапанова, прапазы`цыя
        предложение (грам.) – сказ
        предложенный – прапанава`ны
        предложить – прапанава`ць
        предместье – прыме`сьце
        предмет – прадме`т, спакме`нь
        предметный – прадме`тны, спакме`нны
        предметность – прадме`тнасьць, спакме`ннасьць
        преднамеренно – наўмы`сна
        предначертание (предопределение) – кон, наканава`ньне, вы`рак, выракава`ньне
        предначертанный (предопределённый) – наканава`ны
        предоставить (разл.) – узы`чыць, даць, пакi`нуць, адда`ць
        предоставление заведома лживых свидетельств – да`ньне запэ`ўна аблу`дных зьве`стак
        предостережение – спасьцярэ`жка
        предотвратить (предупредить) – запабе`гчы, вы`мiнуць, унi`кнуць
        предохранитель (элек.) – запабе`жнiк
        предписание – нака`з
        предплечье – цэ`ўка, апле`чак, поквіца
        предполагаемый – меркава`ны
        предполагать (угадывать) – гада`ць
        предполагать – меркава`ць
        предположение – меркава`ньне
        предположить (решить) – зьмеркава`ць
        предпосылка – перадумова
        предпочтение – перава`га
        предпочтительно – лепш
        предпочтительный – перава`жны
        предпринимать – чыні`ць
        предприятие – прадпрые`мства
        предрассудок – забабон
        председатель – старшыня`
        предсказывать – варажы`ць, вешчава`ць
        представитель (фирмы) – засту`пнік
        представитель (фауны) – зья`ўнік
        представительный (видный) – пава`жны, самаві`ты
        представить (предъявить) (разл.) – зьявi`ць, пада`ць, аказа`ць, пакла`сьцi, паказа`ць, вы`явiць даць, адда`ць, уступi`ць, вы`дзелiць, пакi`нуць, даць магчы`масьць (права, дазвол), дазволiць, даць слова
        представить к награде – прапанава`ць на нагароду
        представить (кому?) – пазнаёміць (з кім?)
        представить (достойно страну) – рэпрэзентава`ць
        представиться (случай) – нада`рыцца
        представиться (назвать себя) – назва`ць сябе`
        представление – уяўле`ньне, уя`ва
        представление (на сцене) – пака`з
        представлять (себе) – уяўля`ць
        представлять (из себя) – быць, зьяўля`цца, увасабля`ць, гэ`та, станаві`ць (сабой)
        предстать – паўста`ць, стаць, зьяві`цца
        предстоять – трэ`ба бу`дзе, прадба`чыцца, ма`е адбы`цца
        предсудительный – ва`рты га`неньня, несамаві`ты
        предупредительно – запабе`жліва
        предупредить – папярэ`дзіць, запабе`гчы
        предупреждение – папярэ`джаньне
        предусловие – перадумова
        предусматривается – мярку`ецца, ага`дваецца
        предусмотреть – агада`ць, прагада`ць, намеркава`ць
        предусмотрительный – ага`длівы, аба`члівы, празорлівы
        предчувствие – вычува`ньне
        предчувствовать – вычува`ць
        предшественник – папярэ`днік
        предшествовать – папярэ`днічаць
        предшествующий (предыдущий) – папярэ`дні
        предъявитель – пада`ньнiк, падава`ньнiк
        предъявленные (обвинения) – вы`сунутыя
        предъявлять (разл.) – зьяўля`ць, ака`зваць, паклада`ць, падава`ць, выстаўля`ць, ста`віць, пака`зваць
        преемник – насту`пца, насту`пнік
        прежде – напе`рад
        прежде всего – перадусі`м, насампе`рад
        прежде чем – перш чым
        прежний – колішні, калі`шні
        презент – прэзэ`нт, [су`вісьцель]
        презирать – пагарджа`ць
        презрение – пага`рда
        презрительный – пага`рдлівы
        преимущественно – перава`жна
        преимущественный – перава`жны
        преимущество – перава`га
        преисподняя – скрозьдонная, апраметная
        преисполняться (желанием) – прайма`цца
        преклонять колени – кле`нчыць
        прекрасно! – цудоўна!
        прелести (жизни) – прына`ды
        прелестница – ва`бка
        прелестный – спана`дны, зва`бны
        прелесть! – фа`йна!
        прельщать – зва`бліваць, спакуша`ць, на`дзіць
        прельщение – ама`на, зва`ба, спаку`са
        прелюбодей – ба`йстар
        премудрости – вы`мудры
        пренебрегать (кем?) – грэ`баваць, пагарджа`ць
        пренебречь (чем?) – занядба`ць (што?)
        пренебрежение – грэ`блівасьць, пага`рда
        пренебрежительный – грэ`блівы, пага`рдлівы
        прения – [су`пры]
        преобразование – пераўтварэ`ньне
        преобразовать – пераўтвары`ць
        преосвященный – правяле`бны
        препираться (пререкаться, перечить) – пярэ`чыць, запярэ`чваць
        преподаватель – выкла`днік
        преподавать – выклада`ць
        преподобие (преосвященство) – вяле`бнасьць
        преподобный – вяле`бны, сьвятаўлі`вы
        Преполовение – Перапла`ўе
        препятствие – перашкода, перака`за, [застра`га]
        препятствовать – перашкаджа`ць, стая`ць на перака`зе, чыні`ць перака`зу
        прервать – перапыні`ць
        прерваться – перапыні`цца
        пресвятая – найсьвяце`йшая
        пресечение (преступления) – спыне`ньне
        преследование – сьцігава`ньне, перасьле`д
        преследовать – перасьле`даваць, сьцігава`ць, [напа`ставаць]
        пресмыкаться – плы`жыцца
        пресмыкающиеся – паўзуны`
        прессовать – прасава`ць
        преставиться (умереть) – паме`рці, скана`ць
        престол – паса`д, стале`ц
        преступление – злачы`нства, злачы`н
        преступник – злачы`нец, высту`пца
        преступный – злачы`нны, крыміна`льны
        претензия – [пры`кась]
        преувеличить – перабольшыць
        преходящее – міну`часьць
        преходящий – пераходны
        при – пры
        при действенной помощи – пры чы`ннай дапамозе
        при жизни – за жыцьця`
        при нас – за нас
        при последнем издыхании – тры чвэ`рці да сьме`рці; адну` пя`тніцу жыць засталося
        при случае – пры ака`зіі
        при царе Горохе – за дзе`дам швэ`дам; за каралём Бату`рам
        при этом – заразом, пад тое
        прибавление – прыба`вак
        прибавочная стоимость – дада`ная ва`ртасьць
        прибаутки – [хабалы`]
        прибегать (использовать) – карыста`ць
        прибедняться – нябожыцца, бе`дніцца
        прибежище – прыпы`нішча
        приблизительно – блі`зу таго
        прибор – снадзь, прыла`да
        прибор измерительный – снадзь паме`рная
        приборы – начы`ньне
        прибрать к рукам – прыгла`баць
        прибыль – прыбы`так, спарня`
        прибыль (нечестная) – рабохі
        прибыльный – прыбыткоўны
        приваживать (приманивать) – на`дзіць
        превзойти – перасягну`ць
        приверженец – прыхі`льнік, пасьлядоўнік
        привередливый – кара`длівы, пераборлівы
        привередничание – кара`длівасьць, пераборы
        привереды (прихоти) – выдва`ры, пры`хамаці
        привести в замешательство – збунтава`ць, спанталы`жыць
        привести в порядок – да ла`ду даве`сьці, спара`дкаваць, абла`дзіць
        привести в чувство – aчу`ціць
        привет! – віта`ю!
        приветствовать – віта`ць
        привечать – [вельмава`ць]
        прививка – прышчэ`п, прышчэ`пка, прышчапля`ньне, прышчапе`ньне
        привидение – пры`від, патароча
        привилегированный – прывіліява`ны
        привилегия – прывіле`й
        привилегированный – прывіле`йны, прывілеява`ны
        привитый – прышчэ`плены
        привкус – пры`смак
        привлекание к суду – пазыва`ньне
        привлекательный (притягательный) – пава`бны, пана`дны, ва`бны
        привлекать – ва`біць
        привлекать к суду – пазыва`ць
        привлечение к суду – па¬зва`ньне
        привлечённый к суду (ответчик) – пазва`ны
        приводить (цитату) – прыточваць
        приводить в движение (разл.) – ру`хаць, кірава`ць, соўгаць, су`нуць, штурха`ць
        приводить в чувство – прытомнець
        привозной – прывозны
        приворотить (кого-либо) – прывярну`ць
        привратник – прыдзьве`рнік
        привыкать – абвыка`ць
        привыкший – абвы`клы
        привычка – абвы`чка, звы`чка, [налога]
        привыкнуть – абвы`кнуць, прызвычаі`цца
        привязанный – навя`заны, наніза`ны
        привязать (корову) – навяза`ць
        привязной – прывязны`
        привязь (из прутьев) – ві`тка
        пригласить – запрасі`ць
        приглашение – запрашэ`ньне, запросіны
        приглянуться – спадаба`цца
        приговаривать – прымаўля`ць
        приговаривать (юр.) – асуджа`ць
        приговор – прысу`д, вы`рак
        приговорить – прысудзі`ць, вы`ракаваць
        пригодиться (понадобиться) – спатрэ`біцца, прыда`цца
        пригодиться при случае – стаць на прыгодзе
        пригодный – прыда`тны
        пригородный – падмястовы
        пригоршни – пры`гаршчы
        придаёт родственный характер – надае` свойскага хара`ктару
        приданое – паса`г
        придать (значение) – нада`ць
        придерживаться (мысли) – пільнава`цца
        придираться – чапля`цца
        придирчивый – прычэ`пісты
        придётся – давядзе`цца
        придти – прыйсьці`
        придти в себя – ачомацца, агойтацца, ачуня`ць, апрытомнець
        придти к заключению – зрабі`ць выснову
        придти к соглашению – паразуме`цца
        придти к шапочному разбору – у сьвіны`я галасы` прыйсьці`; прыйсці` сьве`чкі тушы`ць
        придтись по нраву (по нутру) – даспадобы прыпа`сьці
        придурок – паўду`рак
        придыхательный – прыдыха`льны
        приехать на поиски – шука`ць прые`хаць
        приём – прыймо
        приём (спорт.) – спохват
        приёмная – пачака`льня, пры`мень
        приёмник (тех.) – прыйма`ч
        приёмыш – пры`йміч
        прижать – прыці`снуць, прыпну`ць
        прижать (к груди) – прыгарну`ць
        прижаться (к груди) – прытулі`цца
        прижать (прищемить) хвост – кры`лы прыця`ць; на хвост наступі`ць
        призвание – паклі`каньне
        призванный – паклі`каны
        приземистый – аса`дзісты, прыса`дзісты, прыпа`дзісты, апоўзлы
        приземлиться – прыназе`міцца
        призма – пры`зма, кантаслу`п
        признавать – уважа`ць
        признак – прыкме`та, азна`ка
        признать вину – прызна`цца да віны`
        призрак – здань, сьцень
        призыв – за`клік, покліч
        приказ – зага`д
        приказать – загада`ць, заказа`ць
        приказать долго жить – душою загаве`ць; пад абараце`нь пае`хаць
        приказчик (имения) – ціву`н
        прикидываться (притворяться) кем-либо – удава`ць зь сябе`
        прикинуть (порассудить) – памеркава`ць
        прикинуть (размыслить) – падумаць
        прикинуть (подсчитать) – парахава`ць
        прикинуть (взвесить) – узва`жыць
        прикинуть (смекнуть) – ушу`піць, ске`міць
        прикинуть (добавить) – дада`ць
        приключение – прыгода
        приключенческий – прыгодніцкі
        прикосновение – дотык
        прикоснуться – датыкну`цца
        прикусить язык – гаў дый зу`бы сьцяў
        прилагательное – прыме`тнік
        прилагать (разл.) – прыклада`ць, дапасоўваць, карыста`ць, дастасоўваць, ужыва`ць
        приличный (костюм) – прыстойны, шчыгу`льны
        приличный (по весу) – ла`дны
        приличный (о человеке) – прыстойны
        прильнуть – прыпа`сьці, прытулі`цца
        примазаться (к кому-либо) – прысе`рбіцца
        приманивание – вабе`ньне
        приманка – прына`да
        приманка (для пчёл) – закроп
        приманка (для раков) – лібі`ла, лі`пцы
        применять – ужыва`ць, тарнава`ць, карыста`ць
        применение – тарнава`ньне, ужыва`ньне, карыста`ньне
        пример – пры`клад
        примерить – паме`раць
        примерять (одежду) – прымяркоўваць
        примесь – даме`шак
        примета – знак, прыкме`та
        приметить (заметить) – заце`міць, закме`ць, заўва`жыць
        приметливый – ця`мкі
        примечательный – прыця`мны, заўва`жны
        примечать – ця`міць
        примётка (ниток) – фастры`га
        примётывание (ниток) – фастрыгава`ньне, стрыгава`ньне
        примётывать – стрыгава`ць
        примирение – замі`раньне, згода
        примирительный – прымiрэ`нчы
        примирить – замі`рыць, загодзіць
        примораживает – бярэ`цца на мароз
        примосток (возле печи) – прыполак
        принести – прыне`сьці
        принести извинения – папрасі`ць прабачэ`ньня
        принимать (гостей) – прыма`ць
        принимать близко к сердцу – прайма`цца
        принимать во внимание – пільнава`ць, мець на ўва`зе, зважа`ць
        принимать меры – рабі`ць за`хады, дава`ць ра`ды
        принимать роды – прыма`ць роды, ба`біць
        принимать участие – браць удзе`л
        приноровиться (изловчиться) – знараві`цца, злаўчы`цца
        приносить (пользу) – дава`ць
        принтер – пры`нтар, друка`рка
        принудить – зму`сіць, прыму`сіць
        принуждение – мус, прыну`ка, зму`ста, прыму`с
        принципиально – прынцыпова
        принять влево! – ле`ва збоч!
        принять вправо! – пра`ва збоч!
        принять решение (разл.) – пастанаві`ць, наду`маць, зду`маць, зьмеркава`ць, намеркава`ць, пага`дзіць
        приобрести (разл.) – прыдба`ць, набы`ць, здабы`ць, авалодаць, атрыма`ць, займе`ць
        приобрести барские замашки – распане`ць
        приобретение – прыдба`ньне, здабы`так, набы`так
        приобщить (вовлечь) – залучы`ць, залыга`ць
        приостановить – прыпыні`ць
        приотворить – прачыні`ць
        припадок – пры`падзь
        припасы (съестные) – харчы`
        припечек – пры`пек
        приплюснуть – прыпляска`ць
        приплыть (на лодке) – прывеслава`ць
        приправа – закра`са
        припрятать – прыхава`ць
        припуститься (бежать) – уле`гчы
        природа – прырода, натура
        природоведение – прыродазна`ўства, натуразна`ўства
        приручить – асвойчыць
        присвоение – прысабе`чаньне, прыўла`шчаньне
        присвоить – прысабе`чыць, прыўла`сьціць
        присвоить звание – уганарава`ць, нада`ць годнасьць
        приседать (делая реверанс) – ды`гаць
        присказка – пры`казка
        прислонить – прыхіну`ць
        прислуживать – слугава`ць
        прислужник – паслуга`чы
        присматривать – дагляда`ць
        присматриваться – прыгляда`цца, це`міцца
        приснопамятный – векапомны
        присоединиться – далучы`цца
        приспичило – напёрла, пару`піла
        приспособить (разл.) – прыстасава`ць, прыснасьці`ць, дапасава`ць, датарнава`ць
        приспособление – прыстасава`ньне, прыла`да
        пристав (судебный) – пазыва`ч
        приставка – прыточка
        приставка к фамилии – прыдомак
        пристальный – пі`льны
        пристойно – гожа
        пристраиваться – масьці`цца
        пристрастие (предвзятость) – пры`хамаць, староннасць, заўзя`тасьць
        пристрастный (предвзятый) – старонны, заўзя`ты
        пристройка – прыбудова
        пристройка (боковая) – прысьце`нак
        пристыдить – прысарама`ціць
        пристыженный – асаромлены
        пристяжка – ворчык
        пристяжная (лошадь) – варча`к
        присудить (премию) – даць, прызна`чыць
        присутствовать – быць, бытава`ць, трыва`ць
        присутствующий – прысу`тны, тулі`чны, прыты`мны
        присяга – прыся`га, [рота]
        присягнувший – прыся`глы, [ротны]
        присяжный (на суде) – ла`ўнік, [копнік]
        притвор (церк.) – дзядзі`нец, бабі`нец
        притворить (дверь) – прычыні`ць
        притвориться – прыда`цца
        притворный – удава`ны
        притеснение – прыгнёт, прыці`ск
        приток – прытока
        притолока (перекладина) – вяршні`к
        приторный – пры`кры
        притча – пры`павесьць
        притяжательное местоимение – прынале`жны займе`ньнік
        прихватить – прыхапі`ць
        прихлебатель – пахле`бца
        приход (церк.) – пара`хвія
        прихожанин – парахвія`нін
        прихожая – віта`льня, пры`вень, се`нцы
        прихорашивание – чапурэ`ньне
        прихорашиваться (надмевацца) – чапуры`цца
        прихоть (причуда) – пры`хамаць
        прихрамывать – клы`паць, кандыба`ць, наку`льгваць
        причалить – прытарнава`ць
        причастие (церк.) – пры`часьць
        причастие (грам.) – дзеепрыме`тнік
        причастник – прычы`нца
        причастный – даты`чны, заме`шаны
        причём – і то, прыты`м
        причёска – фрызу`ра
        причинить вред – учыні`ць шкоду (стра`ту)
        причислить к лику святых – кананізава`ць
        причитать – галасі`ць
        причт (церк.) – почат
        причудливый – дзіва`чны
        причудник – дзіва`к, дзівосьнік
        пришей кобыле хвост – пя`тае кола ў возе
        пришелец – чужані`ца, прышле`ц, прыходзька, пры`хадзень, прыблу`да
        пришло в голову (на ум) – набе`гла на па`мяць
        пришлось – давялося
        приют – прыту`лак
        приязнь – прыя`знасьць
        приятного аппетита! – смачнога! сма`чна е`сьці! сыць Божа!
        приятный – прые`мны
        про себя (говорить) – сам сабе`
        пробежавший – прабе`глы
        пробел (пропуск) – прага`л, прогаль, прага`лак, пробель
        пробиваться (о растительности) – пракіда`цца
        пробиваться (через кусты) – прадзіра`цца
        пробирка – пробаўка
        пробка (бутылочная) – корак
        пробка (автомобильная) – затор
        пробовать (пищу) – каштава`ць
        проборка – прачуха`нка
        пробуждение – просып
        провалиться мне сквозь землю! – каб я празь зямлю` правалі`ўся!
        проваляться (в постели) – пракача`цца
        проверка – спра`ўджаньне
        проверять – спра`ўджваць
        провести (обмануть) – абаку`ліць
        провести лето – перале`таваць
        проветрить (комнату) – праве`трыць
        проветрить (зерно) – прасе`ўрыць
        провиант – сьпі`жа
        провиантная – сьпіжа`рня
        провидение – празорнасьць
        провинциальный – правінцы`йны
        провод – дрот
        проводимость (тех.) – праводнасьць
        проводить время – ба`віць час
        проводить жизнь – векава`ць
        проводы – праводзіны
        провозгласить – абве`сьціць
        провозглашение – абве`шчаньне, пракляма`цыя
        проволока – дрот
        проволо`чка – адвалока, адця`гі
        проволочный – драця`ны
        проворный (живой) – жва`вы, хі`жы, борзды, уві`шны
        проглотить – праглыну`ць, пракаўтну`ць
        прогорклый – ёлкі
        прогоркнуть – паялча`ць, зьялчэ`ць
        прогуливаться – шпацырава`ць,
        прогулка – шпа`цыр, праха`ска, праходак
        продавать глаза – ве`трам гандлява`ць; вераб’я`м хві`гі дава`ць
        продавец – прадаўні`к
        продавщица – прадаўні`ца
        продажа – продаж
        продажная шкура – кра`мная ску`ра; саба`кам падшы`ты
        продвигать – пасоўваць, ру`хаць напе`рад
        продовольственная карточка – е`мінны лісток
        продовольственный – харчовы
        продовольствие – прахарчу`нак, харчы`
        продолговатый – падоўжаны
        продолжается (действие) – доўжыцца
        продолжать – доўжыць
        продолжать (говорить) – праця`гваць
        продолжать (вести линию) – падоўжваць
        продолжение – праця`г, падоўжваньне
        продолжение следует – бу`дзе праця`г
        продолжительность – праця`гласьць
        продолжительный – праця`глы
        продраться (через кустарник) – працерабі`цца
        продувка – прадзіма`ньне
        продукт (производства) – вы`раб
        продукт (питания) – праду`кт
        продушина – праду`ха
        продырявить – прадзіркава`ць
        проедина – проедзь
        проездной (билет) – прае`зны
        проездом – мімае`здам
        проём – пройма
        проживать (в квартире) – пажыва`ць, жыць
        прожиточный (минимум) – пражыцьцёвы
        прожужжать (протрубить) уши – ву`шы адзвані`ць
        прозевать – правочыць, праспа`ць, празя`піць, правароніць
        прозрачный – празры`сты
        прозябание – мадзе`ньне, гібе`ньне
        прозябать – мадзе`ць, гібе`ць
        произведение (художественное) – твор
        произведение (мат.) – здабы`так
        производитель – вытворца
        производный – вытворны
        призводственный – вытворчы
        произвол – [самады`я]
        произвольный – адвольны
        произносительный – вымаўле`нчы
        произнести – вы`мавіць
        произношение – вымаўле`ньне
        проистекать – выніка`ць
        происходить (о событии) – адбыва`цца, става`цца
        происходить (из рода) – паходзіць
        происхождение – паходжаньне
        происшествие (случай) – здарэ`ньне, вы`падак
        пройгрыш – пройгранка
        проказа (шалость) – свавольства
        проказа (болезнь) – ле`пра, стру`пля
        проказник – праку`да, гарэ`за
        проказничать – праку`днічаць, гарэ`зіць
        прокатиться (с ветерком) – прае`хацца
        прокиснуть – сквасьне`ць, скі`снуць
        прокисший – сквасьне`лы, скі`слы
        прокисший (о молоке) – абры`зглы
        проклятие – праклён
        проклятья – праклёны, [клянбёны]
        проколоть – прапароць
        пролежень – муля`к
        пролетарий – пралята`р
        проложить себе дорогу – сьлед (троп) сабе` працерабі`ць
        промах (промашка) – пу`дла, похібка
        промахнуться – спудлава`ць, ня ўлу`чыць, схі`біць, даць ма`ху, абвіхну`цца, даць пу`дла, абмыхну`цца
        промедление – аба`ва, ба`ва
        промежуток – праме`жак
        промелькнуть – мільгану`ць
        промозглый – ёдкі, золкі
        промоина – размы`віна
        промокашка – прамака`тка
        промокнуть – змокнуць, намокнуць
        промокнуть (сильно) – вы`макнуць,
        промычать (промямлить) – прамармыта`ць
        промышленник – прамысловец, прамыслоўца
        промышленность – прамысловасьць
        пронзительный – прані`зьлівы
        пронзить – праця`ць
        пронзить взглядом – вокам праця`ць
        проникнуть – пратачы`цца, прабра`цца
        проникаться (идеей) – перайма`цца, прайма`цца
        проникнуться – прася`кнуцца
        проницаемый – праніка`льны
        проницательный – празорлівы
        проныра – цмы`га, працмы`га, памаўза`
        пронырливый (повадливый) – дападны`, дападкі`, памаўзьлі`вы
        проняться (чем-либо) – праця`цца
        пропади ты пропадом! – прападзі` ты за гарэ`лы блін! прапада`й ты і з дабром сваі`м!
        пропали (мои денежки) – ля`снулі
        пропалывать – палоць
        пропа`сть – згубі`цца
        про`пасть – прорва, зе`ўра
        пропускать мимо ушей – паўз ву`ха пуска`ць
        прописать ижицу (проучить, наказать) – порткі скроіць; гароху засы`паць (троху)
        пропитавшийся – прася`клы
        пропитаться – прася`кнуць
        проповеднический – каза`льны
        проповедник – каза`льнік
        проповедовать (что?) – навуча`ць (чаго?)
        проповедь – ка`заньне, ка`зань, наву`ка
        пропеллер – ветрагоньнік
        пропустить (страницу) – праміну`ць
        пропустить рюмочку – спаласну`ць стопку
        прореха – прае`рак
        прорицатель – прарака`льнік
        прорезинивать – гумава`ць
        пророчить – праракава`ць
        прорубать (лес) – церабі`ць
        прорубь (во льду) – палонка, па`наўка, пролубка
        просветительский – асьве`тніцкі
        просветить (подвергнуть просвечиванию) – прасьвяці`ць
        просветить (дать знания) – адукава`ць
        просвещённый – асьве`чаны
        просека – церабе`ж
        просёлок – прасе`ліца
        проситель – прашэ`ньнік, просьбіт
        просительница – прашэ`ньніца
        просительный (взгляд) – просьбітны
        просить – прасі`ць
        просить (слёзно) – просам (супрохам, просьма) прасіць, мальбоніць
        простить (кого?) – дарава`ць (каму?)
        проскользнуть – прасьлізну`ць
        прославляются – сла`вяцца
        проследить (за кем?) – дапільнава`ць (каго?), узя`ць на вока (каго?)
        прослойка – прослань
        просохнуть (после дождя) – абсохнуць, вы`сахнуць
        просроченный (продукт) – застарэ`лы
        просрочить – прачасава`ць
        простак – прасьця`к
        простирать (разл.) – выця`гваць, прасьціра`ць, пашыра`ць
        простительно – дарава`льна
        проститутка – самада`йка, [выляжа`нка], [валя`ўка]
        простолюдин – [гбур]
        простолюдье – прастота, люд паспалі`ты
        простокваша – сыраква`ша, сырапе`ня
        простор – разлог, прасьця`г
        просторечие – прастамоўе
        просторный – шырокі, разложысты
        простота – прастата`, простасьць
        простофиля – сяло-брало
        пространство – прастора, пространь
        проступок – вы`ступак
        простыня – прасьціна`
        просфира – праску`ра
        просчёт (ошибка) – абмы`лка, пралі`к
        просчитаться (ошибиться) – абмылі`цца, сх`ібіць
        просьба – просьба, прохань
        протез – пратэз, кавяла`
        противень – бля`ха
        противник – супара`т, су`пар, [староньнік], [праці`вень]
        противный – бры`дкі
        противоборствующие (стороны) – супраці`ўныя, праці`ўныя
        противовес – супрацьва`га
        противогаз – газаахоўнік
        противодействие – супраці`ў
        противозаконный – няпра`ўны
        противоположная сторона – адваротны бок
        противоречить – пярэ`чыць
        протока – вадаточа
        протяжный (голос) – асьця`глы
        протянуть (руку) – пада`ць
        протянуть (время) – праба`віць, вы`трываць
        протянуть лапки (о животных) – ногі вы`пруціць; рогі скла`сьці; капыта`мі навярну`ць
        протянуть ноги – ногі вы`прастаць; уздоўж ла`ўкі вы`прастацца; лы`ткі сту`ліць
        проучить – на рэ`мус узя`ць
        профессор – прахвэ`сар
        прохвост – шэ`льма
        прохиндей – прахі`рца
        прохлада – прахалода
        прохлаждаться (отлынивать) – міжгулы`ндзіцца
        проход – пройсьце, прахон
        проходимец (пройдоха, прощелыга) – прайдзісьве`т, пройда, ца`хна
        процент – адсотак, процант
        прочёска – абысока
        прочный – трыва`лы
        прочные основы – трыва`лыя падва`ліны
        прошел огонь воду и медные трубы – пабы`ў на кані` й пад канём; быў і ў коле і ў мя`ле
        прошикать – згэ`рцаць, згмы`заць
        прошлое – міну`ласьць, міну`ўшчына
        прощай! – быва`й!
        прощальный – разьвіта`льны
        прощать (кого?) – дарава`ць (каму?), выбача`ць (каму?)
        прощаться – разьві`твацца
        прощение – прабачэ`ньне, дарава`ньне
        проще пареной репы – як абара`нак зье`сьці; як саба`ку му`ху схапі`ць
        проявить (характер) – датрыма`ць
        проявление (характера) – прая`ва
        пруд – са`жалка
        пруд (небольшой) – копанка
        пружина – спрунжы`на
        прут (металлический) – прэнт
        прут (раскалённый) – жыга`ла
        прыгун – скаку`н
        прыжок – скачок
        прыщ – жыжа`ўка
        прядка (волос) – па`сма
        прядка (льна) – палойка
        пряжа – пра`дзіва
        пряжка – спра`жка, за`нгель
        прялка – калаўрот
        прямая кишка – чараво ку`тняе
        прямики – цянькі`
        прямая связь – наўпроставая су`вязь
        прямо (прямиком) – наўпрост, нацянькі`, напрасткі`
        прямо в глаза (сказать) – проста ў вочы
        прямой (путь) – просты
        прямой (ровный) – роўны
        прямой (непосредственный) – безпасярэ`дны
        прямой (взгляд) – адкры`ты
        прямой (проход) – скразны`
        прямой путь к… – пяройдзе наўпрост да…
        прямопропорциональный – простапрапарцы`йны
        прямоугольник – прастаку`тнік
        пряник – пе`рнік
        пряности – пе`рнасьці
        пряный – пе`рны
        пряслице – прасьні`ца
        прясло (для сушки снопов) – азярод, пераплот
        прятать – хава`ць, утойваць
        прятки (игра) – хованкі
        пряха – папраду`ха
        псарня – сабака`рня
        псарня (для борзых собак) – хартоўнік
        псиная кость – псялы`га
        псих – [ланца`х]
        психологический – псыхалягі`чны
        птенец – птушаня`
        птенец (неоперившийся) – галапу`пак
        птица – пту`шка, птах
        птицы (сбор.) – пта`ства
        птицы летят на юг – пту`шкі ляту`ць у вы`рай
        птичий – птушы`ны
        пугало (страшило, чучело) – пу`дзіла, пужа`йла, палохала, маньку`т, ту`йка, патароча, страхапу`д, страшы`дла
        пугало гороховое – хоць у каноплі стаўля`й; патароча салапа`тая
        пуговица – гу`зік
        пудель – пу`даль
        пузцо – трыбушок
        пузырёк (на поверхности жидкости) – бу`рбалка, бу`лбатка, бомбель, бурдыль
        пузырёк (флакончик) – пуздэ`рак
        пузырь (на теле) – пухі`р, баўды`р, вуды`р, шурпу`ль
        пук – жмут
        пулемёт – кулямёт
        пульверизатор – пульвэрыза`тар, пры`скаўка
        пуля – ку`ля
        пуп – пуп, [жаронак]
        пурга – шугаве`я
        пурпур – ба`гра, шкарла`т
        пускать по ветру – зь ве`трам пуска`ць; на сьме`тнік выкіда`ць
        пускать пыль в глаза – чмуту` (ману`) ў вочы пуска`ць; жвір у вочы сы`паць
        пустить в дело – скарыста`ць
        пустить в ход – ру`хаць, накіроўваць
        пустить на дым – з ды`мам (агнём, ве`трам) пусьці`ць
        пустить по миру – да торбы даве`сьці; у ста`рцы пусьці`ць; у ла`пці абу`ць
        пуститься в пляс – у скокі (танок) пайсьці`; у чараві`к (абца`сы) даць
        пустой – пусты`, парожні
        пустой человек – пустальга`
        пустота – пусьціня`, пустэ`ча
        пустошь – пус`тка
        пустынник – пустэ`льнік
        пустыня – пустэльня
        пустырь – агальча`к, бу`бен, пу`стка
        пустышка – пуста`к
        пусть – няха`й, хай
        пустяк – драбяза`
        пустяковый – дробязны
        пустячный (разл.) – пусты`, малава`жны, нікчэ`мны, дарэ`мны, ма`рны, нязна`чны
        путаница – блытані`на
        путанный – блы`таны
        путаться – блы`тацца
        путаться под ногами – пад нага`мі таўчы`ся
        путешественник – вандроўца, паяжджа`нін
        путешествие – вандроўка, вандрава`ньне, падарожжа
        путёвка – дарожны ліст
        путь – шлях, тор, пуці`на
        путь (железнодорожный) – каляі`на
        пухлый – пу`льхны
        пучеглазый – лупа`ты, вірлавокі, зірка`ты
        пучина – бе`здань
        пучиться – пы`рыцца
        пушистый – пу`хкі, пухна`ты, бухма`ты
        пушица (бот.) – падве`й
        пушок (на лице) – пэ`лех, брудзь
        пушкарь – гарма`тнік
        пчела – пчала`
        пчеловод – пчаля`р, бортнік
        пчеловодство – пчаля`рства
        пыж – клак
        пылесос – пыласмок
        пыльник (плашч) – пылаві`к
        пыль – пыл
        пыльным мешком стукнутый – ляда`шцік пераляце`ў (яму`)
        пыльца – пылок
        пырей – пы`рнік
        пытливый – дапы`тлівы
        пышность (хлеба) – пу`льхнасьць
        пышность (праздника) – пампэ`знасьць, помпа, пы`шнасьць
        пышный (хлеб) – пу`льхны
        пышный (праздник) – пампэ`зны, пы`шны
        пышный (о растениях) – бу`чны
        пьеса – п’е`са, дзеятвор
        пьяница – прапойца, апіву`да
        пьян как сапожник – п’яны` як рамі`зьнік (шаве`ц, каморнік)
        пьянчуга – п’яню`га
        пьянящий – п’янкі`
        пюре – камы`, таўкані`ца
        пядь – корх
        пяльцы – бі`льцы, на`пінкі
        пятачок (место) – пляцок
        пятачок (у свиньи) – лыч
        пятиалтынный – залатоўка
        Пятидесятница – Сёмуха
        пятилетка – пяцігодка
        пятиться – задкава`ць
        пятки – пя`ты
        пятки не стоит – пяты` (ме`зеніка, гарэ`лага блі`на) ня ва`рты
        пятнистый – пля`місты, страка`ты, пярэ`сты
        пятница – пя`тніца
        пятно – пля`ма
        пятнышко – пля`мка, бодка
        пятый – пя`ты

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.