РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Т
        т
        табак – тыту`нь
        табак (нюхательный) – таба`ка
        табакерка (из рога) – рагаве`нь
        табу – табу`, забарона
        табуировать – табуява`ць, забараня`ць
        табурет – столак
        таз – ме`дніца, ра`жка, [яндова]
        таинство – тае`мства
        таинственный – таямні`чы
        тайком – спатайка`, употай, ціхама`тна
        тайное убежище – схоўка
        тайный – тае`мны
        тайныя сношения – [канша`хты]
        так – так
        так вздумалось – з ла`скі на паце`ху
        так заведено – так вядзе`цца
        так и быть! – такой бяды`!
        так как – бо
        так себе (сносно) – пасалі`ўшы (прысмалі`ўшы, прыхвалі`ўшы) можна й зье`сьці; ні ў смак ні ў знак
        так сказать – каза`ў той
        также – такса`ма, гэтакса`ма
        таким образом – такі`м чы`нам (спосабам, робам, пара`дкам)
        таковой – такі`
        такой – такі`
        такой же – такі` са`мы, той-жа
        такой-сякой – такі` й гэ`такі
        такой-то – такi` й такi`
        тактичность – тактоўнасьць
        тактичный – тактоўны
        талант – та`лент
        талантливый – таленаві`ты
        талдычить – дака`зваць
        таможенник – мы`тнік
        таможенный – мы`тны
        таможенная пошлина – мы`тны збор
        таможенный досмотр – мы`тны агля`д
        таможня – мы`тня
        тамошний – тамтэ`йшы
        танк – танк, [паўзе`нь]
        танцевать – танцава`ць, та`ньчыць, скака`ць
        танец – та`нец, танок
        танцор – скаку`н
        тапки – тэ`пці
        тапки (кожаные) – ціжэ`мкі
        тарабарщина – галда`
        таракан – пруса`к
        таракан (рыжий) – прус
        тарантас – калама`жка
        тарань (рыба) – тара`н
        тараторить – лапата`ць
        таращить (глаза) – луп`іць
        тарелка – тале`рка
        таскать – цяга`ць
        таскать (за волосы) – чуба`сіць, чу`біць
        таскаться – швэ`ндацца
        тасовать (карты) – картава`ць
        тащить – цягну`ць
        тащить (что-либо огромное) – тараба`ніць
        таяние – расстава`ньне
        таять – растава`ць
        тварь (живое существо) – стварэ`ньне, [створ]
        твёрдый – цьвёрды, цу`пкі
        твёрдый (характер) – цьвёрды, пэ`ўны
        твердь – цьверж
        творение – стварэ`ньне
        Творец – Створца, Сотвар
        творить (глупости) – рабі`ць, вытвара`ць, вырабля`ць
        творить поклоны – чыні`ць паклоны
        творить суд – чыні`ць суд, судзі`ць
        творить чудеса – справава`ць дзі`вы
        творческий – творчы
        творчество – творчасьць, творства
        тезис – тэ`за
        текущий (год) – бягу`чы
        телевидение – тэлеві`зія
        телега – калёсы
        телега (для возки леса) – мажа`ры, ка`ры
        телега (сломаная) – тарада`йка
        телефон – тэлефон
        телефонная трубка – слу`хаўка
        телёнок – цялё
        тело – це`ла
        тело человека – чалаве`чае це`ла
        телосложение – паста`ва
        телохранитель – целаахоўнік, [дра`бант]
        тем более – пагатоў
        тем временем – тым ча`сам
        тем не менее – і ўсё-ж
        тем паче – пагатове
        темновато – поцемна, пры`цемна
        темнота – це`мра, це`мень, цямрэ`ча, [цямры`нь]
        темнота (невежество) – цямнота
        температура – тэмпэрату`ра, пал
        темя – це`мя, ма`каўка
        тенькать – ці`ўкаць
        теперешний – цяпе`рашні
        теперь – цяпе`р, цяпе`рака
        тепло (теплота) – цеплыня`, цяплы`нь, цяплосьць
        тепло (не холодно) – цёпла
        тереть – це`рці, шму`льгаць
        тереть (на тёрке) – дзе`рці
        терзать – шкумата`ць
        терзать сердце – сэ`рца ад’яда`ць
        терпеливый – цярплі`вы
        терпение – цярплі`васьць
        терпетин – тарпаты`на
        терпеть – перабыва`ць, цярпе`ць, трыва`ць
        терпимо – памяркоўна, нішто сабе`
        терпкий – корсткі
        терпнуть – пе`рхці
        терять (вещь) – губля`ць
        терять (человека) – стра`чваць
        тесак (по дереву) – склюд
        тесать (камень) – часа`ць
        тесать (дерево) – склюдава`ць
        тесёмка – та`семка, паварозка
        тесновато – поцесна
        тесный (вагон) – збойны
        тест – тэст, вы`пыты
        тестирование – тэстава`ньне, выпы`тваньне
        тетерев – цецяру`к, каса`ч
        тетрадь – сшы`так
        технический – тэхні`чны
        течение – плынь, плыў, патока
        тёмный (необразованный) – цёмны, няўзоркі, рэ`йпаны
        тёплые края – вы`рай
        тёрка – та`рка
        тётя – цётка
        тётя по матери – ву`йка
        тёща – це`шча
        тигр – ты`гра
        тикать (о часах) – ча`паць
        тина – твань
        типический – тыповы
        типографический значок – дручок
        типография – друка`рня
        типун тебе на язык – цыпу`н (ску`лу, стрык, кірдзю`к) табе` на язы`к
        тире (грам.) – праця`жнік
        тиски (из дерева) – кляшчоткі, скамы`
        тиски (из металла) – шрубшток, сусту`гі, кнэ`блі
        титька – цы`цка
        тиф – ты`фус
        тихий – ціхі`, лагодны
        тихий ангел пролетел – Ці`хан нарадзі`ўся; хоць мак сей
        тихоня – ціхе`нь
        тише иди! – пама`лу йдзі!
        тишина – цішыня`, ціхме`нь
        ткань (материя) – ткані`на
        ткань (редкая) – радабодзь
        ткань (биол.) – тка`нка
        ткнуть – тнуць
        тмин – кмен
        то – дык
        то бишь (то есть) – ці тое, то бок
        то ли дело – і`ншая рэч, раз-пораз
        то-то и оно (в том-то и дело) – тож-бо-то
        товарищ – тава`рыш
        тогда – тады`
        тогда-то – тады` й тады`
        тогдашний – тады`шны, тагача`сны
        тождественный – тоесны
        Токио – Токіа
        толк – панталы`к
        толкатель – штурха`ч
        толкать (разл.) – штурха`ць, таўха`ць, кату`рхаць, піха`ць, пхаць
        толковый (человек) – з глу`здам
        толковый словарь – тлумача`льны слоўнік
        толкучка (рынок) – тандэ`т
        толмач – тлу`мач
        толокно – пу`тра
        толочь – таўчы`
        толпа – натоўп, гурба`, гурма`
        толстовато – вотаўсьця, вогрубя
        толстый – таўсты`
        толстяк – пянцю`х
        толчёный – тоўчаны
        толчок – штуршок, таўхе`ль, штурхе`ль
        толща – тоўсьць
        только – толькі, адно
        только если – толькі калі`
        только что – толькі што, за`сьвежа
        томительный – неспакойны
        томиться (о человеке) – тамава`цца
        томиться (о еде) – перасу`швацца, сьмя`гнуць
        томлёный – усьмя`глы
        томный – мля`вы
        тон – [ваг]
        топить печь – палі`ць у пе`чцы
        топить (пускать ко дну) – тапі`ць
        топить (сало и т.п.) – тапі`ць
        топливо – па`ліва, апа`л
        топляк – тапе`льнік
        тополиный (пух) – таполевы
        тополь – таполя
        тополь (белый) – ясака`р
        топор – сяке`ра
        топтать (посевы) – дратава`ць, талачы`ць
        топь – ба`гна, багно, багні`ска, [крокаць]
        торговать – гандлява`ць
        торговец – гандля`р
        торговец салом – са`льнік
        торговля – га`ндаль
        торжественно – урачы`ста
        торжественно приветствовать – урачы`ста віта`ць
        торица (бот.) – сьвінакроп
        тормоз – гаму`лец
        тормоза – гаму`льцы
        тормозить – гамульцава`ць
        тормошить – тармасі`ць, ту`ркаць, кату`рхаць
        торная дорога – бі`ты шлях
        торопиться – сьпяша`цца
        торопливый – хапатлі`вы, хапаткі`, пасьпе`шлівы
        торчком – потарч
        торчмя – насторч
        тоска – туга`, нуда`
        тосковать – тужы`ць, нудзі`цца
        тотчас – адра`зу, тут-жа, неадкла`дна
        точило – вастры`лка
        точильщик (жук) – ша`шаль
        точить (затачивать) – вастры`ць, пра`віць
        точить (косу) – мянці`ць, мянта`шыць
        точить лясы (балясы) – блы`нды пра`віць; андры`дулы (анцыбу`ры) не`сьці
        точка (грам.) – кропка
        точка (торговая и т.п.) – пункт
        точка зрения – пункт гле`джаньня, [гляньво]
        точка расположения (чего-либо) – ме`сца
        точно – дакла`дна
        точно (как раз) – ры`хтык, акура`т
        точность – дакла`днасьць
        точь в точь (тютелька в тютельку) – рыхт у рыхт, чырк у чырк, цот у цот, якра`з як, як лёду
        тошнит – ваніту`е, млосна
        тошно – моташна, млосна
        тошнота – млосьць
        трава – трава`
        трава (молодая, мягкая) – мурог
        трава (некошенная) – не`каш
        трава (засушенная) – зёлкі
        трава (вторая после покоса) – ата`ва
        трава (сухая, жёсткая) – ві`шар
        трава (прошлогодняя) – па`суш
        травить (ядом) – тру`ціць
        травить (собаками) – цкава`ць
        травить баланду – ваду` (пустое) малоць; рот халадзі`ць
        травля – цкава`ньне
        травма – ура`за
        традиционный – традыцы`йны
        трамбовка (приспособление) – шля`га
        трамплин – трамплі`н, падгоп
        транзит – транзы`т
        транспортирование – транспартава`ньне
        траншея – траншэ`я, закоп
        трапеза – яда`
        трапезничать – е`сьці
        тратить (зря) – глумі`ць, марнава`ць
        тратить (деньги) – транжы`рыць
        траур – жалоба
        трахея – гды`рха
        треба (рел.) – адпра`ва
        требование – патрабава`ньне
        требования времени – вымогі ча`су
        требовательный – патрабава`льны
        требовать деньги – спаганя`ць грошы
        тревога – трывога, [мітрэ`нга]
        тревожить – трывожыць, [мітрэ`нжыць]
        треволнение – дале`глівасьць
        трезвый – цьвярозы, памяркоўны, устрыма`ны
        трель (птицы) – пошчак
        тренировка – трэнэрава`ньне, спрактыкава`ньне
        тренькать – тромкаць
        трепач – балбату`н
        трепать (развевать) – разьвява`ць
        трепать (рвать) – рваць
        трепать (мотать) – матля`ць
        трепать (трясти) – трэ`сьці
        трепать (тормошить) – тармасі`ць
        трепать (дёргать) – ту`заць
        трепать (лён) – трапа`ць
        трепать (поносить кого-либо) – бузава`ць
        трепать (волосы) – перабіра`ць, кудла`ціць
        трепать (за волосы) – цяга`ць, ту`заць
        трепать (одежду) – трапа`ць, дзе`рці, бузава`ць, драць
        трепать (о лихорадке) – трэ`сьці
        трепать (по плечу) – ля`паць, паля`пваць
        трепать нервы – вантробы ад’яда`ць (выця`гваць); ду`хі дастава`ць
        трепать (чесать) языком – языком мянці`ць (малоць, пля`скаць); язы`к аб зу`бы біць
        трепет – трымце`ньне
        трепетать – трымце`ць
        трепетный – трапяткі`, трымцьлі`вы, дрыгатлі`вы
        трескотня – тарката`ньне, балбатня`
        трескаться – рэ`пацца
        третий – трэ`ці
        треть – траці`на
        трефы (карточная масть) – жалуды`
        трещина – рэ`піна, расколіна
        трёхкратный – трайны`, патроены
        три – тры
        три с половиной – паўчварта`
        трибуна – трыбу`на, моўніца
        тривиальный – трывія`льны, плю`гкі
        трижды – тройчы
        триумф – трыю`мф, урачы`стасьць
        трифоль (бот.) – бабок
        трогательный – прачу`лы, чульлі`вы
        трогать – крана`ць, кра`таць
        трогаться (с места) – кра`тацца
        троглодит – трагляды`т, пячорны чалаве`к
        Троица (Пятидесятница) – Сёмуха
        тройственность – траі`стасьць
        тронуть (душу) – ура`зіць
        тронуться (с места) – скрану`цца
        тропа – сьцяжы`на, сьце`жка
        тростник – трысьнёг, трысьцё
        трость – кій
        тротуар – ходнік, ходзішча
        труба – труба`, ру`ра
        труба (водосточная) – ры`на
        труба (печная) – комін
        трубка (для курения) – лю`лька, пі`пка
        трубка (турецкая) – стамбу`лка
        трубочист – каміна`р
        труд – пра`ца
        трудиться – працава`ць, рабі`ць
        трудно – ця`жка
        трудновато – заця`жка
        трудность – ця`жкасьць
        трудные времена – ліха`я гадзі`на
        трудоёмкий – працаёмкі, [працахлонны]
        трудолюбивый – працаві`ты, пату`жны
        трудяга – працаве`нь, рабоцька
        трунить – кпіць
        трус – баязьлі`вец, трус
        труса праздновать – у кусты пазіра`ць (глядзе`ць); зуба`мі звані`ць
        трусцой – тру`хам, трушком, подбегам
        труха – пацяру`ха
        труха (древесная) – парахня`
        трущоба – лама`рня
        трынь-трава – а`нi шум баравы`
        тряпка – ану`чка, ану`ча
        трясина – дрыгва`
        тряска – калатне`ча
        тряский – дрогкі
        трясти (яблоки) – трусi`ць
        туберкулёз – сухоты
        тужиться – пя`цца, пну`цца
        туесок – вярэ`нька
        туловище – ту`лава
        тулуп – кажу`х
        тулупщик – кажу`шнік
        тумак – кухта`ль
        туман – імгла`
        туманиться – імглі`цца
        тупоумие – недаўсьці`п
        турист – туры`сты, [гайса`к]
        турнир (рыцарский) – [шырме`рства], [запа`сьніцтва]
        турок – ту`рка
        турусы на колесах – жураве`ль на хвойцы; смаляны` дуб
        Турция – Турэ`ччына
        тусклый – цьмя`ны
        тускнеть – цьмяне`ць
        тут же – адра`зу
        туча – хма`ра
        тучнеть – сыце`ць
        туша – полць
        тушить (готовить) – гатава`ць на па`ры
        тщание – пі`льнасьць
        тщательный – пі`льны
        тщедушный – нядошлы
        тщиться – ква`пiцца
        ты прав – твая` пра`ўда; пра`ўду ка`жаш; на тваі`м баку` пра`ўда
        тыква – гарбу`з
        тысячелистник (бот.) – крыва`ўнік
        тюк – трок
        тюльпан – тульпа`н
        тюрбан – цюрба`н
        тюрьма – вязьні`ца
        тюфяк – сяньні`к, [шасьце`ль]
        тьма (огромное количество) – процьма
        тьфу! – кархе`ль!
        тюря (кул.) – цура`
        тявкать – зьвя`гаць
        тявкающий – зьвяглі`вы
        тягаться (соревноваться) – ходацца
        тяготение (физ.) – прыцягне`ньне
        тяготение (к чему? к кому?) – ця`га (да чаго? да каго?)
        тяж (в телеге) – атоса
        тяжеловоз (конь) – аграма`к
        тяжёлые обстаятельства – ату`га
        тяжёлый – цяжкі`
        тянуть (выматывать) душу – ду`хі выма`ць; сэ`рца ад’яда`ць (кроіць)
        тянуть жилы – жы`льле выця`гваць; жы`лы дастава`ць
        тянуть жребий – цягну`ць лёсы; лёсаваць
        тянуться из последнего – жы`лы напіна`ць (пяць)
        тяп да ляп (тяп-ляп) – ца`пу-ла`пу, чапані`на-лапані`на

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.