РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
М
        м
        магазин – кра`ма, гамазы`н (жарт.)
        магазинный – кра`мны
        магарыч – падкру`шчыны
        магистр – магі`стар
        магнит – магнэ`с
        магнитный – магнэ`савы
        Магомет – Муха`мад
        мазанка – ляпя`нка
        мазюкать – му`рзаць, ке`ўзаць
        мазь (колёсная) – шмараві`дла, калані`ца
        май – тра`вень
        майка – галапле`чка, саколка, ма`йка
        майский жук – хрушч, хрушч`эль
        мак – мак
        мак-самосей – віду`к
        макать (обмакивать) – мача`ць
        макушка (дерева) – ма`кавіна
        Малая Медведица – Малы` Воз
        малейший – найме`ншы
        маленький – мале`нькі
        мал мало меньше – адзі`н пад адны`м
        малёхонький – малю`сенькі, малюпа`сенькі
        маловато – помала
        маловерие – недаве`рства
        маловерный – недавя`рак
        малодушный – ляклі`вы
        мало касается – ма`ла абыходзіць
        маломощный – недалу`гі
        малый – малы`
        малыш – малы`
        мальки (рыбы) – мальгва`
        мальчик – хлопчык
        мальчишник – хлапе`чнік
        мамочка – мату`ля
        манатки (пожитки) – тра`нты, прычында`лы, прычында`льле, вархопкі
        манжета – каўне`рац, заборац
        манить (влечь) – ва`біць, на`дзіць
        манишка – шмізэ`тка
        мантия – ахі`лім
        манящий – зва`блівы
        маразм – сызмор
        маратель – пэ`цкаль
        марать – пэ`цкаць, му`рзаць
        маргаритка – стакротка
        марево – мроіва
        марка – познамка
        март – сакаві`к
        марш! – руш!
        маскироваться – маскава`цца
        масличная (культура) – але`йная
        масло (сливочное) – ма`сла
        масло (растительное) – але`й
        масло (машинное) – алі`ва
        маслобойня – але`йня
        масса (людей) – су`тарма
        масса (слов) – процьма
        массивный – [гамотны]
        мастер – ма`йстра
        мастерить – майстрава`ць
        мастер на все руки – ру`кі на ўсе шту`кі
        мастерская – майстэ`рня
        мастерская (артистическая) – майстроўня
        мастерски – па-майстэ`рску
        мастерство – майстэ`рства
        мастика – ма`стка
        масштаб – машта`б, суме`р
        материнский – ма`тчын
        материя (субстанция) – субста`нцыя
        материя (ткань) – ткані`на
        матрас – матра`ц, сяньні`к, пасьціле`нь
        мать – ма`ці, ма`тка
        мать и мачеха – падбе`л
        махина – [абэ`ржа]
        махры – фарботы
        мачта – сьлямга`, ма`кшта, [шчогла]
        маяк – майга`ч
        маятник – ківа`ч
        маяться – мэ`нчыцца
        маячить (вдалеке) – мільга`ць, мітусі`цца
        маячить (издалека) – дава`ць знак, майга`чыць
        маячить (перед глазами) – соўгацца, мітусі`цца
        мгновение – імгне`ньне, хві`ля, [прокмець]
        мебелировка – абста`ва
        мебель – мэ`бля
        мебель (домашняя) – сталю`гі
        медиана – сярэ`дніца
        медицинский – мэды`чны
        медведица – мядзьве`дзіца, мядзьві`га
        медведь – мядзьве`дзь
        медеплавильный завод – гамэ`рня
        медицинский – мэды`чны
        медленно – паволі, пама`лу
        медлить – мару`дзіць, абаўля`цца
        медник – катля`р
        медянка (зоол.) – сьлі`вень
        между – памі`ж, між, спамі`ж
        между делом – на хапка`, пры`хапкам
        между молотом и наковальней – між молата й кава`дла
        между небом и землёй – ад не`ба адарва`ўшыся й зямлі` не дастаў`шы
        между собой – міжсобку
        между тем – тым ча`сам
        междуусобица – ха`тняя вайна`, ростырк
        межень – малаводзьдзе
        мел – крэ`йда
        мелкий (предмет) – дробны
        мелкий (мелководный) – плы`ткі, неглыбокі
        мелкопоместный – засьцянковы
        мелодический – мэляды`чны, мілагу`чны
        мелочёвка – драбноцьце
        мелочный – дробязны
        мелочь – драбностка, драбяза`, дробязь
        мелочь (денежная) – дробязь
        мельком – зналу`сна, пабе`жна
        мельник – млына`р
        мельница – млын
        мельница (ветряная) – вятра`к
        мельница (вальцовая) – пы`цель
        мельстынь (бот.) – жось
        мельтешить – мітусі`цца
        мельчайший – найдрабне`йшы
        мелюзга (о детях) – мале`ча, жамяра`, блазнота
        меновая стоимость – абме`нная ва`ртасьць
        меньше месяца, года – менш за ме`сяц, за год
        менструация – менструа`цыя, ме`сячныя
        меньшинство – ме`ншасьць
        меню – меню`, стра`ўны лісток
        меня так и подмывает – мне карці`ць, мне ру`піць
        меня это устраивает – мяне` гэ`та задавальня`е
        меняться (шапками) – мяня`цца
        меняться (изменяться) – зьмяня`цца
        мерещиться – мі`рсьціцца
        мерёжа – мярэ`жа, не`рат
        мерзавец – абры`днiк. мярзотнік
        мерзкий (гадкий) – бры`дкі, шкарэ`дны
        мерзляк – сту`дзька
        мерзость – брыда`
        меридиан – мэрыдыя`н, паўдзе`ньнік
        мероприятие – імпрэ`за, мерапрые`мства
        мертвец – зьмярцьве`ц, мярцьвя`к
        мерцать – мігце`ць, мільгаце`ць
        месиво – калату`ша
        мессия – мэсі`я
        местами – сям-там
        местность – мясцовасьць, мясьці`на
        местный житель – насе`льнік, мясцовы жыха`р, тутэ`йшы
        место – ме`сца
        место (заболоченное) – за`балаць
        место (мокрое) – мокуць
        место (чудотворное) – прошча
        место (голое) – га`ла, гало
        место (в углу под иконами) – покуць
        место (покрытое пнями) – пне`вішча
        место (под пнём) – пні`ва
        место ссыпки – ссы`пішча
        местоимение – займе`ньнік
        металл – мэта`ль
        метать (камень) – шпурля`ць, шпуля`ць
        метать (ткань) – фастрыгава`ць
        метафора – мэта`фара, [пераносьня]
        метель (вьюга) – мяце`ліца, заве`я, завіру`ха
        метко (высказаться) – тра`пна
        метко сказано – сказа`ў як зьвяза`ў
        меткость – тра`пнасьць
        меткий – тра`пны
        метр – мэ`тар
        метрическая запись рождения – хрышчоны ліст
        метрическая запись смерти – пахоўны ліст
        мех (зверей) – фу`тра
        мех (овечки) – аўчы`на
        мех (мешок) – мех, мяшок
        меченосец – ме`чнік
        мечеть – мячэ`т
        мечта (грёза) – мроя, ма`ра, летуце`ньне, кроза
        мечтатель – мрая`р, летуце`ньнік
        мечтать (грезить) – ма`рыць, мроіць, летуце`ніць, [мжаволіць]
        мешанина – ме`шань
        мешать (что-либо) – мяша`ць
        мешать (препятствовать) – заміна`ць, перашкаджа`ць
        мешкать – ба`віцца
        мешок – мех, мяшок, ворак, [вор]
        мешок (большой) – ланту`х
        мешок (верёвочный для сена) – рэ`птух, пяхце`р
        мешок для картошки – мяшок (мех) на бульбу
        мешок для муки – мяшок (мех) на муку
        мешок для ржи – мяшок (мех) на жыта
        мёд – мёд
        мёд (липовый) – лі`пец
        мзда – на`ўда, на`дба
        миг – мірг, вобмірг
        мизерный – мізэ`рны, [на`зны]
        мизинец – ме`зенец
        миксер – мі`ксэр, боўт
        миллион – мільён
        миллионер – мільянэ`р
        миллиционер – міліцыя`нт
        милое дело – любата`
        милое создание – пяшчотка
        милосердный – лі`тасьцівы
        милостивый – мі`ласьлівы, лі`тасьцівы
        милостивые господа – ягамосьці
        милостивый государь – дабродзей
        милостыня (подаяние) – да`тка, падая`нка, ялму`жная
        милость – лі`тасьць
        милочка – лю`бачка
        милый – лю`бы
        мимика – мігава`ньне, ківомігі
        мимический – мігоўны
        мимоезжий – мімаезны
        мимоходом – мімаходзь, на`вертам
        миндалины (физиол.) – за`валкі, зівачы`
        миндаль – мігда`лы
        миндальный – мігдаловы
        минерал – мінэра`л
        миниатюра – мініяту`ра, абразок
        минимум – мі`німум, вобмаль
        министр – мініста`р
        миновать – праміну`ць
        Минск – Менск
        минута – хвілі`на
        минчанин – мянчу`к
        Миоры – Мёры
        мир (окружающий) – сьвет
        мир (после войны) – зла`гада, злад, мір
        мираж – міра`ж, [памжа`], [помірс]
        мирить – лагодзіць
        мировая сделка – мірава`я ўгода, зьмі`ршчына
        мировоззрение – сьветагля`д
        мировой – сьвятовы
        мироздание – сьветабудова
        мирская помощь – талака`
        мирской – сьве`цкі
        миска – мі`ска
        миска (неглубокая) – паўмі`сак
        миф – міт
        мифический – міты`чны
        мифология – міталёгія
        мишень – цэ`льнік
        млекопитающиеся – сысуны`
        Млечный Путь – Птушы`ны Шлях, Стан
        мнётся (о ткани) – камя`чыцца
        мнётся (о человеке) – мару`дзіць, ба`віцца
        мнимая часть – уя`ўная ча`стка
        мнимый (воображаемый) – спаду`мны, уя`ўны
        мнительный – наду`млiвы
        многие – шматлі`кія
        много – шма`т, бага`та, многа
        многовато – помнага
        многогранный – шматлу`чны
        многократно – шматкроць
        многолюдный – лю`дны
        многострадальный – паку`тны
        многоточие – шматкроп’е
        многотрудный – поўны працы
        многочисленный – шма`тны
        множественное число – множны лік
        множество – мноства, плойма, сьці`жма
        множник – множнік
        мобильный телефон – сотавы тэлефон
        могила – магі`ла
        могильщик – далакоп, граба`р
        модный – шчыгу`льны, фацэ`тны, [шты`бны]
        можжевельник – ядловец
        мозг – глузды`, мозгi
        мозолить глаза – вочы рэ`заць
        моё дело сторона – я тут ні пры чым; мая` ха`та з кра`ю
        мойка (приспособление) – мы`йніца
        мойка (головы) – мыцьцё
        мокрота (физиол.) – харкоцiна
        молва – чу`тка, пагу`дка, слынь, розгалас
        молитвенный дом – малітоўня, мале`льня, бажні`ца
        молитва – малі`тва, па`церы
        молния – мала`нка, бліскаві`ца, маладня`
        молодёжный – маладзёвы
        молодило (бот.) – скочкі
        молодожёны – малады`я
        молодой да ранний – малады` а сьпе`лы
        молодость – маладосьць
        молодцеватый – зухава`ты
        молозиво – малодзiва
        молотилка – малата`рня
        молотильщик – малацьбi`т
        молчаливый – маўклі`вы
        момент – момант, імгне`ньне, хві`ля
        моментальный – імгне`нны
        монастырь – манасты`р
        монастырь (католический) – кля`штар
        монах – мнiх, чарне`ц
        монашеский – мана`скі, чарноцкi
        монашка – мнi`шка, чарна`ўка, чарнi`ца
        монстр – монстар, пачва`ра
        морг – трупя`рня
        морда – пы`са
        морда (крупных животных) – хра`па
        мореход – марапла`ўца, марапла`вец
        морковь – морква, моркаўка
        моровое поветрие – паля`ндра, пошасьць
        мороженое – марозіва
        мороз ослаб – мароз адвалі`ўся
        моросить – імжэ`ць
        морось – імжа`, імжа`ка
        морочить – чмуры`ць, чмуці`ць, тлумі`ць, дуры`ць
        мортира (пушка) – мажджа`ра
        морской – морскi
        морщина – зморшчка, зморшч, зморшчына, змаршча`к
        мостовая – брук, брукава`нка
        мот – манта`ч, талы`зьнік
        мотель – матэ`ль, [стадола]
        мотня (у шаровар) – крэ`сла
        мотня (штанов) – се`сла
        моток – верч, марту`шка, клубня`к
        мотошный (муторный) – млосны
        мотушка – віту`шка
        мотыга – капні`ца, маты`ка
        мохнатоногий – калашма`н
        мохнатый – кашла`ты, валаха`ты
        моховик (гриб) – рашэ`тнік
        моча (физиол.) – бру`лі
        мочалка – вяхотка, ве`хаць, мачу`лька, шруваце`лка, шарава`лка
        мочиться (физиол.) – бру`лiць
        мочить (в чём-либо) – мача`ць
        мошенник (плут) – махля`р, круце`ль, шэ`льма, ашука`нец, вошуст
        мошенничать – махлява`ць
        мошеннически – па-ашука`нску, па-махля`рску, па-шальмоўску
        мошенничество – махля`рства, шальмоўства
        мошкара – жомаць, за`едзь
        мощённый булыжником – брукава`ны
        мощи – парэ`шткі
        мразь – брыда`
        мрак – це`мра
        мракобес – цемраша`л
        мракобесие – цемраша`льства
        мрамор – ма`рмур
        мраморный – мармуровы
        мрачнеть – хмурне`ць
        мрачный – хму`рны, пахму`ры
        Мстиславль – Амсьцісла`ў
        мститель – мсьці`вец, помсьнік
        мстить – помсьціць, адпла`чваць
        мудрёный – мудраге`лісты
        мужской – мужчы`нскі
        музей – музэ`й
        музыкант – музы`ка
        му`ка – паку`та
        мумия – му`мя
        мундир – мунду`р
        мурава – мурог
        мурлыкать – варката`ць, курня`ўкаць, ве`сьцi (пяя`ць) курну`
        мур-мур – курня`ў-курня`ў
        мускат – мушка`т
        мускатный – мушка`тны
        мусолить (засаливать) – шмальцава`ць, сьлемаза`рыць
        мусор – сьме`цьце
        мусоропровод – сьмецьцявод
        мусорщик – сьмяця`р
        мути`т (тошнит) – ну`дзіць, ця`гне на вані`ты
        мутный – каламу`тны
        муторный – моташны
        муть – каламу`ць, мут, мутайга`
        муфта (одежда) – мутэ`рка
        мученик – паку`тнік
        мучитель – лю`тар
        мучиться беспокойством – непакоіцца
        мшанка (бот.) – гары`ца
        мыкать (горе) – пя`каць
        мыс – суга`, сугба`, рог
        мыслитель – мысьля`р, ду`маньнік
        мысль – ду`ма, ду`мка
        мытник (бот.) – увярэ`днік
        мычать – рыка`ць, мы`каць
        мышца – цяглi`ца
        мышьяк – аршэ`ньнiк
        мягкотелые (моллюски) – мякуны`
        Мядининкай – Ме`днікі
        мякина – мякі`на
        мякина (грубая) – вотрына
        мякинная башка – се`чка ў галаве`
        мямлить – гамазі`ць, мармыта`ць
        мясник – рэ`зьнік
        мясо – мя`са
        мясо (бобра) – бабровіна
        мясо (дикого кабана) – дзічы`на
        мясо (зайца) – зае`чына
        мясо (зверя) – зьверына`
        мясистый – мясёны
        мята перечная – паху`чка
        мяцеж – бунт, рокаш, [булга`к]
        мяч – мя`чык, апу`ка

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.