РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Ч
        ч
        чабрец – чабор
        чавкать – цьвя`каць, чвя`каць
        чайка – кі`рля, кіга`рка, [мэ`ва]
        чай – гарба`та
        чайник – гарба`тнік
        чайник (для заваривания) – жлу`кцік, імбры`чак
        чалый (масть) – дарашава`ты
        чан – чоп
        час – гадзі`на
        часовня – каплі`ца
        часовой – вартавы`
        частота (попадания) – часьціня`
        частота (тех.) – фрэквэ`нцыя
        частица – часьці`нка
        частичный – частковы
        частник – прыва`тнік
        частное лицо – прыва`тная асоба
        частное (мат.) – дзель
        частный – прыва`тны
        частокол – штыке`тнік, частакле`т
        частоколина – штыке`ціна
        частуха (бот.) – ша`льнік
        частушка – прыпеўка, тарыбу`шка, дрынду`шка (жарт.)
        часть – ча`стка, доля
        часы – гадзі`ньнік
        часы пик – са`ма розрух
        чахлый – чэ`злы, счаўрэ`лы, цьві`глы
        чахнуць – чэ`знуць, чаўрэ`ць, цьві`гнуть
        чахотка – сухоты
        чаша – ча`ра
        чашка (чайная) – філіжа`нка
        чашка (весов) – ша`ля
        чашка (надколенная) – рэ`пка
        чаща – гушча`р, гушча`к
        чаяние – спадзява`ньне, спадзе`ў
        чваниться – фанабэ`рыцца
        чванный – фанабэ`рысты, [малімонны]
        чванство – фанабэ`рыя
        чвякать – ча`мкаць
        чей? – чый?
        чей-то – чы`йсьці, не`йчы
        чека (в ружье) – за`гваздка
        чеканить – кляпа`ць
        чеканить (шаг) – адбiва`ць, выбiва`ць
        чеканка (действие) – кляпа`ньне
        чеканка (продукт) – кляпа`нка
        чеканщик – кляпа`ньнік
        чекушка – цы`бік
        чело – чола
        человечество – чалаве`цтва, лю`дзтва
        челюсти (животных) – пашчэ`нкі
        челюсть – скі`віца
        чем (нежели) – чым, ад, за, ніж
        чемодан – валі`зка
        чепец – капту`р
        чепрак – гу`нька
        чепуха (чушь) – лухта`, бязглу`зьдзіца
        чепчик – каптурок
        Червень – Ігу`мен
        черви – чарвякі`
        черви (карточная масть) – чы`рвы
        червь – чарвя`к
        червь (в испражнениях) – раба`к
        чердак – гары`шча, гара`, падда`шак, падда`шша
        череда (бот.) – ваўчкі`
        чередующийся – які` чаргу`ецца, папераме`нны, знаказьме`нны
        через – праз, це`раз
        через пень-колоду – так-сяк накася`к
        через поле – цярэ`спаля
        через час по чайной ложке – па кропельцы (кры`шачцы) цы`ркаць
        черенок (ножа) – тронкі
        черенок (грабель) – грабі`льна
        черенок (плети) – пугаўё
        черенок (цепа) – цапільно
        черепица – дахоўка
        черешня – чарэ`шня
        черёмуха – калакалу`ша, чаромха
        черника – чарні`цы
        чернило – атра`мант, чэ`рня
        чернильница – калама`р
        черноголовка (бот.) – брунэ`лька
        чернота – чарноцьце
        чернь – чарналю`д
        черпать – чэ`рпаць, сіля`ць
        чертёж – рысу`нак
        чертить – рысава`ць
        чертовски хорошо! – хале`рна добра!
        чертовщина – чартаўня`
        черчение – рысава`ньне
        чесать (спину) – чу`хать
        чесать языки (языками) – языка`мі абмыва`цца
        чесаться – сьвярбе`ць
        чеснок – часны`к
        чесотка – кароста
        честной народ – лю`дзі добрыя
        честный – сумле`нны
        честный человек – сумле`ньнік
        честолюбие – славалю`бства
        честь – годнасьць, гонар
        честь честью – як ма`е быць; як нале`жыць
        четверг – чацьве`р
        четверик – паўасьмі`на
        четверо – чацьвёра
        четверо из нас – чатырох нас
        четвертушка – чвэ`ртка
        четверть – чвэрць, ква`дра
        четвёрка – чацьве`рка
        четвёрка (лошадей) – квадры`га
        четвёртый – чацьве`рты
        четыре – чаты`ры
        четырежды – чаты`ры ра`зам
        чехарда – скакані`на
        Чехия – Чэхія
        чечевица – сачаві`ца
        чечётка (птица) – чачот
        чешский – чэ`скі
        чешуевидные – лускава`тыя
        чешуйка – лускаві`нка
        чешуйчатые – лускавікі`
        чешущийся (нос) – сьвярблі`вы
        чешуя – луска`
        чёркать – крэ`сьліць
        чёрный день – ліха`я гадзі`на
        чёрствый – чэ`рствы
        чёрт – чорт
        чёрт бы тебя побрал! – бада`й цябе`лі`ха (ліхоцьце) ўзяло! каб цябе` чорт узя`ў! каб цябе` не`мач забра`ла!
        чёрт дёрнул – чорт падаткну`ў
        чёрт дёрнул за язык – за язы`к пацягну`ла; нячы`сьцікі за язы`к пацягну`лі
        чёрт (бес, леший, пёс) его знает – а лі`ха (пяру`н, агонь, хале`ра, не`мач, упа`дак) яго ве`дае; а сму`ткі (злы`дні, каду`кі, віры`) яго ве`даюць
        чёрт знает что – ліхаве`дзь што
        чёртова дюжина – чортаў ту`зін
        чёртова кукла (перечница) – рапу`ха паганая; жа`ба апоўзлая (разьле`злая, віславу`хая, карэ`лая); каце`ра нягодная
        чёрт (бес) попутал – нячы`сьцік падкасну`ўся; чорт панёс на дзіра`вы мост
        чёрт полосатый – чорт лаза`ты
        чёрт принес! – нячы`сьцік (чорт) прыгна`ў! чортава хві`ля прыгна`ла! хвароба прыне`сла!
        чёрт тебя дери! – каб зь цябе` чэ`рці вяроўкі вілі`! каб цябе` чэ`рці паі`лі-кармі`лі! каб табе` д’я`блы ску`ру папіса`лі!
        чёрточка (дефис) – злучок, дэфі`с
        чёт – цот
        чёт и нечёт – цот і лі`шка
        чётки – па`церкі, ружа`нец
        чёткий – выра`зны, дакла`дны
        чётный – цотны
        чибис – кні`гаўка, ка`ня
        чин – пара`дак
        чин чином (чинарём) – як сьлед; як ма`е быць; не абы`-як; да ла`ду; па пара`дку
        чинить (ремонтировать) – пра`віць
        чинный – пара`дны
        чиновник – ура`днік
        чиновничество – ура`дніцтва
        чинуша – служэ`ц
        чирей (фурункул) – ску`ла, ве`рад
        чирикать – цілі`каць
        чирикание – цілі`каньне
        чирк-чирк (спичкой) – крамзе`нь-крамзе`нь
        чирьеватый – скулава`ты
        числитель (мат.) – лі`чнік
        число – лік
        число (количество) – колькасьць
        число (месяца) – чысло
        числовой (разл.) – колькасны, шматлі`кі, лі`кавы
        чистилище – чысьце`ц, наўзпе`кле
        чистить – чы`сьціць
        чистить (до блеска) – ліхтава`ць
        чистить (картошку) – абіра`ць
        чистить (молодую картошку) – скраба`ць
        чистить (яйцо) – лупі`ць
        чистить (песком или золою) – шарава`ць
        чистить (орехи) – лу`заць
        чистить (свёклу) – церабі`ць
        чистить (от грязи) – ха`яць
        чистить (кремом) – ваксава`ць
        чистить (помещение) – пра`таць
        чистка – чы`шчаньне
        чистовик – чыстапі`с
        чистоган – гатоўка
        чистотел (бот.) – падты`ньнік
        читабельный – чытэ`льны
        читать нотации – рацэ`і разводзіць
        читать по слогам – сьлібізава`ць
        чиханье – чха`ньне, чох
        чихать – чхаць, чохаць
        член (сообщества) – ся`бра, чале`ц
        член (анат.) – чэ`лес
        член (мат.) – удзе`льнік
        чмокаць – цмокаць, чмя`каць
        чомга – пага`нка
        чопорность – чапуры`стасьць
        чопорный – чапурны`, чапуры`сты
        чреватый – чарава`ты
        чрево – чэ`рава
        чревовещание – [счуве`рства]
        чрезвычайный – надзвыча`йны
        чрезмерно – надме`ру, заве`льмі, зана`дта
        чрезмерный – надме`рны
        чтец – чыта`льнік
        что – што
        что есть мочи (бежать) – колькі змогі; штомоцы; як моцы стае`; як ма`еш моцы
        что есть мочи (кричать) – на ўсе гру`дзі; як моцы стае`; як моц-сі`ла
        что за беда – толькі й бяды`, толькі тае` бяды`, тае` бяды`
        что касается меня – што да мяне`
        что-ли – ці што
        что-нибудь – што, што-кольвек, што-колечы
        что-нибудь (дать) – чаго-колечы
        что-то – штосьці
        что-то в этом роде – штосьці накшта`лт; штосьці такое
        что хочешь – што любя`
        чтоб – каб, бада`й
        чтоб и духа твоего здесь не было! – каб і за`ваду твайго тут не было!
        чтоб тебе пусто было! – каб ты запустава`ў! каб на цябе` ўпа`дак!
        чтоб тебя приподняло да шлёпнуло! – каб табе` добра было!
        чтоб тебя разорвало! – каб цябе` парва`ла! каб табе` ду`хі вы`гнала! каб зь цябе` вантробы вы`трыбушыла!
        чтоб ты лопнул! – хай ты трэ`сьні!
        чтоб ты пропал! – каб ты спрах!
        чтобы – каб
        чубук – цыбу`к
        чувственный – пачуцьцёвы
        чувственный (ощутительный) – адчува`льны
        чувствительность – чульлі`васьць
        чувствительный – чульлі`вы
        чувство – пачуцьцё
        чувствовать – адчува`ць
        чувствовать себя (нехорошо) – пачува`ць сябе`, пачува`цца
        чувствуется – вычува`ецца
        чугун – чыгу`н
        чугун (горшок) – сага`н
        чудак – дзіва`к
        чудак-чудаком – дзіва`к-дзіва`дла
        чудо – цуд, дзі`ва
        чудо из чудес – над цу`дам цуд; над дзі`вам дзі`ва
        чудовище – пачва`ра
        чудовищный – пачва`рны
        чудотворец – цудадзе`й
        чудотворное место – прошча
        чужак – чужані`ца
        чуждаться – цура`цца
        чужой – чужы`
        чулок – панчоха
        чума – паля`ндра, чу`жык
        чумазый – мурза`ты
        чурбан – цурба`к
        чурбан (смолистый) – усма`л
        чуткий – чу`йны, чу`лы
        чуткость – чу`йнасьць, чу`ласьць
        чуть – чуць
        чуть ли не бегом – як ня бе`гма
        чуть свет – на досьвітку, на золку, досьвіткам
        чучело – шатаві`ла
        чушка (свинья) – дзёдзя
        чушь – лухта`

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.